Sy­no­lo­gy MR2200ac me­sh­rou­ter

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Sy­no­lo­gy in­tro­du­ceert zijn eer­ste me­sh­rou­ter, de MR2200ac. De nieu­we rou­ter on­der­steunt Wi-Fi Pro­tec­ted Ac­cess (WPA3). Hij is be­doeld om thuis snel, on­on­der­bro­ken en over­al wi­fi te bie­den. Ook biedt de rou­ter in­zicht, con­tro­le en be­vei­li­ging voor het ge­he­le net­werk. De high-per­for­man­ce draad­lo­ze rou­ter heeft een mo­du­lair ont­werp, waar­door dek­king een­vou­dig kan wor­den uit­ge­breid met be­hulp van ex­tra een­he­den. Hier­door kan er een me­sh­net­werk wor­den ge­cre­ëerd voor el­ke wo­ning, on­ge­acht de om­vang. MR2200ac is ge­ba­seerd op de Qu­al­comm IPQ4019 quad­co­re-SoC en biedt wi­fi via drie ban­den om do­de plek­ken uit te ban­nen en zo veel mo­ge­lijk snel­heid tot in de verste hoe­ken van een wo­ning mo­ge­lijk te ma­ken. De rou­ter on­der­steunt ver­schil­len­de ro­a­ming­stan­daar­den, is een­vou­dig te con­fi­gu­re­ren en heeft uit­ge­brei­de gast­net­werk­op­ties. Er is een wi­fi­dash­board om de sta­tus van al­le wi­fi­pun­ten en draad­lo­ze ap­pa­ra­ten te be­kij­ken. Een net­werk­over­zicht laat zien hoe die wi­fi­pun­ten met el­kaar zijn ver­bon­den. (ddu)

De MR2200ac me­sh­rou­ter van Sy­no­lo­gy moet over­al in huis snel wi isig­naal bie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.