Asus Zen­Book Pro UX580GE met Co­re i9

No­te­book met ex­tra scherm in het touch­pad

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Flo­ri­an Müs­sig

Met In­tels Co­re i-pro­ces­sors met zes co­res kun je een krach­tig en toch vrij slank 15,6"-no­te­book ma­ken. Asus ver­werkt bij de Zen­Book Pro UX580GE zelfs een ex­tra scherm in het touch­pad.

De acht­ste ge­ne­ra­tie Co­re i-pro­ces­sors de groot­ste pres­ta­tie­toe­na­me in ja­ren. In de Asus Zen­Book Pro UX580GE zit een H-pro­ces­sor uit die se­rie, wat be­te­kent dat er een hexa­co­re in­zit in plaats van de ge­brui­ke­lij­ke quad­co­re.

De H in de In­tel-naam staat voor de 45W-klas­se voor no­te­books. On­danks de twee co­res meer wor­den er ech­ter geen ho­ge­re ei­sen wor­den aan het koel­sys­teem ge­steld. Ge­zien de warm­te­af­gif­te wor­den die H-pro­ces­sors dan ook niet ge­bruikt bij 13,3-inch ul­tra­books, maar zit­ten in

krach­ti­ge 15,6"-no­te­books zo­als de­ze Asus Zen­Book Pro. De UX580GE is dan ook niet ge­richt op ga­mers, maar is meer be­doeld als een mo­biel work­sta­ti­on voor (se­mi-) pro­fes­si­o­ne­le ge­brui­kers. Dat zie je ver­vol­gens ook te­rug in de prijs.

De zes co­res van de Co­re i9-8950H in dit no­te­book wer­ken op 2,9 GHz (tur­bo tot 4,8 GHz) en kun­nen dank­zij hy­per­th­rea­ding tot 12 th­reads ge­lijk­tij­dig ver­wer­ken. Vol­gens In­tel on­der­steu­nen Cof­fee La­ke H-chips tot 64 GB RAM, maar dan moet het no­te­book wel vier ge­heu­gen­slots heb­ben. Het no­te­book van Asus heeft zo­als ge­brui­ke­lijk twee slots, waar­mee dan maxi­maal 32 GB werk­ge­heu­gen mo­ge­lijk is. Het test­exem­plaar was uit­ge­rust met 16 GB DDR4-2400. Ove­ri­gens wor­den 32GB-SO-DIMM's wel ver­wacht, maar zijn we ze in no­te­books nog niet te­gen­ge­ko­men en In­tel zal ze waar­schijn­lijk pas bij een vol­gen­de pro­ces­sor­ge­ne­ra­tie of­fi­ci­eel on­der­steu­nen.

Beeld­scherm en gpu

Het (hoofd)beeld­scherm van de Zen­Book is een 15,6-inch kijk­hoek­sta­biel IPS-scherm met 4K-re­so­lu­tie. De kleur­ruim­te is net iets meer dan sRGB. Een om­ge­vings­licht­sen­sor ont­breekt. Het scherm is een tou­chs­creen, wat ge­paard gaat met de ge­brui­ke­lij­ke spie­ge­len­de glas­plaat. Er zijn ove­ri­gens ook goed­ko­pe­re va­ri­an­ten met een Full HD-scherm, die dank­zij de la­ge­re re­so­lu­tie waar­schijn­lijk een lan­ge­re ac­cu­duur bie­den.

Als gpu dient een Gefor­ce GTX 1050 Ti met 4 GB GDDR5 gra­fisch ge­heu­gen. Voor 2D-toe­pas­sin­gen vol­doet die mid­den­klas­se-gpu ze­ker, bij zwaar­de­re ga­mes kun je van 4K be­ter te­rug­gaan naar een Full-HD-re­so­lu­tie. De GeFor­ce-kaart is niet ge­cer­ti­fi­ceerd voor CAD-toe­pas­sin­gen en an­de­re pro­fes­si­o­ne­le soft­wa­re, maar dat zit hem voor­al in de dri­vers. Een tech­nisch ver­ge­lijk­ba­re Nvi­dia Qu­a­dro P2000 pres­teert be­ter bij spe­ci­fie­ke ta­ken als vi­deo­ren­de­ring, maar de GeFor­ce is veel­zij­di­ger.

Touch­pad 3.0

In plaats van een stan­daard mul­ti­toucht­ouch­pad heeft de Zen­Book een twee­de tou­chs­creen, wat door Asus ScreenPad ge­noemd wordt. Dat voelt bij het aan­ra­ken het­zelf­de als een ge­woon touch­pad. Het ver­schil wordt zicht­baar als je van­af de bo­ven­rand naar be­ne­den veegt: er ver­schijnt een me­nu op het scherm­pje, waar-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.