Ty­pe­ring

C’t Magazine - - Test | Disk-editor, Bestandstypeherkenning, Systee -

Met TrID kun je be­trouw­baar ach­ter­ha­len wat voor ty­pe een on­be­kend be­stand is. Daar­bij wordt niet ge­ke­ken naar de naam, maar naar de in­houd.

Re­co­ve­ry­tools kun­nen met een beet­je ge­luk be­stan­den weer te­voor­schijn to­ve­ren die je per on­ge­luk ver­wij­derd hebt. Daar­bij gaat dan wel vaak de ori­gi­ne­le be­stands­naam ver­lo­ren en daar­mee ook de ex­ten­sie waar­aan je kunt her­ken­nen om wat voor ty­pe be­stand het gaat.

In dat soort ge­val­len is TrID een han­di­ge tool: het pro­gram­ma ver­ge­lijkt de in­houd van on­be­ken­de be­stan­den met meer dan 10.500 sja­blo­nen, die elk één be­stands­ty­pe iden­ti­fi­ce­ren. Voor de bes­te mat­ches krijg je dan in pro­cen­ten te zien hoe waar­schijn­lijk jouw be­stand van dat ty­pe is.

TrID is be­schik­baar als een con­so­le­pro­gram­ma voor Win­dows en Li­nux. Daar­naast is er een ver­sie met de naam TrIDNET, die een gra­fi­sche in­ter­fa­ce heeft en daar het .NET­fra­me­work voor ge­bruikt. De be­stands­ty­pe­de­fi­ni­ties wor­den apart ge­down­load. Die ver­za­me­ling wordt na­me­lijk con­ti­nu uit­ge­breid en be­heerd en is on­af­han­ke­lijk van het ei­gen­lij­ke pro­gram­ma bij te wer­ken.

Als je TrID wilt uit­brei­den met ei­gen be­stands­ty­pen, moet je daar de tool TrIDS­can voor ge­brui­ken. Die voed je met een paar be­stan­den van dat ty­pe en het re­sul­te­ren­de sja­bloon­be­stand in XML­for­maat stuur je naar TrID­ont­wik­ke­laar Mar­co Pon­tel­lo.

www.ct.nl/soft­link/1812031

TrID

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.