Ga­mes

C’t Magazine - - Contents -

Batt­le­field V Fal­lout 76

Batt­le­field V gaat weer te­rug naar de Twee­de We­reld­oor­log, een ge­liefd tijd­perk voor (mul­ti­play­er-)shoo­ters. De sin­g­le­play­er be­staat net als bij Batt­le­field 1 uit los­se ver­ha­len. Het wordt bik­ke­len in de kou van Noor­we­gen, rond­toe­ren in herf­stig Frank­rijk of in zon­nig Afri­ka vlieg­vel­den ont­doen van Duit­se vlieg­tui­gen om be­kend te ra­ken met de di­ver­se ga­me-me­cha­nics.

Van het ren­nen door be­sneeuw­de berg­top­pen krijg je het spon­taan koud. Ook tot aan je mid­del in de drek in een zom­pig ge­bied pun­ten ver­o­ve­ren op een enor­me sta­len brug laat ze­ker in­druk ach­ter. De de­tails qua beeld en ge­luid zor­gen voor een zeer in­tens avon­tuur. Er valt ge­noeg te ver­nie­len in het spel, bij­voor­beeld de ve­le hou­ten huis­jes, wat ook weer tac- tisch voor­deel kan op­le­ve­ren. Via de Grand Ope­ra­ti­ons (meer­de­re mis­sies met ont­kno­ping) krijg je al he­le­maal een 'het is oor­log en we moe­ten win­nen'-ge­voel.

Tij­dens een mul­ti­play­er­ga­me zijn er hulp­mid­de­len op te roe­pen. Een sup­ply­drop heb je snel bij el­kaar ge­spaard, maar een V1-ra­ket vergt wel een tijd­je pun­ten sprok­ke­len. Dat houdt in dat sa­men­wer­king een ex­tra voor­deel biedt naast het lan­ger blij­ven le­ven en niet zon­der ko­gels ko­men te zit­ten: bij het op­vol­gen van or­ders loopt het aan­tal pun­ten voor ex­tra tools rap op.

De ba­lans tus­sen de wa­pens in het spel is nog niet op­ti­maal, en de vlieg­tui­gen wa­ren op het mo­ment dat wij het spel speel­den te krach­tig. Met wat op­poets­werk komt daar de ko­men­de tijd ho­pe­lijk nog ver­an­de­ring in. Met sub­klas­sen zijn de ver­schil­len­de klas­sen nog wat meer naar je ei­gen speel­stijl om te bou­wen: een me­dic kan kie­zen om nog snel­ler naar een ge­won­de mak­ker te kun­nen ren­nen bij­voor­beeld. Of je kiest voor een fo­cus op al rond­ren­nend schie­ten van­uit de los­se heup in plaats van ex­tra tref­ze­ker rus­tig lig­gend op een tac­ti­sche plek.

Al­hoe­wel de ga­me zo­als hij nu is zeer ver­ma­ke­lijk is, mis je al met al toch wat con­tent. Ge­luk­kig gaat dat he­le­maal goed­ko­men, want zo­wel ex­tra sin­g­le­play­er­con­tent, maps en on­der an­de­re de lang­ver­wach­te batt­le-roy­al-mo­dus staan al op de plan­ning. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.