Asus ROG Strix RTX 2080 OC

C’t Magazine - - Test | GeForce RTX 2080 -

Asus heeft het koel­sys­teem on­der han­den ge­no­men. De drie axi­a­le ven­ti­la­to­ren heb­ben nu een klei­ne­re naaf, waar­door het ro­tor­op­per­vlak gro­ter is. De uit­ein­den van de ro­tor­bla­den gaan over in een ring en cre­ë­ren door de gro­te­re tor­sie­stijf­heid meer lucht­druk – en pro­du­ce­ren te­ge­lijk min­der ge­luid. De mo­to­ren zijn nu in­ge­kap­seld, waar­door er geen stof meer kan bin­nen­drin­gen. Met 1420 gram is hij na zijn 1080 Ti-broer­tje de zwaar­ste kaart uit de test en de duur­ste RTX 2080.

Als het om ge­luid gaat, over­tuigt de ROG Strix op al­le pun­ten. Als het schuif­je op de print­plaat op Q-mo­de (qui­et) staat, staan de ven­ti­la­to­ren id­le stil. In de P-mo­de (per­for­man­ce) moet je dat met de Asus-tool ac­ti­ve­ren. In bei­de ge­val­len bleef de kaart bij een id­le Win­dows bu­reau­blad vol­le­dig stil. Zelfs bij een aan­hou­den­de 3D-be­las­ting kwam er maar wei­nig ge­luid van­af (0,5 so­ne). De scha­ke­laar had geen merk­ba­re in­vloed op de per­for­man­ce. Het ener­gie­ver­bruik on­der be­las­ting ligt met 244 watt tus­sen de an­de­re 2080-mo­del­len en een 2080 Ti in.

Aan het eind van de 30 cm gro­te print­plaat zit­ten drie vierpins aan­slui­tin­gen om de ver­lich­ting te re­ge­len en te syn­cen met an­de­re Asus-hard­wa­re zo­als je moe­der­bord of scherm. De an­de­re twee zijn om ca­se­fans aan te stu­ren. Daar­mee re­gel je bij­voor­beeld dat de ca­se­fans al­leen bij flin­ke­re 3Dbe­las­ting bij­sprin­gen, en zich daar­na weer koest hou­den. snel fluis­ter­stil prij­zig

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.