Li­fe is Stran­ge 2: Epi­so­de 1

C’t Magazine - - Games | Actie-adventure, adventure -

(Dont­nod En­ter­tain­ment, € 8 (Epi­so­de 1) € 40 (com­pleet), uit­ge­ver: Squa­re Enix) De­ze nieu­we ga­me in de Li­fe is Stran­ge­reeks heeft nieu­we hoofd­rol­spe­lers: de broers Sean en Da­niel Di­az, waar­bij jij de rol van de ou­de­re Sean op je neemt. De jon­gens wo­nen met hun va­der in een (te) rus­ti­ge bui­ten­wijk en het le­ven kab­belt een beet­je voort sinds hun moe­der is ver­trok­ken. Tie­ner Sean is voor­be­rei­din­gen aan het tre en voor een leuk feest­je, va­der sleu­telt in de ga­ra­ge en de jon­ge­re broer draait z'n Hal­lo­ween­kos­tuum en bij­be­ho­ren­de ac­ces­soi­res in el­kaar. In een on­be­waakt mo­ment raakt hij in de clinch met de buur­jon­gen en loopt al­les bi­zar uit de hand. De van oor­sprong Mexi­caan­se va­der wordt neer­ge­scho­ten door een ze­nuw­ach­ti­ge agent (het ver­haal speelt zich af tij­dens het 'build a wall'-ge­blaat van Trump) en er vindt een enor­me ex­plo­sie plaats met on­dui­de­lij­ke oor­zaak.

Sean neemt zijn broer­tje mee op de vlucht. De twee zak­ken de West­kust af, met slechts de spul­len in Seans rug­zak. Als Sean kun je Da­niel hel­pen met ob­sta­kels en hem din­gen le­ren, of on­ge­dul­dig af­snau­wen. In de mooi vorm­ge­ge­ven om­ge­ving van het eer­ste park leer­den we Da­niel ge­dul­dig steen­tjes kei­len, waar de klei­ne jon­gen veel ple­zier uit haal­de. La­ter bij een tank­sta­ti­on loop je aan te­gen hon­ge­ri­ge ma­gen en geld­ge­brek en krijg je de op­tie om be­paal­de items te ste­len in plaats van af te re­ke­nen. Je keu­zes be­pa­len hoe Da­niel zich la­ter gaat ge­dra­gen. So­wie­so is er iets bij­zon­ders aan de hand met de jong­ste Di­az-telg.

Ui­t­ein­de­lijk be­slui­ten de jon­gens naar de ge­boor­te­plek van hun va­der in Mexi­co af te rei­zen. Na lek­ker in het ver­haal te zit­ten en wat op­ge­scho­ten te zijn, ver­scheen er al 'To be con­ti­nued' in beeld. Dat wordt on­ge­dul­dig wach­ten tot 2019 ... (avs) sfeer­vol­le road trip smaakt naar meer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.