Das­h­cams in de prak­tijk

Ne­gen das­h­cams als ge­tui­gen bij on­ge­luk­ken

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Ul­rich Hil­ge­fort en Mi­chael Link

Das­h­cam-beel­den kun­nen soms bij de recht­bank wor­den ge­bruikt om dui­de­lijk­heid te krij­gen over de schuld­vraag bij een on­ge­val. We heb­ben ne­gen das­h­cams ge­test en naast de beeld­kwa­li­teit ook naar de bots­be­sten­dig­heid ge­ke­ken.

Das­h­cam-beel­den kun­nen soms bij rechts­za­ken wor­den ge­bruikt om dui­de­lijk­heid te krij­gen over de schuld bij on­ge­val­len. Maar het ge­bruik er­van kan ook in strijd zijn met de lo­ka­le re­gels wat be­treft de ge­ge­vens­be­scher­ming. Des­on­danks over­spoe­len fa­bri­kan­ten vro­lijk de markt met hun ca­me­ra's. We tes­ten ne­gen mo­del­len.

Van­af de par­keer­plaats schiet vlak voor me een slecht ver­lich­te au­to de voor­rangs­weg op. Met een klap ver­kreu­ke­len het spat­bord en de mo­tor­kap, de kop­lam­pen en de gril­le wor­den ver­brij­zeld. Hoe kan ik be­wij­zen wie hier voor­rang heeft of ge­no­men heeft?

Steeds weer doen zich in het ver­keer in­ge­wik­kel­de si­tu­a­ties voor die zich in een frac­tie van een se­con­de af­spe­len en dan ook net zo snel weer voor­bij zijn. Zelfs als de ge­vol­gen mee­val­len kan een on­om­koop­ba­re ge­tui­ge vaak een goe­de hulp zijn om de wa­re toe­dracht te ver­dui­de­lij­ken.

Zag je dat?

Die zijn er. Zo­ge­naam­de das­h­cams be­lo­ven dat ze de ver­keers­i­tu­a­tie op­ne­men van­uit het oog­punt van de be­stuur­der en op kri­tie­ke mo­men­ten be­wa­ren. Als de kwa­li­teit van de op­na­men dan goed ge­noeg is, is dat pre­cies de on­af­han­ke­lij­ke en waar­heids­ge­trou­we ge­tui­ge die je zoekt. In sa­men­wer­king met de ADAC (de Duit­se zus­ter­club van ANWB en Tou­ring) heb­ben we ne­gen ac­tu­e­le das­h­cams in huis ge­haald. We heb­ben hun be­die­ning ge­test en de kwa­li­teit van de op­na­mes be­oor­deeld. Bij de col­le­ga's van de ADAC moesten de ca­me­ra's bo­ven­dien een ech­te bot­sing over­le­ven en tal­rij­ke rij­tests door­staan (zie het ka­der 'Bots­proef').

De ap­pa­ra­ten kun­nen als 'op­let­ten­de pas­sa­giers' fun­ge­ren als ze al­tijd fil­men en op­ne­men. Maar zo­maar fil­men in het ver­keer kan pro­ble­ma­tisch zijn met het oog op de pri­va­cy van an­de­re weg­ge­brui­kers en de re­gel­ge­ving kan per land sterk ver­schil­len. Zelfs als het ge­bruik van op­na­men in recht­za­ken wordt toe­ge­la­ten, is dat niet al­tijd het laat­ste woord. In Ne­der­land is het ge­bruik van een das­h­cam ge­woon toe­ge­staan, maar In Duits­land was het rij­den met een dash­ cam bij­voor­beeld lan­ge tijd il­le­gaal, ook al moch­ten de beel­den in een rechts­zaak ge­bruikt wor­den. Het ver­sprei­den van de beel­den is op zich ook weer ge­bon­den aan de ge­brui­ke­lij­ke pri­va­cy­re­gels. Ook die kun­nen per land weer ver­schil­len, maar als je aan de vei­li­ge kant wilt blij­ven, kun je het bes­te de be­hoor­lijk stren­ge Duit­se re­gel­ge­ving vol­gen. Dan heb je een goed idee hoe je ver­ant­woord om­gaat met de op­na­men die je met je das­h­cam maakt.

Film­lus

In Duits­land mag je bij­voor­beeld wel met een das­h­cam rij­den als de ca­me­ra op­neemt in een 'kor­te' vi­de­o­lus en de op­na­me dus tel­kens weer over­schrijft, al is de de­fi­ni­tie van 'kort' niet al­tijd even dui­de­lijk. Pas als er bij een on­ge­val of krach­tig rem­men en ont­wij­ken­de ma­noeu­vres spra­ke is van een kri­tie­ke si­tu­a­tie, mag de op­na­me van de laat­ste mi­nu­ten per­ma­nent wor­den op­ge­sla­gen, en vol­gens de fa­bri­kan­ten zijn de­ze op­na­men be­vei­ligd te­gen wis­sen en be­wer­ken. De­ze lus­func­tie speel­de een be­lang­rij­ke rol bij de se­lec­tie voor het test­veld. We heb­ben al­leen ca­me­ra's ge­test die stan­daard al­leen kor­te vi­deo­se­quen­ties op­slaan. Al­le ge­tes­te ca­me­ra's zijn ge­schikt om in je au­to te plaat­sen. Ze zijn mak­ke­lijk te be­ves­ti­gen. Voor de stroom­voor­zie­ning wor­den ze aan­ge­slo­ten op de 12volts stroom­voor­zie­ning in de au­to.

Ba­sis­re­per­toi­re

Naast het op­ne­men van beeld en ge­luid van­uit het per­spec­tief van de be­stuur­der en de op­slag van ge­ge­vens op een mi­croSD­kaart, ver­wacht je van een das­h­cam dat hij niet af­leidt on­der het rij­den. Hij moet dus au­to­ma­tisch zijn werk doen en mak­ke­lijk te ge­brui­ken zijn. Pas na een crash moet je je daar mee hoe­ven te be­moei­en.

Om zo­veel mo­ge­lijk van de ver­keers­si­tu­a­tie mee te krij­gen, is een bre­de op­na­me­hoek no­dig en een com­bi­na­tie van ho­ge licht­ge­voe­lig­heid en snel re­a­ge­ren­de be­lich­tings­com­pen­sa­tie. Al­leen op die ma­nier lukt het om ook bij moei­lij­ke licht­om­stan­dig­he­den, zo­als bij zons­on­der­gang of 's nachts, bruik­ba­re op­na­men te ma­ken met zicht­ba­re de­tails. We heb­ben de das­h­cams dus on­der­wor­pen aan uit­een­lo­pen­de ech­te en la­bo­ra­to­ri­um­om­stan­dig­he­den waar­bij licht­ge­voe­lig­heid en con­trast een hoofd­rol speel­den, plus op­na­men bij ho­ge snel­heid. Hier­bij lie­pen nog­al wat ca­me­ra's te­gen hun gren­zen aan. Al­leen de ca­me­ra's van iTrac­ker en BlackVue le­ver­den een heel be­hoor­lijk beeld.

Op het eer­ste ge­zicht la­ten de ad­ver­ten­ties en in­struc­ties van de das­h­cams

ver­moe­den dat ze zelfs door tech­ni­sche le­ken een­vou­dig te in­stal­le­ren zijn. De mo­del­len in de test kon­den wel­is­waar zon­der in­struc­ties zo ge­ïn­stal­leerd wor­den dat ze werk­ten, maar daar is ook al­les mee ge­zegd. De be­ves­ti­ging vindt plaats met een zuig­nap of kleef­pad, een stek­ker voor de si­ga­ret­ten­aan­ste­ker voor­ziet de ca­me­ra van stroom. Al­leen is de­ze aan­slui­ting hier­door per­ma­nent be­zet. Als ie­mand de stek­ker er­uit trekt om bij­voor­beeld een koel­box aan te slui­ten of een mo­biel­tje op te la­den, laat de on­af­han­ke­lij­ke ge­tui­ge het af­we­ten. Al­leen de Ape­man en de Rol­lei bie­den een ex­tra usb­poort voor der­ge­lij­ke ge­val­len.

Als de si­ga­ret­ten­aan­slui­ting on­der span­ning blijft als de sleu­tel uit het con­tact is, blij­ven al­le ca­me­ra's op de DMAX na door­wer­ken en zui­gen ze zo lang­zaam de ac­cu leeg. Als dat niet zo is, scha­ke­len ze zich­zelf net­jes uit met be­hulp van een buf­fer­bat­te­rij.

Aan de an­de­re kant is een con­ti­nue voe­dingsspan­ning no­dig als je wilt dat de ca­me­ra ac­tief blijft, ook voor de niet bij al­le ap­pa­ra­ten aan­we­zi­ge op­na­me bij par­keer­bot­sin­gen. De ca­me­ra's wor­den hier­bij wak­ker als hun ver­snel­lings­me­ter aan­slaat. Als je dat wilt, moet je ze an­ders aan­slui­ten. De iTrac­ker mi­ni0906 wordt bij­voor­beeld ge­le­verd met een ka­bel­boom voor het aan­slui­ten op de in­stal­la­tie van de au­to. Als al­ter­na­tief voor de wan­ke­le si­ga­ret­ten­aan­ste­ker biedt de DMAX een aan­sluit­mo­ge­lijk­heid via OBD2.

De hand­lei­din­gen ge­ven geen voor­stel­len hoe je de drie tot vier me­ter lan­ge ka­bel weg­werkt. Met wat pech valt het snoer tij­dens het rij­den van het dash­board af. Ook zwij­gen de hand­lei­din­gen over het ri­si­co dat een on­zorg­vul­di­ge be­ves­ti­ging van de ka­bel de wer­king van de hoofd­ en zij­air­bags kan be­ïn­vloe­den. Het is echt raad­zaam om het in­bou­wen over te la­ten aan een ge­spe­ci­a­li­seerd be­drijf.

Per­spec­tief

Ver­re­weg de mees­te das­h­cams ne­men al­leen op naar vo­ren, dus in rich­ting waar­in je rijdt. Bij kop­staart­bot­sin­gen en bot­sin­gen van op­zij of ach­te­ren zijn ze dus blind. Al­leen de mi­ni0906 van iTrac­ker heeft een ach­ter­uit­ca­me­ra in het pak­ket.

Hoe ver de ge­beur­te­nis­sen links en rechts van het voer­tuig op­ge­no­men wor­den, hangt van de lens af. Hier zien we gro­te ver­schil­len, niet al­leen tus­sen de das­h­cams on­der­ling, maar ook tus­sen de fei­te­lij­ke ho­ri­zon­ta­le beeld­hoek en de op­ga­ven van de fa­bri­kan­ten. Die noe­men het liefst de gro­te­re, maar wei­nig zeg­gen­de dia­go­na­le beeld­hoek, om­dat dat er nu een­maal mooi­er uit­ziet.

We con­sta­teer­den soms dras­ti­sche af­wij­kin­gen, bij­voor­beeld bij de DMAX, die ad­ver­teert met 170 gra­den, maar horizontaal slechts 115 gra­den be­strijkt. De krapste kijk­hoek heb­ben we bij de Na­vGear VGA­das­h­cam ge­me­ten, na­me­lijk 58 gra­den. Dat is meer een lich­te te­le­lens, al heeft de fa­bri­kant het over 90 gra­den. Vijf van de ne­gen ap­pa­ra­ten ma­ken op­na­mes van meer dan 120 gra­den.

Af­han­ke­lijk van de in­bouw­po­si­tie, de hoek van de voor­ruit en de hoek waar­in de ca­me­ra staat, is er spra­ke van sto­ren­de re­flec­ties in de op­na­men. 's Nachts ziet de straat­ver­lich­ting er­uit als­of je een ster­ren­fil­ter hebt ge­bruikt. Waar­schijn­lijk helpt een po­la­ri­sa­tie­fil­ter dan, maar dat is als op­tie slechts be­schik­baar bij een paar ap­pa­ra­ten en zou de hoe­veel­heid bin­nen­ko­mend licht ver­der ver­min­de­ren.

Pa­ra­me­ters

De bruik­baar­heid van de ge­maak­te op­na­men hangt voor­al af van de vi­deo­re­so­lu­tie en de fra­me­ra­te. In prin­ci­pe is hd­vi­deo vol­doen­de (1920 × 1080 pixels) bij een ho­ge fra­me­ra­te van 50 of 60 beel­den/fra­mes per se­con­de (fps). Hoe la­ger de fra­me­snel­heid, des te moei­lij­ker het wordt om snel ver­lo­pen­de ge­beur­te­nis­sen dui­de­lijk te her­ken­nen op de vi­deo. Som­mi­ge ca­me­ra's bie­den vi­deo van een ho­ge­re kwa­li­teit, zo­als de Tru­eCam A7s met 2304 × 1296 pixels bij slechts 30 fps, maar het is lo­gi­scher om in plaats daar­van de fra­me­ra­te zo hoog mo­ge­lijk te hou­den. Stan­daard zijn de mees­te web­cams bij de test in­ge­steld op 30 fps. De Rol­lei­das­h­cam werkt stan­daard op 1080p met slechts 30 fps, hoe­wel hij een twee­maal zo ho­ge fra­me­snel­heid van 60 fps aan­kan.

Wat licht­ge­voe­lig­heid be­treft, ble­ken de das­h­cams ech­te mooi­weer­ca­me­ra's, die stil­staand scher­pe, kleu­ri­ge en dui­de­lij­ke fo­to's maak­ten. Dat ver­an­der­de ech­ter aan­zien­lijk tij­dens het rij­den.

Om de vi­deo­kwa­li­teit bij rij­snel­he­den te con­tro­le­ren, maak­ten de ca­me­ra's di­ver­se test­rit­jes op de test­ka­bel­baan. Ze ra­zen dan met meer dan 50 km/u over een 100 me­ter lang tra­ject van de hoog­ste ver­die­ping naar de be­ga­ne grond. On­der­weg zijn er las­ti­ge hin­der­nis­sen voor het op­ne­men, zo­als loof­bo­men, fon­tei­nen en een ver­har­de par­keer­plaats.

Zelfs bij dag­licht was het weer­ge­ven van ken­te­ken­pla­ten voor som­mi­ge das­h­cams een he­le uit­da­ging. De num­mer­bor­den wa­ren goed lees­baar in de vi­deo's van de Ape­man C450 en de iTrac­ker Mi­ni0906, en met moei­te in de Gar­min Dash Cam 55.

Al­le ca­me­ra's wer­ken daar­bij met een fixed­fo­cus­mo­dus en zon­der op­tisch dia­frag­ma, met een con­ti­nue scherp­te­diep­te. Om zich aan te pas­sen aan de licht­om­stan­dig­he­den, kun­nen de ca­me­ra's dan al­leen nog de slui­ter­tijd en ge­voe­lig­heid aan­pas­sen. Als de be­lich­tings­tijd ech­ter te lang wordt bij min­der licht, zal de vi­deo de be­we­gin­gen wa­zig weer­ge­ven. Dat ef­fect wordt ster­ker naar­

ma­te je ver­der uit het cen­trum van de op­na­me komt. Bij de ka­bel­baan­vi­deo's was dit ef­fect bij al­le das­h­cams in meer­de­re of min­de­re ma­te waar­neem­baar. Ook bij on­ze nacht­rit­jes in een per­so­nen­au­to kon­den de bes­te das­h­cams met de stan­daard­in­stel­ling nau­we­lijks over­tui­gen.

Tij­dens nacht­rit­ten be­moei­lijkt een bre­de waai­er van vaak punt­vor­mi­ge licht­bron­nen dan een goed be­lich­te op­na­me. Fel te­gen­licht van krach­ti­ge le­den xe­non­lam­pen, plus oran­je­kleu­ri­ge straat­lan­taarns, aan­ge­vuld met de ei­gen voer­tuig­ver­lich­ting: bij een der­ge­lij­ke ge­meng­de licht­si­tu­a­tie heb­ben zelfs du­re fo­to­ en vi­deo­ca­me­ra's het moei­lijk. Om door­rij­ders na een on­ge­val te kun­nen ach­ter­ha­len, moet je in de vi­deo be­slist de ken­te­kens kun­nen her­ken­nen van de au­to's die voor je rij­den of die van op­zij in beeld ko­men. Dat was bij de test ech­ter al­leen in de vi­deo's van de Ape­man en de Trans­cend goed mo­ge­lijk. Bij de an­de­re ca­me­ra's zag je op de vi­deo al­leen een over­straald wit vlak.

Be­die­ning

De per­fec­te das­h­cam dient na het in­stal­le­ren on­op­val­lend te wer­ken, zon­der de be­stuur­der af te lei­den. De BlackVue komt de­ze be­lof­te nog het bes­te na, om­dat die geen dis­play heeft en tij­dens de reis met de be­stuur­der com­mu­ni­ceert via ge­spro­ken aan­wij­zin­gen. De an­de­re ca­me­ra's to­nen het ca­me­ra­beeld en ex­tra in­for­ma­tie op hun beeld­scherm, maar de re­flec­tie van het scherm op de voor­ruit kan ir­ri­te­ren. Meest­al moet je het au­to­ma­tisch uit­scha­ke­len van de weer­ga­ve er­gens diep in een sub­me­nu zoe­ken.

Som­mi­ge ca­me­ra's, zo­als de Gar­min Das­h­cam 55, zijn door hun aan de rech­ter­kant ge­plaatste be­die­nings­ele­men­ten dui­de­lijk ont­wor­pen voor links­rij­dend ver­keer. An­de­re, bij­voor­beeld de Ape­man C450 en de Tru­eCam A7s, heb­ben knop­pen aan bei­de zij­den, die nau­we­lijks met één hand te be­die­nen zijn. Bo­ven­

dien zijn veel ap­pa­ra­ten in de test over­la­den met in­stel­mo­ge­lijk­he­den. Bij de Gar­min­das­h­cam moet je ook ir­ri­tant na el­ke keer in­scha­ke­len een waar­schu­wing weg­klik­ken.

Ex­tra func­ties zo­als rij­baan­ en af­stands­con­tro­le ble­ken in de test in ver­ge­lij­king met in­ge­bouw­de in­stal­la­ties nut­te­loos. Ze ha­len hun in­for­ma­tie uit het ca­me­ra­beeld, maar te­gen­licht, een sme­ri­ge ruit, mist, re­gen of sneeuw ma­ken de rij­as­sis­ten­ten met­een min­der ef­fec­tief. De Gar­min Dash Cam 55 en de Tru­eCam A7s heb­ben een flit­ser­waar­schu­wing, maar die is niet in elk land toe­ge­staan.

Ge­heu­gen

De ca­me­ra's ge­brui­ken al­le­maal mi­croSD­kaar­ten als op­slag­me­di­um. Om­dat de tem­pe­ra­tu­ren bij de voor­ruit enorm hoog kun­nen wor­den, ze­ker in de zo­mer, zijn ro­buus­te, tem­pe­ra­tuur­, tril­lings­ en wa­ter­be­sten­di­ge kaar­ten aan te ra­den. Class 10­kaar­ten wer­ken snel ge­noeg. Een ca­pa­ci­teit van 8 GB is meest­al vol­doen­de, voor­al als je niet meer dan een kor­te lus wilt op­ne­men van­we­ge an­der­mans pri­va­cy of om­dat dat je bij­voor­beeld over de grens naar Duits­land gaat waar dat ver­plicht is.

Bij de test wil­len we zien of de das­h­cams dat ook in­der­daad doen, of de ca­me­ra al­leen op­slaat wat hij als een ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie de­tec­teert, en of hij al­le an­de­re op­na­men di­rect ver­wij­dert. Voor de­ze con­tro­le vol­stond een blik op de lijst met be­stan­den op de ge­heu­gen­kaart. De Gar­min heeft een func­tie die aan het ein­de van een rit au­to­ma­tisch al­le 'ge­vaar­lo­ze' op­na­men wist. An­de­re ca­me­ra's ver­wij­de­ren niets au­to­ma­tisch, maar be­vei­li­gen wel op­na­men met ge­beur­te­nis­sen die door sen­so­ren ge­de­tec­teerd zijn. Al­leen de Na­vGear heeft geen schrijf­be­vei­li­ging.

Ook de de­tec­tie van kri­tie­ke si­tu­a­ties via de ver­snel­lings­me­ter was pro­ble­ma­tisch. De bots­proe­ven toon­den aan dat kri­tie­ke ge­beur­te­nis­sen tij­dens lang­zaam rij­den nau­we­lijks wer­den op­ge­merkt. Zelfs bij ho­ge snel­heid was de her­ken­ning niet be­trouw­baar.

De bij veel das­h­cams op­ge­he­mel­de be­scher­ming te­gen het ver­wij­de­ren van be­paal­de vi­deo's bleek maar schijn. In de mees­te ca­me­ra's wer­den vi­deo's waar­bij een sen­sor iets bij­zon­ders de­tec­teer­de al­leen als ge­beur­te­nis ge­mar­keerd en in een apar­te map op­ge­sla­gen, wat niet voor­komt dat een ge­brui­ker ze even­tu­eel ver­wij­dert. De­ze map wordt niet, zo­als an­de­re op­na­men, ge­wist als de kaart vol is (stan­daard) of van­we­ge pri­va­cy­wet­ge­ving als de op­na­me­pe­ri­o­de is ver­stre­ken. Een echt schrijf­be­vei­li­gings­at­tri­buut wordt door maar wei­nig das­h­cams aan­ge­bracht, bij­voor­beeld de DMAX Full HD Dash. Maar ook dat be­schermt de op­na­me niet als de sd­kaart op­nieuw ge­for­mat­teerd wordt. Bij de BlackVue start je een snel­for­mat­te­ring met een een­vou­di­ge toet­sen­com­bi­na­tie. Han­dig om bij een on­ge­val waar­aan je zelf schuld hebt een be­las­ten­de vi­deo snel te la­ten ver­dwij­nen.

Los daar­van kwa­men fou­ten bij het op­slaan van de vi­deo's re­gel­ma­tig voor. De Tru­eCam A7s had re­pro­du­ceer­ba­re pro­ble­men met het op­slaan van een be­stand bij een on­ge­val (dus de ka­bel­test en de bots­proef). De be­stan­den wa­ren niet te vin­den of ka­pot. An­de­re das­h­cams, zo­als de DMAX, pro­du­ceer­den her­haal­de­lijk on­lees­ba­re vi­deo­be­stan­den.

Soft­wa­re

Na een on­ge­luk of blik­scha­de heb je graag goe­de soft­wa­re voor het be­kij­ken van de das­h­cam­vi­deo's. In prin­ci­pe kun je de op­na­men zon­der spe­ci­a­le soft­wa­re be­kij­ken. Eva­lu­a­tie­soft­wa­re helpt ech­ter om meer ge­ge­vens mee te ne­men, zo­als de plaats, snel­heid en ver­snel­ling.

Vijf das­h­cams wor­den ge­le­verd met ge­schik­te eva­lu­a­tie­soft­wa­re voor Win­dows. Ze le­zen en ana­ly­se­ren de vi­deo­be­stan­den, en de gps­ en sensor­ge­ge­vens. De BlackVue SD Card Vie­wer en de 'al­ter­na­ti­ve DVR play­er' van de Tru­eCam ge­ven ook gra­fie­ken weer van de lang­sen dwars­ver­snel­ling van het voer­tuig en ge­ven de po­si­tie aan op Goog­le Maps. Met de po­si­tie en de snel­heid moet je ech­ter voor­zich­tig zijn, want die wor­den slechts eens per se­con­de bij­ge­werkt, iets wat door geen en­ke­le fa­bri­kant wordt ver­meld. De BlackVue­soft­wa­re kan de vi­deo­st­ream ook per fra­me be­kij­ken, uit­sne­den ver­gro­ten en de­ze als scherm­fo­to weg­schrij­ven.

Via de 'Cloud­view' krijg je met de pc toe­gang tot hon­der­den BlackVuedas­h­cams, als die maar zijn aan­ge­slo­ten op de stroom­voor­zie­ning en in­ter­net. Zo kre­gen we toe­gang tot de op­na­men van an­de­re ca­me­ra's, zelfs tij­dens het rij­den, wan­neer de BlackVue via een mo­bie­le hot­s­pot met in­ter­net ver­bon­den was. Dat werd ons wat te gek.

Ei­gen­lijk zijn de in het gra­tis ba­sis­cloud­pak­ket in­be­gre­pen en tot 10 mi­nu­ten be­grens­de li­ve­weer­ga­ven van an­de­ re voer­tui­gen waar­schijn­lijk be­doeld als pu­bli­ci­teits­stunt en meer iets voor geld­trans­por­ten of taxi's. Te­gen ver­goe­ding kun je maxi­maal 29 BlackVue­ca­me­ra's op af­stand con­tro­le­ren.

Het de­len van je ei­gen ca­me­ra kun je op elk ge­wenst mo­ment via de pri­va­cyin­stel­ling uit­scha­ke­len. Maar tij­dens het in­stal­le­ren is dat een van de ve­le op­ties waar je je door­heen moet klik­ken. Als je daar­bij dan even niet op­let, heb je

Ape­man Das­h­cam C450

Hij lijkt op een mi­ni­a­tuur­ver­sie van een compactcamera. De af­wer­king van de Ape­man C450, ook vaak aan­ge­bo­den als Das­h­cam Full HD 1080P, maakt een goed­ko­pe in­druk. Ook de uit­rus­ting is po­ver: er wordt geen soft­wa­re mee­ge­le­verd en er is ook geen app.

De ze­ven knop­pen op de be­hui­zin­gen ge­ven de in­druk van veel in­stel­mo­ge­lijk­he­den. Toch is de ca­me­ra niet pro­bleem­loos te be­die­nen, ook om­dat je op het scherm niet kunt zien wat een in­ge­druk­te toets ei­gen­lijk doet.

De ca­me­ra scoort wel met zijn be­hoor­lijk ge­voe­li­ge be­we­gings­sen­sor. Bij de rij­test her­ken­de hij een nood­stop al bij 30 km/u en hij re­a­geer­de snel op uit­wijk­ma­noeu­vres. De dan lo­pen­de op­na­me krijgt dan een an­de­re naam, ter in­di­ca­tie van de on­ge­valsta­tus.

Bij dag­licht is de op­na­me ta­me­lijk don­ker, maar wel met fel­le kleu­ren. De­tails ma­ken een te ver­scherp­te in­druk, de co­dec in de ca­me­ra ver­vlakt de con­trast­ar­me ge­bie­den. Ken­te­kens wa­ren in de vi­deo wel lees­baar. 's Nachts le­vert de Ape­man zon­der een ster­ke ver­lich­ting al­leen on­ge­dif­fe­ren­ti­eerd zwart beeld. In het licht van kop­lam­pen heb­ben de­tails de nei­ging te ver­va­gen.

Bij de ADAC her­ken­de de Ape­man al­le kri­tie­ke si­tu­a­ties. De be­ves­ti­ging klap­te bij de bot­sing ech­ter om­hoog.

BlackVue DR750S-1CH

De fraaie ci­lin­dri­sche das­h­cam van BlackVue heeft geen dis­play. De hou­der be­staat uit een ring met een ra­tel die om de ci­lin­der heen past en die de ca­me­ra zelfs bij de bots­proef sta­biel hield. Met de knop op­zij, het eni­ge be­die­nings­ele­ment, for­mat­teer je de ge­heu­gen­kaart door twee­maal lang te druk­ken. Het is wel even uit­kij­ken met die knop, want dat is iets wat mak­ke­lijk per on­ge­luk ge­beurt.

Via wi­fi en een app ver­bind je een smartpho­ne met de ca­me­ra. Bij ver­schil­len­de An­droid-ap­pa­ra­ten had­den we ech­ter her­haal­de­lijk te ma­ken met een weg­val­len­de wi­fi­ver­bin­ding. De ca­me­ra kan au­to­ma­tisch ver­bin­ding ma­ken met de cloud, de vi­deo's uplo­a­den en li­ve vi­deo­st­rea­men naar in­ter­net.

Als er veel zon is, maakt de BlackVue-das­h­cam over­dre­ven ge­com­pri­meer­de, maar wel con­trast­rij­ke vi­deo's. De­tails wor­den door de co­dec af­ge­vlakt. De kleu­ren zien er na­tuur­lijk uit, en met de groot­hoek­ver­te­ke­ning valt te le­ven. Be­we­gen­de ken­te­kens zijn on­lees­baar.

's Nachts moet je ech­ter ge­noe­gen ne­men met op­na­men vol ar­te­fac­ten en ruis, on­na­tuur­lijk fel­le kleu­ren, wa­zi­ge de­tails en on­lees­ba­re ken­te­kens.

Bij de uit­wijk­tests van de ADAC faal­de de DR750S-1CH. Zelfs bij een nood­stop met 100 km/u re­a­geer­de de ca­me­ra niet met de on­ge­vals­mo­dus, waar­in het vi­deo­ma­te­ri­aal per­ma­nent wordt op­ge­sla­gen.

DMAX Full HD Dash

De DMAX-das­h­cam ziet er so­li­de uit en ligt plat te­gen de voor­ruit, waar­door hij de crash dan ook on­ge­deerd over­leef­de. De ka­bel, die aan de bo­ven­kant aan­sluit, wordt be­schermd door een be­kle­ding van tex­tiel. Het is mo­ge­lijk de das­h­cam on­zicht­baar aan te slui­ten.

Een ver­bin­ding via de OBD2dia­gno­se-in­ter­fa­ce van een au­to is on­ge­brui­ke­lijk. De ca­me­ra kan op die ma­nier aan­vul­len­de dia­gnos­ti­sche in­for­ma­tie over het voer­tuig op­ha­len, waar­on­der de snel­heid. Dat is voor een das­h­cam na­tuur­lijk he­le­maal in­te­res­sant.

Veel van de vi­deo's op de ge­heu­gen­kaart kon­den niet af­ge­speeld wor­den. Over­dag le­ver­de de DMAX­ca­me­ra op­na­men met een ster­ke groot­hoek­ver­te­ke­ning, op­val­len­de vig­net­te­ring en nog­al koe­le kleu­ren. De de­tails maak­ten een te ver­scherp­te in­druk. 's Nachts wer­den ook bij om­stan­dig­he­den met nog een beet­je licht vi­deo's ge­maakt met nau­we­lijks waar­neem­ba­re con­tou­ren. De ken­te­kens van an­de­re voer­tui­gen re­flec­teer­den te fel en wa­ren daar­door niet lees­baar.

Je kunt de Full HD Dash via wi­fi en een app be­na­de­ren. Daar­bij is het stan­daard­wacht­woord '12345678' een uit­no­di­ging voor hac­kers. Dat lek weegt ex­tra zwaar om­dat het ap­pa­raat via OBD2 recht­streeks is aan­ge­slo­ten op de con­tro­le­ap­pa­ra­tuur van de au­to.

Gar­min Dash Cam 55

De das­h­cam van Gar­min lijkt eer­der op een klei­ne ac­tie­ca­me­ra zo­als de GoPro. Het zeer com­pac­te ap­pa­raat lijkt so­li­de af­ge­werkt, al­leen de mee­ge­le­ver­de beu­gel is wel min­der so­li­de. De ca­me­ra is dank­zij een mag­neet heel mak­ke­lijk te ver­wij­de­ren, om hem bij­voor­beeld in het hand­schoe­nen­kast­je te la­ten ver­dwij­nen. Maar bij de bots­proef schoot die mag­ne­ti­sche ver­bin­ding wel met­een los.

In het da­ge­lijks ge­bruik is de vei­lig­heids­waar­schu­wing van het ap­pa­raat die je steeds weer moet weg­klik­ken als je de au­to start erg sto­rend. De Dash Cam 55 scoort wel met zijn ru­di­men­tai­re spraak­be­stu­ring. Een­vou­di­ge han­de­lin­gen zo­als het op­slaan van kor­te vi­deo's of een fo­to ge­beu­ren op ver­zoek. Dat werk­te bij de test heel goed. De me­nu­s­truc­tuur voor de an­de­re func­ties moet je echt even be­stu­de­ren.

Bij dag­licht le­vert de Gar­min koe­le kleu­ren. Klei­ne de­tails zijn wat wa­zig en beel­den met een hoog con­trast lij­ken over­dre­ven ver­scherpt. Ken­te­kens zijn met moei­te te her­ken­nen. In het don­ker pro­du­ceer­de hij zelfs bij vol­doen­de ver­lich­ting over­dre­ven don­ke­re en gro­ten­deels on­bruik­ba­re op­na­men.

De mee­ge­le­ver­de soft­wa­re over­tuigt niet. Gar­min valt daar­bij te­rug op hun stan­daard­pro­gram­ma, dat ge­maakt was voor de Virb ac­ti­on­cam, maar voor het wer­ke­lij­ke doel van de Dash Cam 55 niet veel hulp biedt.

iTrac­ker mi­ni0906

De mi­ni0906-das­h­cam van iTrac­ker is met zijn af­me­tin­gen van 47 × 66 × 40 mm een van de klein­ste ca­me­ra's in de­ze test. Hij wordt als eni­ge das­h­cam ge­le­verd met een ex­tra ca­me­ra voor de ach­ter­ruit. Dat maakt het in­stal­le­ren na­tuur­lijk met­een dub­bel zo in­ge­wik­keld, maar dan wordt wel ook ge­do­cu­men­teerd wat er ach­ter het voer­tuig ge­beurt.

De beu­gel van de iTrac­ker, waar­in ook een gps-sen­sor kan wor­den ge­prikt, kan met een klei­ne zelf­kle­ven­de pad op de ruit be­ves­tigd wor­den. Met drie leds en vier knop­pen, waar­van één er de aan-uit­knop is, is de ca­me­ra mak­ke­lijk te be­die­nen. Door te druk­ken op de mid­del­ste van de drie knop­pen rechts van het scherm, start of stop je bij­voor­beeld de op­na­me. De drie leds zijn ech­ter wel hin­der­lijk fel als je 's nachts aan het rij­den bent.

Het is wel heel han­dig dat je met een goed be­reik­ba­re apar­te knop be­paal­de op­na­men kunt vei­lig­stel­len, bij­voor­beeld als je ge­tui­ge was van een on­ge­val waar­bij de sen­sors niet ge­trig­gerd wer­den.

Dat laat­ste was he­laas wel het ge­val bij al­le uit­wijk- en rem­sce­na­rio's bij de ADAC.

Over­dag neemt de iTrac­ker op met wat fel­le kleu­ren en een goed con­trast, zij het wel met aan­zien­lij­ke com­pres­sie-ar­te­fac­ten en een nei­ging tot over­dre­ven ver­scher­ping. 's Nachts zijn ken­te­kens in be­we­ging on­lees­baar en was er veel ruis in de beel­den.

Na­vGear VGA Das­h­cam

De VGA Das­h­cam van Na­vGear maakt op het eer­ste ge­zicht een goe­de in­druk. En doet dat ze­ker al he­le­maal als je be­denkt dat zijn ver­koop­prijs slechts drie tien­tjes is. De be­hui­zing ziet er niet gam­mel uit en het klei­ne scherm is ze­ker niet slech­ter af­lees­baar dan bij de veel duur­de­re con­cur­ren­ten het ge­val is.

De be­die­ning stelt je niet voor raad­sels, maar dat is ook weer niet ver­won­der­lijk om de ca­me­ra daar­voor mis­schien ook te een­vou­dig is. Dat goed­koop mis­schien toch duur­koop is, merk je pas als je de vi­deo's van de das­h­cam be­kijkt. Wat di­rect op­valt is de zeer klei­ne beeld­hoek, waar­door de ca­me­ra blind is voor al­les wat een beet­je links of rechts van de au­to voor­valt.

Je kunt je mis­schien nog wel heen­zet­ten over het feit dat vi­deo­soft­wa­re ont­breekt, maar de vi­deo­kwa­li­teit van de VGA Das­h­cam is ge­woon abo­mi­na­bel slecht. On­danks de op­ge­ge­ven re­so­lu­tie van 1280 × 720 pixels lij­ken de op­na­men kor­re­lig. En zo­als de naam al doet ver­moe­den: op een VGA­op­na­me. Van daar­uit wor­den de fo­to's op­ge­schaald tot een te ver­scherpt blok­ke­rig beeld met bo­ven­dien erg nep­pe­ri­ge kleu­ren. De ken­te­kens wa­ren niet lees­baar. De be­lich­tings­re­ge­ling werkt traag, en in de sche­me­ring en 's nachts ble­ken er ook bij een vol­doen­de be­lich­ting bij­na al­leen vol­le­dig zwar­te vi­deo's op de ge­heu­gen­kaart te staan.

Rol­lei CarDVR-318

De CarDVR-318 van Rol­lei heeft een func­ti­o­neel de­sign. Hij is per­fect voor be­stuur­ders die links zit­ten. De me­nuop­ties spre­ken voor zich. De CarDVR-318 heeft een me­cha­ni­sche ver­gren­de­ling voor de sd-kaart. In de plug voor de si­ga­ret­ten­aan­ste­ker be­vindt zich een usb-aan­slui­ting van 2 am­pè­re.

De zuig­nap kon het ge­wicht van de ca­me­ra in de bots­proef ech­ter niet hou­den. Toen we de vi­deo­be­stan­den gin­gen be­oor­de­len, viel op dat de los­se stuk­ken niet naad­loos aan el­kaar pas­sen. Bij het over­scha­ke­len naar het vol­gen­de be­stand ont­staat een gat van 50 mil­li­se­con­den.

Bij de la­bo­ra­to­ri­um­tests ver­toon­de de Rol­lei een ster­ke groot­hoek­ver­te­ke­ning. Bij de ver­scherp­te vi­deo wa­ren de con­tras­ten even­wich­tig en de kleu­ren fel. Bij dag­licht wa­ren de­tails on­danks het rol­ling-shut­ter-ef­fect goed zicht­baar en wa­ren de ken­te­kens lees­baar.

Nach­te­lij­ke scè­nes wa­ren zo don­ker dat er al­leen maar wat con­tou­ren zicht­baar wa­ren. De be­we­gen­de ken­te­kens ver­vaag­den en wa­ren niet goed meer her­ken­baar.

De soft­wa­re is uit­ge­rust met al­le be­no­dig­de func­ties. Het valt ech­ter wel op dat de gps-in­for­ma­tie ach­ter­loopt op het vi­deo­beeld. Een com­bi­na­tie van de on­nauw­keu­rig­heid van de gps-ge­ge­vens en die off­set be­moei­lijkt het re­con­stru­e­ren van de exac­te po­si­ties wel.

Trans­cend Dri­vePro 230

Bij de das­h­cam van een fa­bri­kant van ge­heu­gen­kaar­ten wordt na­tuur­lijk een spe­ci­a­le ge­heu­gen­kaart van die fa­bri­kant mee­ge­le­verd. De High End­uran­ce sd-kaart van 16 GB van Trans­cend zou dan ook spe­ci­aal ge­schikt moe­ten zijn voor het con­ti­nu schrij­ven en wis­sen in de Dri­vePro 230.

Al­les bij el­kaar valt de ca­me­ra wat groot uit, maar de nood­ge­val­len­toets op­zij, waar­mee je een be­vei­lig­de op­na­me kunt star­ten, is bij­zon­der goed be­reik­baar.

De op­na­men van de Trans­cend zijn bij dag­licht be­trek­ke­lijk don­ker. De op­na­men ver­toon­den daar­bij een dui­de­lij­ke groot­hoek­ver­vor­ming en de­tails die kunst­ma­tig ver­scherpt zijn. De ken­te­kens zijn lees­baar, maar de ster­ke com­pres­siear­te­fac­ten ver­min­de­ren de beeld­kwa­li­teit.

's Nachts en on­der ge­con­tro­leer­de om­stan­dig­he­den in ons test­la­bo­ra­to­ri­um wa­ren de op­na­men wat wa­zig, met va­ge de­tails en uit­ge­spro­ken strooi­lichtar­te­fac­ten, en wa­ren de­tails niet meer zicht­baar. Ken­te­kens kun­nen al­leen bij stil­stand ge­le­zen wor­den. De kleu­ren zijn on­na­tuur­lijk fel.

Het groot­ste na­deel van de­ze Dri­vePro 230 van Trans­cend is dat hij de bots­proef niet re­gi­streer­de. Dat luk­te de ca­me­ra ook bij een twee­de keer tes­ten niet. Op de ge­heu­gen­kaart stond al­leen de vi­deo van vóór de crash, ge­volgd door een op­na­me waar­in de ca­me­ra naar bo­ven ge­klapt te­gen de voor­ruit zat.

Tru­eCam A7s

De Tru­eCam A7s valt nog­al op aan de voor­ruit. Dat komt door de gps­mo­du­le die als usb-don­g­le is ont­wor­pen en die rich­ting dak wijst. Via de pc kunt je de­ze vul­len met flits­er­ge­ge­vens.

De A7S maakt op het eer­ste ge­zicht een wat speel­se in­druk. Hij heeft maar liefst acht knop­pen. Dat maakt het con­fi­gu­re­ren van de­ze ca­me­ra niet een­vou­di­ger.

Tij­dens het tes­ten zorg­de de A7S wel voor de no­di­ge hu­mor, met zijn ding­dong-ge­luid bij het op­star­ten en de vrien­de­lij­ke aan­ma­ning om je vei­lig­heids­gor­del vast te ma­ken.

Met een ge­me­ten kijk­hoek van 100 gra­den had de ca­me­ra het op één na klein­ste blik­veld bij de­ze test, al zou de groot­hoek­lens vol­gens de fa­bri­kant 130 gra­den moe­ten kun­nen be­strij­ken.

Bij dag­licht pro­du­ceert de Tru­eCam vi­deo's zon­der diep­te, met wel neu­tra­le kleu­ren, maar te ver­scherp­te ran­den. De ken­te­kens zijn lees­baar, maar 's nachts al­leen bij stil­stand. Bij rij­den­de au­to's wor­den de let­ters on­scherp. Bij de bots­proef van de ADAC wei­ger­de de A7S twee­maal dienst. Vi­deo's van de bot­sing wer­den niet op­ge­sla­gen, on­danks dat de ca­me­ra in­ge­scha­keld was.

De ana­ly­se­soft­wa­re voor de pc is pri­ma. Een ex­tra HD­MI-uit­gang op de ca­me­ra zorgt er bo­ven­dien voor dat je de vi­deo-op­na­men snel op een tv kunt be­kij­ken.

de beel­den van je das­h­cam ge­woon op in­ter­net ge­zet.

De goed­ko­pe das­h­cams van Na­vGear en Ape­man wor­den zon­der soft­wa­re ge­le­verd, maar zelfs de Gar­min­ca­me­ra van 200 eu­ro heeft wat dat be­treft wei­nig te bie­den. De bij­be­ho­ren­de pc­soft­wa­re Gar­min Ex­press, die na­vi­ga­tie­sys­te­men voor­ziet van kaart­ge­ge­vens, dient hier al­leen voor de firm­wa­re­up­da­te en de ra­dar­da­ta­ba­se. De Virb­app is ge­re­cy­cled van de ac­ti­on­cams van Gar­min. Spe­ci­aal ont­wor­pen soft­wa­re ont­breekt.

De ca­me­ra's van DMAX, Gar­min en Trans­cend la­ten zich via wi­fi be­na­de­ren. Ze fun­ge­ren als ac­ces­spoint voor hun app, waar­mee je vi­deo's op de te­le­foon kunt down­lo­a­den. De BlackVue ge­bruikt wi­fi ook voor het uplo­a­den naar de cloud. Je kunt maxi­maal drie hot­s­pots de­fi­ni­ë­ren waar­bij de ca­me­ra zich au­to­ma­tisch aan­meldt. On­ge­vals­vi­deo's wor­den ver­vol­gens au­to­ma­tisch naar de cloud ge­ko­pi­eerd zo­dra de ca­me­ra zich bin­nen het be­reik van zo'n hot­s­pot be­vindt.

Tot het breek­punt

Zijn de ca­me­ra's in staat ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties te her­ken­nen? De tests van de ADAC wa­ren op dat punt re­de­lijk ont­nuch­te­rend. Al­leen de Ape­man C450 en de Tru­eCam A7s merk­ten bij­voor­beeld een uit­wijk­ma­noeu­vre op bij 90 km/u en bij 100 km/u ook de Rol­lei. Een nood­stop bij 100 km/u werd niet op­ge­merkt door de Na­vGear, iTrac­ker, Dmax, Gar­min, BlackVue en Trans­cend.

Nog er­ger was dat bij de bots­proef zes van de ne­gen ca­me­ra­be­ves­ti­gin­gen zo in­sta­biel wa­ren dat de das­h­cams bij de bot­sing weg­klap­ten of vol­le­dig los­kwa­men, zo­als de Gar­min. In on­ge­vals­si­tu­a­ties waar­bij de op­na­me die di­rect na de bot­sing ge­maakt wordt juist bij­zon­der be­lang­rijk is, zo­als bij een ket­ting­bot­sing, liet de meer­der­heid van de das­h­cams het dus he­le­maal af­we­ten.

Con­clu­sie

Een pro­fes­si­o­neel ge­ïn­stal­leer­de das­h­cam met ge­op­ti­ma­li­seer­de vi­deo­in­stel­

lin­gen kan bij een on­ge­val in­der­daad hel­pen om even­tu­eel be­wijs vei­lig te stel­len, waar­on­der dan na­tuur­lijk ook een be­wijs te­gen de be­zit­ter van de be­tref­fen­de ca­me­ra.

Maar al­les bij el­kaar moet je je be­wust zijn van de ve­le be­per­kin­gen. De ca­me­ra's die naar ver­wach­ting re­a­geer­den op kri­tie­ke si­tu­a­ties, zo­als de Ape­man C450, maak­ten on­be­vre­di­gen­de vi­deo's. Ca­me­ra's met een goe­de vi­deo­kwa­li­teit, zo­als de iTrac­ker mi­ni0906, faal­den bij de on­ge­val­de­tec­tie.

Bo­ven­dien zijn de­ze ca­me­ra's van­we­ge hun voor­waarts ge­rich­te kijk­hoek blind voor meer­de­re mo­ge­lij­ke on­ge­vals­sce­na­rio's. Ook bij nacht­rit­ten kon bij veel van de ge­tes­te ca­me­ra's wel ge­re­con­stru­eerd wor­den wat er was ge­beurd, maar de ken­te­kens wa­ren zel­den lees­baar. Het di­rect wis­sen van niet­re­le­van­te op­na­men is al­leen mo­ge­lijk met de Gar­min Das­h­cam 55 en de BlackVue, maar dan zit het wel ver ver­stopt in de me­nu's.

Een an­der zwak punt is de on­ge­vals­de­tec­tie. Die mis­luk­te tij­dens de test zelfs bij ge­vaar­lij­ke ma­noeu­vres te vaak, zo­dat re­le­van­te op­na­men niet in aan­mer­king kwa­men voor een schrijf­be­vei­li­ging. Als de ca­me­ra dan ook nog is in­ge­steld vol­gens bij­voor­beeld de strak­ke­re Duit­se wet­ge­ving, kun­nen der­ge­lij­ke op­na­men he­laas on­mid­del­lijk au­to­ma­tisch ge­wist wor­den. Ook niet echt ge­rust­stel­lend was het feit dat de be­ves­ti­ging van de mees­te das­h­cams op het be­slis­sen­de mo­ment de geest gaf en niet al­le ca­me­ra's de si­tu­a­tie na de bot­sing op­na­men. En scha­de van op­zij, ach­ter­op­bot­sin­gen of bot­sin­gen bij het ach­ter­uit­rij­den blij­ven on­ge­do­cu­men­teerd. De ca­me­ra ving daar­van niets op of de be­tref­fen­de sen­sor was niet ge­voe­lig ge­noeg, en de be­lang­rij­ke scè­ne werd over­schre­ven.

We kun­nen dus al­leen ho­pen dat de fa­bri­kan­ten met be­trouw­baar­der wer­ken­de ca­me­ra's ko­men, die liefst in­stel­baar zijn voor de per land ver­schil­len­de wet­ge­ving.

Op het mo­ment van een crash ver­an­dert al­les. Een paar mil­li­se­con­den na een bot­sing ver­min­de­ren de ver­splin­ter­de voor­ruit en de ne­vel van uit­zet­ten­de air­bags het zicht van een das­h­cam. De ca­me­ra­be­ves­ti­ging hield wel stand.

Al bij de test voor­af op het bui­ten­ter­rein van de ADAC kwa­men twee van de vier das­h­cams van het test­voer­tuig los van de voor­ruit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.