Roc­cat Su­o­ra FX

C’t Magazine - - Achtergrond | Toetsenborden -

De Su­o­ra FX van Roc­cat is voor een ga­ming­toet­sen­bord be­hoor­lijk in­ge­to­gen. Het de­sign zon­der rand laat hem erg slank en mi­ni­ma­lis­tisch ogen. Hij weegt ook min­der dan een ki­lo. Door de trans­pa­ran­te swit­ches en de ont­bre­ken­de ran­den heb je di­rect zicht op het on­der­lig­gen­de me­cha­ni­sche ge­deel­te. De toet­sen lig­gen ech­ter vrij hoog en via de twee poot­jes nog ho­ger. Een pols­steun wordt niet mee­ge­le­verd.

De brui­ne TTC-swit­ches zijn klo­nen van de brown-swit­ches van Cher­ry MX. Ze re­gi­stre­ren bij 50 gram druk en dat voel je ook (tac­tiel). Vier ex­tra toet­sen voor vo­lu­me­re­ge­ling en de ga­me­mo­dus zijn een aan­vul­ling op de ver­schil­len­de an­de­re me­di­a­toet­sen en sys­teem­toet­sen, die ja via de Fn- en F-toet­sen ge­bruikt.

De Roc­cat biedt de mo­ge­lijk­heid om maxi­maal zes ma­cro's vast te leg­gen. Die wor­den met be­hulp van de ei­gen Roc­cat Swarm-soft­wa­re dan on­der­ge­bracht op de toet­sen M1 tot en met M6 op het Ho­me-blok. Met de soft­wa­re re­gel je ook de in­stel­lin­gen voor de key­map­ping en de RGB-ver­lich­ting. Ook biedt het de mo­ge­lijk­heid om de­tails in te stel­len zo­als de knip­per­snel­heid van de cur­sor en de te­ken­her­ha­ling. Als je wilt, kun je het ty­pen la­ten be­ge­lei­den door ge­lui­den via je au­dio­ap­pa­raat, bij­voor­beeld het ge­luid van een klas­sie­ke typ­ma­chi­ne. Met net geen 54 dB(A) is de Su­o­ra FX een van de la­waai­e­rig­ste toet­sen­bor­den.

Toen we de Su­o­ra bij de test op een USB 2.0-poort aan­slo­ten, werd hij he­le­maal niet her­kend. Hij kwam pas tot le­ven bij het aan­slui­ten op een USB 3.0-poort. slank en licht net­te prijs luid­ruch­tig hoog, maar geen pols­steun

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.