13 toet­sen­bor­den af­ge­tikt

13 toet­sen­bor­den voor veel­ty­pers en ga­mers ver­ge­le­ken

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Ju­li­us Bei­ne­ke, Mi­che­al Link, Jörg Wirt­gen

Een goed toet­sen­bord maakt ty­pen pret­ti­ger en pre­cie­zer en zorgt dat je je ge­wrich­ten en spie­ren niet ver­keerd be­last. Met wat ge­luk zien ze er ook nog leuk uit. We heb­ben een aan­tal toet­sen­bor­den uit het ho­ge­re prijs­seg­ment ver­ge­le­ken en eens ge­test hoe ze pres­te­ren op hun ei­gen spe­ci­a­lis­me: goed voor veel ty­pen, ga­men of ge­richt op er­go­no­mie.

Veel men­sen zit­ten el­ke dag ve­le uren ach­ter een toet­sen­bord. Dan ben je al snel ge­neigd om daar niet al te veel op te be­zui­ni­gen en een de­ge­lijk toet­sen­bord in huis te ha­len dat goed bij je past. Als je erg veel typt, wil je een ro­buust toet­sen­bord. Waar­schijn­lijk een dat niet al te veel her­rie maakt, maar toch een lek­ke­re aan­slag heeft. En als het even kan wel er­go­no­misch, zo­dat je geen klach­ten krijgt aan je spie­ren en ge­wrich­ten. Ga­mers zijn op zoek naar een lay-out die per­fect is voor hun fa­vo­rie­te ga­me en ver­lich­te toet­sen wor­den zeer ge­waar­deerd. Maar ook al ge­bruik je je toet­sen­bord maar wei­nig, het kan ze­ker lo­nen om je toet­sen­bord van 15 eu­ro te up­gra­den voor een 'goe­de'.

De exem­pla­ren die we on­der han­den heb­ben ge­no­men zijn on­der an­de­re af­kom­stig van Lo­gi­tech, Mi­cro­soft, Ra­zer en nieu­we­ling Wooting. Ze heb­ben al­le­maal hun voor- en na­de­len, maar een van de ge­tes­te exem­pla­ren zou zo maar eens je nieu­we fa­vo­riet kun­nen wor­den. We ver­de­len de toet­sen­bor­den in drie groe­pen: be­doeld voor men­sen die veel ty­pen, ge­richt op een goe­de er­go­no­mie en als laat­ste de spe­ci­fie­ke ga­ming-toet­sen­bor­den. De ga­ming-toet­sen­bor­den zijn dank­zij een rui­me keus aan swit­ches ove­ri­gens ook in­te­res­sant voor men­sen die veel ty­pen.

Bij de test let­ten we niet al­leen op wat de toet­sen­bor­den bie­den en hoe ze aan­voe­len, maar ook hoe­veel ge­luid ze ma­ken. Dat kan va­ri­ë­ren van lek­ker stil tot een hels ka­baal. We heb­ben in een ge­luid­dich­te ruim­te een stan­daard­tekst ge­typt met een zeer ge­voe­li­ge mi­cro­foon naast het toet­sen­bord. De re­sul­ta­ten zijn te down­lo­a­den via de link aan het eind van dit ar­ti­kel. Ver­der kij­ken we ook naar de ge­bruik­te swit­ches en de ver­lich­ting, uit­rus­ting en de­ge­lijk­heid.

Ver­schil­len­de swit­ches

Wat de sterk­ste in­vloed heeft op de aan­slag van een toet­sen­bord, zijn de ge­bruik­te swit­ches (zie ook het vo­ri­ge ar­ti­kel). Ze be­pa­len hoe hard of zacht ty­pen klinkt, en of je het mo­ment waar­op de toets je aan­slag re­gi­streert (ac­tu­a­ti­on-point) ook echt voelt. Af­han­ke­lijk van of je veel of wei­nig kracht moet ge­brui­ken, voelt het ty­pen zwaar­der of lich­ter aan. Er zijn de klas­sie­ke swit­ches, waar­bij voor­al die van Cher­ry erg po­pu­lair zijn en be­kend staan om hun kwa­li­teit. Bij

li­ne­ai­re swit­ches voel je niet wan­neer het punt waar­op je toets wordt ge­re­gi­streerd is be­reikt. Je drukt de toets he­le­maal in tot je niet ver­der kunt (bottom-out). Bij tac­tie­le swit­ches voel je het mo­ment dat de toets wordt ge­re­gi­streerd dui­de­lijk, bij clic­kys­wit­ches hoor je dat mo­ment ook.

Bij no­te­books en com­pac­te toet­sen­bor­den wor­den veel scis­sor-swit­ches ge­bruikt. Die zijn zeer plat en stil, maar zijn meest­al min­der ro­buust en ogen min­der mooi dan de me­cha­ni­sche swit­ches. Het blijft ech­ter een kwes­tie van voor­keur.

Voor als je veel typt

De set test­exem­pla­ren be­vat vier toet­sen­bor­den met spe­ci­a­le func­ties voor men­sen die erg veel ty­pen of voor op kan­toor. De Lo­gi­tech Craft is zeer stil en heeft een draai­re­ge­laar die af­han­ke­lijk van het pro­gram­ma dat je open hebt staan spe­ci­fie­ke ta­ken kan ver­vul­len. Dat is voor­al han­dig bij gra­fi­sche toe­pas­sin­gen. De mi­ni­ma­lis­ti­sche Mi­cro­soft Mo­dern Key­board biedt via de in­ge­bouw­de vin­ger­af­druks­can­ner ont­gren­de­ling van Win­dows-sys­te­men. Leno­vo's draad­lo­ze Think­pad Com­pact past in el­ke no­te­book­tas en het track­point met bij­be­ho­ren­de be­die­nings­toet­sen maakt een muis over­bo­dig. Al­le drie ge­brui­ken ze plat­te scis­sor-swit­ches en heb­ben de toet­sen een aan­ge­naam for­maat. En ze zijn draad­loos met je com­pu­ter te ver­bin­den.

De x50Q van Das Key­board toont via knip­pe­ren­de toet­sen dat je mel­din­gen hebt ont­van­gen; een blauw op­lich­ten­de T bij een nieu­we tweet of een knip­pe­ren­de M als er nieu­we mails in je in­box staan te wach­ten. Dat is een han­di­ge gim­mick, maar je moet er wel ex­tra soft­wa­re voor in­stal­le­ren. Dat geldt so­wie­so voor al­le kan­toor­toet­sen­bor­den.

Er­go­no­mi­sche toet­sen­bor­den

Toet­sen­bor­den die de na­druk leg­gen op er­go­no­mie, zor­gen dat je han­den en ar­men zo ont­span­nen mo­ge­lijk kun­nen ty­pen. Om dat voor el­kaar te krij­gen, ge­brui­ken de vijf toet­sen­bor­den van de­ze ca­te­go­rie twee ver­schil­len­de ty­pen ont­wer­pen.

De Mi­cro­soft Sculpt en Surfa­ce Er­go­no­mic heb­ben een gol­ven­de vorm, waar­door je han­den een na­tuur­lij­ke hou­ding aan­ne­men. Ze be­staan uit één stuk. Als de af­stand tus­sen de toets­blok­ken en de hoek jou goed be­val­len heb je ge­luk, an­ders is het jam­mer maar he­laas. De Ma­ti­as Er­go Pro, Ki­ne­sis Freesty­le 2 en Ad­justa­ble V2 van Gold­touch be­staan uit twee de­len met een draad er­tus­sen. De­ze knik is niet zo er­go­no­misch als een wel­ving, maar het toet­sen­bord is wel meer aan je ei­gen hou­ding aan te pas­sen.

De vrij te plaat­sen helf­ten van de Er­go pro en Freesty­le 2 la­ten je je ar­men zeer flexi­bel neer­leg­gen. De twee helf­ten van de Ad­justa­ble V2 han­gen aan el­kaar met een soort ge­wricht, waar­door ze niet zo flexi­bel te plaat­sen zijn.

Bij de toet­sen­bor­den zon­der nu­me­riek blok is het pret­tig dat je een kor­te rou­te naar je muis hebt. Dat is na ja­ren een toet­sen­bord van vol­le­dig for­maat ge­brui­ken wel even wen­nen: voor je het weet typ je uit au­to­ma­tis­me cij­fers in net naast het toet­sen­bord. Bij de Mi­cro­soft Sculpt le­vert dat 15 cm be­spa­ring op, bij de Ma­ti­as er­go Pro en Ki­ne­sis Freesty­le 2 is het twee cen­ti­me­ter min­der. De eni­ge die het op dat punt nog be­ter doet, is het klei­ne toet­sen­bord van Leno­vo met zijn track­point. Daar­bij blij­ven je vin­gers ook in de ba­sis­hou­ding ter­wijl je de muis be­dient.

Ty­pen op een er­go­no­mi­sche toet­sen­bord is door het in twee de­len split­sen van het toet­sen­bord wel even wen­nen, voor­al als je de of­fi­ci­ë­le tech­niek met 10 vin­gers niet ge­bruikt. Jam­mer is dat die toet­sen­bor­den geen ver­lich­te toet­sen heb­ben. Al­le toet­sen­bor­den be­hal­ve de Mi­cro­soft Surfa­ce heb­ben zwar­te toet­sen met een wit­te op­druk, die niet bij­zon­der goed lees­baar is.

Ga­ming­toet­sen­bor­den

Ga­mers hech­ten veel waar­de aan kwa­li­ta­tief goe­de, en vaak re­de­lijk op­val­len­de

hard­wa­re. Als het even kan graag voor­zien van gei­ni­ge fea­tu­res. Dat geldt ook in ho­ge ma­te voor toet­sen­bor­den. De mo­del­len die we heb­ben ge­test bie­den niet al­leen een he­le rits aan con­fi­gu­ra­tie-op­ties voor key­map­ping en ver­lich­ting, maar bie­den ook de keu­ze uit een veel­voud aan swit­ches. Er zit er al­tijd wel een­tje tus­sen die je erg pret­tig vindt.

We heb­ben de Ra­zer Hunt­s­man Eli­te, Roc­cats mi­ni­ma­lis­ti­sche Su­o­ra FX en de fan­cy Lo­gi­tech G513 Car­bon on­der han­den ge­no­men. Als laat­ste nog de Wooting One, die her­kent hoe hard je de toet­sen in­drukt.

Bij al­le test­exem­pla­ren be­hal­ve de Ra­zer Hunt­s­man kun je zelf kie­zen wel­ke swit­ches er in het toet­sen­bord te­recht­ko­men. Daar­bij ge­bruikt de Ra­zer op­to­me­cha­ni­sche in­fra­roods­wit­ches, die eer­der en nauw­keu­ri­ger aan­grij­pen. Maar die zijn al­leen in een clic­ky-ver­sie te krij­gen en ma­ken daar­door veel la­waai. De swit­ches van de Wooting One re­gi­stre­ren dank­zij in­fra­rood niet al­leen dat een toets is in­ge­drukt, maar ook hoe ver. Dat maakt bij nor­maal ty­pen niet veel uit, maar bij ga­men is dat han­dig. Op die ma­nier kun je met een en­ke­le toets bij bij­voor­beeld shoo­ters zo­wel sneaky voort­be­we­gen als hard weg­ren­nen. Bij dat toet­sen­bord heb je de keu­ze tus­sen li­ne­ai­re en clic­ky-swit­ches, net als bij de Su­o­ra FX. De G512 Car­bon heeft zelfs drie ver­schil­len­de soor­ten swit­ches: li­ne­ai­re, tac­tie­le en clic­ky.

De Lo­gi­tech G513 Car­bon oogt dank­zij zijn alu­mi­ni­um op­per­vlak en ste­vig­heid het mooist van al­le ge­tes­te exem­pla­ren. Je moet wel even wen­nen aan de me­ta­li­ge echo die je kort hoort als je flink op de toet­sen drukt. Dat ho­ren we ook bij de Hunt­s­man Eli­te en de Roc­cat Su­o­ra FX. De Wooting One ra­telt er flink op los en voelt wat goed­koop aan. Het is het meest luid­ruch­ti­ge toet­sen­bord in de test, op de voet ge­volgd door de Hunt­s­man Eli­te. Bij die toet­sen­bor­den zorg je bij het ty­pen van lan­ge tek­sten al snel voor ge­luids­over­last.

Naast de kleu­ri­ge ver­lich­ting bie­den de toet­sen­bor­den vaak nog al­ler­lei prak­ti­sche op­ties. De Su­o­ra FX en Hunt­s­man Eli­te heb­ben toet­sen voor me­dia­be­die­ning en ma­cro's. Bij de Wooting One en G513 Car­bon be­reik je de func­tie­toet­sen via de Fn-toets. De Car­bon biedt als eni­ge ga­ming­mo­del een usb-poort voor an­de­re rand­ap­pa­ra­tuur. De aan­sluit­ka­bel heeft daar­om dan ook twee stek­kers.

De Ra­zer Hunt­s­man Eli­te heeft ook een dub­be­le stek­ker no­dig, maar dat heeft met de RGB-ver­lich­ting te ma­ken: de rand en de pols­steun stra­len ge­kleurd licht uit rich­ting je bu­reau. De an­de­re toet­sen­bor­den heb­ben ook kleur­rij­ke ver­lich­ting. Bij­na al­le ap­pa­ra­ten heb­ben ei­gen soft­wa­re no­dig om de ver­lich­ting, key­map­ping en ma­cro's in te stel­len.

Con­clu­sie

Voor veel­ty­pers die in een open kan­toor­ruim­te zit­ten met veel col­le­ga's, is de Lo­gi­tech Craft een ver­a­de­ming. Hij typt lek­ker soe­pel en maakt zeer wei­nig ge­luid. De toet­sen zijn ook voor Mac-ge­brui­kers net­jes ge­la­beld.

Als je niet zo van de scis­sor-swit­ches bent, is de x50Q ook een goe­de keus. Hij zit erg de­ge­lijk in el­kaar en biedt veel func­ties. Bei­de heb­ben ook als voor­deel dat de toet­sen ver­licht zijn, iets wat bij de toet­sen­bor­den van Mi­cro­soft en Leno­vo ont­breekt. Mi­cro­softs Mo­dern key­board met vin­ger­af­druks­can­ner is ide­aal voor als je snel wilt in­log­gen via Win­dows Hel­lo, maar qua bouw­kwa­li­teit zit hij niet op het ni­veau van de Craft en x50Q. Hij doet qua ui­ter­lijk erg sterk den­ken aan het Ma­gic Key­board van Ap­ple.

Bij de er­go­no­mi­sche toet­sen­bor­den scoort de Freesty­le 2 plus­pun­ten door zeer trouw te zijn aan de stan­daard lay­out. Zelfs met al­le ex­tra's is zijn prijs van 180 eu­ro nog al­les­zins re­de­lijk te noe­men: zon­der ex­tra's kost hij 140 eu­ro. De Er­go Pro heeft veel be­te­re toet­sen, maar is wat lom­per en fiks duur­der. De Gold­touch V2 is be­taal­baar­der maar min­der flexi­bel en de toet­sen zijn min­der goed. Bij de toet­sen­bor­den met gol­ven­de vorm had­den we graag een Surfa­ce ge­zien zon­der nu­me­riek blok en met in hoog­te ver­stel­ba­re poot­jes. Om­dat die com­bi­na­tie he­laas niet be­staat, is de Sculpt met een iets min­der fij­ne lay­out maar aan­trek­ke­lij­ker prijs een be­te­re keus.

Die­hard ga­mers zul­len blij wor­den van de Hunt­s­man Eli­te, die al­les heeft wat een ga­mer zich kan wen­sen. De Lo­gi­tech G513 heeft een iets min­der op­val­lend ui­ter­lijk, maar is ook heel ge­schikt voor als je veel typt. En om dit ar­ti­kel ex­tra mooi af te slui­ten: we mo­gen de test­exem­pla­ren van de Ra­zer Hunt­mans Eli­te en Lo­gi­tech Craft weg­ge­ven! Kijk snel op www.ct.nl en doe mee aan de win­ac­tie. (avs) c

www.ct.nl/soft­link/1812048

Toet­sen met scis­sor-swit­ches, zo­als bij de Leno­vo Think­pad Com­pact, zijn stil en heb­ben wei­nig tra­vel. Of je het fijn vindt ty­pen, is een kwes­tie van smaak.

De Wooting One le­vert ex­tra swit­ches mee. Zo kun je naar keu­ze be­paal­de swit­ches ver­van­gen. Met bei­de ty­pen swit­ches is hij la­waai­ig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.