BIOS-ta­ken

C’t Magazine - - Achtergrond | UEFI-BIOS -

Het Ba­sic In­put/Out­put Sy­s­tem (BIOS) voert op een x86-com­pu­ter al­tijd de­zelf­de ba­sista­ken uit. Het ini­ti­a­li­seert de hard­wa­re­com­po­nen­ten die no­dig zijn om het ei­gen­lij­ke be­stu­rings­sys­teem op te star­ten. Dat zijn met na­me de pro­ces­sor (CPU), het hoofd­ge­heu­gen (RAM), de chips­et met PCIe-, SATA- en usb-con­trol­lers en het op­slag­me­di­um, dus de ssd of har­de schijf.

De dui­vel zit daar­bij in de de­tails. Om bij­voor­beeld te ach­ter­ha­len wel­ke ge­heu­gen­mo­du­les ge­ïn­stal­leerd zijn, moet het BIOS eerst de chips­et zo ver star­ten dat de daar­in in­ge­bouw­de I2C-in­ter­fa­ce ac­tief is. Die leest ver­vol­gens de SPD-EEPROMchips op de ge­heu­gen­mo­du­les uit die aan­ge­ven op wel­ke fre­quen­tie en met wel­ke la­ten­ties de mo­du­les wer­ken. Als de pc van usb moet kun­nen op­star­ten, moet het BIOS de usb-con­trol­ler in de chips­et ac­ti­ve­ren, diens stuur­pro­gram­ma la­den, usb-ap­pa­ra­ten op de bus her­ken­nen, op­slag­me­dia iden­ti­fi­ce­ren, hun stuur­pro­gram­ma la­den, het be­stands­sys­teem her­ken­nen en daar het stuur­pro­gram­ma voor la­den. Der­ge­lij­ke sa­men­han­gen en de over­daad aan func­ties en in­ter­fa­ces van mo­der­ne chips­ets ma­ken de BIOS­co­de com­plex.

Een flexi­be­le au­to­ma­ti­sche con­fi­gu­ra­tie kost bo­ven­dien ook tijd. Bij nau­we­lijks uit­breid­ba­re no­te­books met vast­ge­sol­deer­de com­po­nen­ten (ge­heu­gen, ssd en gpu) kun­nen de pa­ra­me­ters vast­ge­legd wor­den om her­ken­nings­rou­ti­nes uit te spa­ren.

De BIOS-co­de groeit door al­le ex­tra func­ties. Som­mi­ge wil je per se heb­ben: de keu­ze van het boot­me­di­um (PCIe NVMe, SATA, RAID, usb, sd-kaart, net­werk), usb­toet­sen­bor­de­mu­la­tie voor toe­gang tot de BIOS-in­stel­lin­gen, con­fi­gu­reer­ba­re ven­ti­la­tor­re­ge­ling of het wacht­woord­be­heer voor har­de schij­ven. An­de­re ex­tra's lij­ken min­der nood­za­ke­lijk, zo­als lo­go­scher­men, kun­nen over­klok­ken, aan­stu­ring van RGBled­strips en een BIOS-up­da­te via in­ter­net.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.