Mi­cro­soft Surfa­ce Lap­top 2 & Surfa­ce Pro 6

Mi­cro­soft Surfa­ce Lap­top 2 en Surfa­ce Pro 6

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Flo­ri­an Müs­sig

Mi­cro­soft stopt ein­de­lijk een krach­ti­ge quad­co­re-pro­ces­sor in de hig­hend Surfa­ce Lap­top en Surfa­ce Pro. Een ou­de be­hui­zings­kleur maakt daar­bij een co­me­back.

In­tels acht­ste Co­re i-ge­ne­ra­tie biedt met vier in plaats van twee co­res een flin­ke pres­ta­tie­sprong voor no­te­books. Daar­bij blijft de warm­te­af­gif­te van de pro­ces­sor des­on­danks ge­lijk. Het vlag­gen­schip, de Surfa­ce Book 2, kreeg die up­gra­de al eer­der, maar de Surfa­ce Lap­top en Surfa­ce Pro uit de­zelf­de se­rie ble­ven ach­ter. Het heeft tot eind 2018 moe­ten du­ren tot de lang­ver­wach­te hard­wa­re-up­gra­de ein­de­lijk door­ge­voerd is.

Een ver­nieu­wing aan de bui­ten­kant valt met­een op. De 2018-edi­ties van het no­te­book en de pro­fes­si­o­ne­le ta­blet kun je nu ook in een mat­zwar­te be­hui­zing krij­gen. Die kleur was eer­der al be­schik­baar bij de eer­ste twee Surfa­ce-ge­ne­ra­ties, maar werd la­ter weer ver­van­gen door zil­ver. De ta­blet kon je al­leen een an­de­re kleur ge­ven met be­hulp van an­ders ge­kleur­de toet­sen­bord­co­vers, het no­te­book was als al­ter­na­tief ook in blauw en rood ver­krijg­baar. Af­ge­zien van de cpu-up­gra­de en nieu­we kleur is er ver­der ei­gen­lijk niets nieuws. Dat merk je ook als het ap­pa­raat voor het eerst ver­bin­ding maakt met Win­dows Up­da­te en een he­le la­ding firm­wa­re-up­da­tes down­lo­adt. Een deel daar­van is al in maart ver­sche­nen en nog voor het vo­ri­ge mo­del uit­ge­bracht.

Die stil­stand is voor­al bij de aan­slui­tin­gen pijn­lijk dui­de­lijk: de eer­der uit­ge­brach­te Surfa­ce Book 2 en de mi­ni-ta­blet Surfa­ce Go (zie c't 11/2018, pa­gi­na 28) zijn uit­ge­rust met een USB-C-aan­slui­ting, maar die ont­breekt bij het nieu­we no­te­book en de ta­blet. Je kunt dus geen uni­ver­seel USB-C-doc­king­sta­ti­on aan­slui­ten,

maar bent aan­ge­we­zen op Mi­cro­softs ei­gen doc­king­sta­ti­on. Dat kost on­ge­veer 230 eu­ro in­clu­sief een ex­tra net­voe­ding en wordt aan­ge­slo­ten via de spe­ci­a­le mag­ne­ti­sche Surfa­ce-con­nec­tor. De op­ti­o­ne­le Surfa­ce Pen (cir­ca 110 eu­ro), met 4096 ni­veaus druk­ge­voe­lig­heid en 1024 ni­veaus hoek­ge­voe­lig­heid, is het­zelf­de ge­ble­ven en werkt ook met de nieu­we Surfa­ce-ap­pa­ra­ten.

Al­leen de Surfa­ce Pro 6 heeft een kaart­le­zer aan boord. De Surfa­ce Pro 6 heeft bo­ven­dien een iets hel­der­der dis­play met een ho­ge­re re­so­lu­tie. Ze heb­ben al­le­bei de­zelf­de er­go­no­mi­sche 3:2 beeld­ver­hou­ding. Ook krijg je bij bei­de ap­pa­ra­ten een han­di­ge voe­ding die is voor­zien van een ex­tra USB-A-poort.

Qua soft­wa­re krijg je mis­schien niet de WIn­dows-ver­sie die je voor de­ze prijs en bij de­ze hard­wa­re ver­wacht. Bij bei­de ap­pa­ra­ten staat Win­dows 10 Ho­me in plaats van Pro ge­ïn­stal­leerd op de ra­zend­snel­le NVMe-ssd. Win­dows Pro staat al­leen ge­ïn­stal­leerd op spe­ci­a­le mo­del­len voor za­ke­lij­ke klan­ten.

Con­clu­sie

Ook de 2018-edi­ties van de Surfa­ce Pro 6 en Surfa­ce Lap­top 2 zijn goe­de mo­bie­le ap­pa­ra­ten. Ze bie­den krach­ti­ge pres­ta­ties, een lan­ge ac­cu­duur en een er­go­no­misch 3:2-scherm. Door de mi­ni­ma­le ver­schil­len met de voor­gan­gers is de vraag waar­om de up­gra­de naar de acht­ste Co­re i-ge­ne­ra­tie zo lang heeft moe­ten du­ren. De nau­we ver­want­schap met de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie heeft wel als voor­deel dat er geen kin­der­ziek­ten in­zit­ten. Dat was in het ver­le­den wel eens an­ders. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.