Chro­me 70 zon­der au­to-lo­gin

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Goog­les brow­ser Chro­me dicht in ver­sie 70 voor Win­dows, macOS en Li­nux 23 se­cu­ri­ty­Pho­to­shop De bij Chro­me 69 in­ge­voer­de au­to­lo­gin is nu uit te scha­ke­len, zo­dat je niet meer au­to­ma­tisch met je ac­tie­ve Goog­le­ac­count bij de brow­ser wordt in­ge­logd. De au­to-login­func­tie blijft stan­daard wel ge­ac­ti­veerd (opt-out), het syn­chro­ni­se­ren van je ge­bruiks­da­ta blijft op­ti­o­neel.

Bij de ge­a­van­ceer­de in­stel­lin­gen van de brow­ser is er nu het nieu­we item 'In­log­gen bij Chro­me toe­staan'. Als je Chro­me zon­der Goog­le-ac­count wilt ge­brui­ken, log je je­zelf uit en schuif je de scha­ke­laar naar links. De in­ter­fa­ce van de brow­ser laat rechts­bo­ven dui­de­lijk zien of en met welk ac­count je in­ge­logd bent.

Chro­me on­der­steunt nu de Desktop Pro­gres­si­ve Web Apps (Desktop PWA's) on­der Win­dows. Een­maal ge­ïn­stal­leerd, zijn die web-apps net als ge­wo­ne pro­gram­ma's te star­ten via het start­me­nu van het be­stu­rings­sys­teem. Dat op de ach­ter­grond dan Chro­me draait en als web-wrap­per fun­geert, daar merk je in de prak­tijk ver­der niets van.

Tot nu toe wor­den PWA's voor­al op mo­bie­le ap­pa­ra­ten ge­bruikt, maar Goog­le vindt ze ook op desktop­com­pu­ters zin­vol. On­der­steu­ning voor PWA op macOS en Li­nux wordt bij Chro­me 72 ver­wacht.

Daar­naast heeft Chro­me 70 de vi­deo­co­dec AV1 ge­ïm­ple­men­teerd. Die door de Al­li­an­ce for Open Me­dia ont­wik­kel­de co­dec ver­be­tert de beeld­kwa­li­teit van vi­deo­st­reams en moet tot 30 pro­cent ho­ge­re com­pres­siera­tes lei­den dan het tot nu toe ge­bruik­te VP9. (nkr)

Als je niet wilt dat Chro­me zich bij Goog­le aan­meldt, moet je dat bij de ge­a­van­ceer­de in­stel­lin­gen uit­zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.