Git in het kort

C’t Magazine - - Praktijk | Configuratiebeheer -

Als je het over ver­sie­be­heer­sys­te­men hebt, staat Git op de po­le­po­si­tie. Er zijn wel­is­waar nog en­ke­le an­de­re sys­te­men, maar de soft­wa­re waar Li­nus Tor­valds mee is be­gon­nen is, ook dank­zij het suc­ces van GitHub, dé stan­daard­tool ge­wor­den voor ont­wik­ke­laars. Daar­om kan het ze­ker geen kwaad om ten min­ste een paar din­gen met Git te heb­ben ge­daan. Dat is met na­me van be­lang als je met Et­c­kee­per aan de slag wilt gaan, want zon­der een ba­sis­be­grip van Git kun je de voor­de­len van Et­c­kee­per niet be­nut­ten.

Een Git-re­po­si­to­ry is een ver­za­me­ling van be­stan­den. Niet meer en niet min­der. Er komt ver­der geen ad­di­ti­o­ne­le da­ta­ba­se of dae­mon aan te pas. Git slaat al­le be­heer­ge­ge­vens al­tijd op in de sub­di­rec­to­ry .git. Als je de di­rec­to­ry .git ver­wij­dert, is de map waar die in zat geen Git-re­po­si­to­ry meer.

Daar­om kun je een map waar een re­po­si­to­ry in zit ook wil­le­keu­rig zon­der gro­te ge­vol­gen ver­plaat­sen of ko­pi­ë­ren. De be­stan­den kun je ook op elk ge­wenst mo­ment en waar dan ook be­wer­ken en la­ter syn­chro­ni­se­ren.

Om er­voor te zor­gen dat meer­de­re ont­wik­ke­laars van­uit ver­schil­len­de lo­ca­ties de be­stan­den in een re­po­si­to­ry kun­nen be­wer­ken, kun je ze ook op re­mo­te ser­vers uplo­a­den en daar wij­zi­gin­gen naar toe uplo­a­den (push) of down­lo­a­den (pull). Git zorgt er dan voor dat al­le wij­zi­gin­gen met el­kaar wor­den ge­syn­chro­ni­seerd, waar­bij even­tu­e­le con­flic­ten voor zo­ver mo­ge­lijk wor­den op­ge­lost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.