To­ta­le vei­lig­heids­op­los­sing van McA­fee

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

McA­fee is een be­ken­de naam voor vi­rus­scan­soft­wa­re. Hun port­fo­lio van producten voor 2019 be­staat uit ver­schil­len­de soft­wa­re­pak­ket­ten voor pc en Mac, van een een­vou­di­ge vi­rus­scan­ner voor één ap­pa­raat tot een to­taal­op­los­sing voor tal van ap­pa­ra­ten voor het he­le ge­zin.

Win­dows De­fen­der pres­teert in­mid­dels pri­ma, maar als je op zoek bent naar uit­ge­brei­de­re vei­lig­heids­soft­wa­re voor meer­de­re ap­pa­ra­ten, kun je de to­taal­op­los­sing van McA­fee over­we­gen.

McA­fee zegt de de­tec­tie van vi­rus­sen te heb­ben ver­be­terd dank­zij slim­me­re leer­mo­del­len. Als je des­on­danks een vi­rus op je sys­teem krijgt, heb je via de McA­fee Vi­rus Pro­tec­ti­on Pled­ge de mo­ge­lijk­heid dat een van hun des­kun­di­gen je sys­teem op af­stand weer kan schoon­ma­ken.

Daar­naast moet de soft­wa­re je sys­teem snel­ler la­ten draai­en door de pri­o­ri­teit van bron­nen an­ders toe te wij­zen, zo­dat toe­pas­sin­gen snel­ler wer­ken.

Bo­ven­dien is de ge­brui­ker­s­er­va­ring van de iOS- en An­droid-ver­sie ver­be­terd, zo­dat de­ze in­tu­ï­tie­ver is. De An­droid-ver­sie kan nu het ge­ge­vens­ge­bruik bij­hou­den en daar li­mie­ten voor in­stel­len. De iOS-ver­sie kan de vei­lig­heids­sta­tus van het ge­bruik­te wi­fi­net­werk to­nen en waar­schu­wen voor aan­val­len via wi­fi. Ris­kan­te si­tes wor­den ge­blok­keerd en je krijgt bij een be­zoek dan een waar­schu­wing. Nieuw is McA­fee Sa­fe Fa­mi­ly, waar­bij ou­ders toe­zicht kun­nen hou­den op de ap­pa­ra­ten van hun kin­de­ren en wat zij doen. Een an­de­re nieu­we func­tie is een wacht­woord­ma­na­ger die in de brow­ser kan wor­den ge­ïn­te­greerd.

Een li­cen­tie voor McA­fee To­tal Pro­tec­ti­on ge­du­ren­de een jaar kost 60 eu­ro voor de vi­rus­scan­ner voor één ap­pa­raat tot 90 eu­ro voor tien ap­pa­ra­ten. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.