Ki­ne­sis Freesty­le 2

C’t Magazine - - Achtergrond | Toetsenborden -

De Freesty­le 2 is een re­la­tief be­taal­baar toet­sen­bord dat uit twee stuk­ken be­staat die met een vas­te ka­bel van 30 cen­ti­me­ter met el­kaar zijn ver­bon­den. Dat le­vert je een gro­te vrij­heid op om de af­zon­der­lij­ke helf­ten op je bu­reau neer te zet­ten. Je kunt de twee helf­ten ook met een mee­ge­le­verd plas­tic schar­nier aan el­kaar kop­pe­len, zo­dat je het toet­sen­bord wat mak­ke­lij­ker als één ge­heel kunt ver­plaat­sen.

Voor on­ge­veer 40 eu­ro koop je er het VIP3-pack bij, waar poot­jes en een pols­steun in­zit­ten. Je hebt geen ge­reed­schap no­dig om ze aan het toet­sen­bord te be­ves­ti­gen. Met de poot­jes kun je aan de bin­nen­kant de helf­ten met 5, 10 of 15 gra­den ho­ger in­stel­len. Het toet­sen­bord aan de voor­kant om­hoog zet­ten kan niet. De pols­steun is ge­maakt van ou­der­wets schuim­stof en moet je vast­plak­ken. Daar­door is hij op een la­ter tijd­stip mak­ke­lij­ker te wis­se­len dan bij de an­de­re toet­sen­bor­den. Te­gen meer­prijs is een los nu­me­riek blok te koop.

De lay-out is vrij­wel ge­heel stan­daard. Op­val­lend is de De­le­te-knop rechts­bo­ven, links van de Pau­ze­knop, net zo groot als de Backs­pa­ce­knop. Tot on­ze ver­ras­sing von­den we dat ei­gen­lijk wel een goed idee. Aan de lin­ker­rand van de lin­ker­helft zit nog een toet­sen­blok met De­le­te, cut, co­py, pas­te, back en for­ward. Dat is best han­dig als je rechts aan het mui­zen bent.

De aan­slag is licht en klinkt goed, maar het ge­heel voelt ui­t­ein­de­lijk toch eer­der aan als een stan­daard toet­sen­bord dan een van ho­ge kwa­li­teit. nor­ma­le lay-out met ex­tra's kor­te rou­te tot je muis mid­del­ma­ti­ge toet­sen deels wie­be­li­ge voetjes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.