Fa­ce­book op jacht naar be­vei­li­gings­be­drijf

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Er gaan ge­ruch­ten dat Fa­ce­book meer­de­re gro­te be­vei­li­gings­be­drij­ven heeft be­na­derd met de be­doe­ling ze over te ne­men. Nog voor het eind van dit jaar moet er een over­na­me van een be­vei­li­gings­be­drijf op de plan­ning staan. Per­so­nen die be­kend zijn met de plan­nen mel­den dit, maar noe­men niet de na­men van po­ten­ti­ë­le over­na­me­kan­di­da­ten. Ge­zien de ac­ti­vi­tei­ten van Fa­ce­book denk je na­tuur­lijk al snel aan een be­drijf ge­spe­ci­a­li­seerd in cy­ber­se­cu­ri­ty.

Fa­ce­book zou de ken­nis kun­nen ge­brui­ken voor het ver­be­te­ren van zijn ima­go na het Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-schan­daal en de ver­ve­len­de hack. van nog niet zo lang ge­le­den Daar­bij wer­den 30 mil­joen ge­brui­kers ge­trof­fen en uit voor­zorg uit­ge­logd van­we­ge ge­sto­len ac­cess to­kens. Daar­naast zou Fa­ce­book de ei­gen ken­nis over be­vei­li­ging kun­nen op­krik­ken en la­ten zien dat het be­vei­li­ging wel de­ge­lijk se­ri­eus neemt om zo wat be­trouw­baar­der over te ko­men.

De be­vei­li­gings­soft­wa­re zal ver­moe­de­lijk in de ei­gen dien­sten wor­den ge­ïn­te­greerd om zo de ac­counts van ge­brui­kers vei­lig te hou­den. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.