Po­lar Van­ta­ge M spor­t­hor­lo­ge

C’t Magazine - - Contents -

Bij de Van­ta­ge M fo­cust Po­lar op wat be­lang­rijk is voor het spor­ten: geen #par­ty­ti­me-mel­din­gen, wel veel prak­ti­sche func­ties voor het trai­nen. Een van de groot­ste ver­nieu­win­gen zit aan de on­der­kant van het hor­lo­ge: de nieu­we 'Pre­ci­si­on Pri­me' op­ti­sche hart­slag­me­ter.

Die hart­slag­me­ter ge­bruikt maar liefst 9 leds, 5 groe­ne en 4 ro­de plus nog eens vier elec­tro­den die me­ten of de sen­sor goed huid­con­tact maakt. Dat moet ook tij­dens het zwem­men wer­ken. Veel an­de­re spor­t­hor­lo­ges of bij­voor­beeld een Ap­ple Watch ge­brui­ken al­leen 2 tot 4 groe­ne leds. We heb­ben de Van­ta­ge M ge­test naast een ou­der mo­del op­ti­sche hart­slag­me­ter (3 leds). Waar dat mo­del in­ci­den­te­le pie­ken of he­le sec­ties met een te ho­ge of la­ge me­ting ver­toon­de, za­gen we die af­wij­kin­gen bij de Van­ta­ge M niet te­rug.

Het hor­lo­ge heeft gps en een ver­snel­lings­me­ter. Het is wa­ter­dicht tot 30 me­ter (WR30). Het oled­scherm is goed af­lees­baar, met een sub­tie­le ver­lich­ting die je ac­ti­veert met een pols­be­we­ging. De in­ter­fa­ce is over­zich­te­lijk en ele­gant. Het be­die­nen gaat via vijf knop­pen, die ook op de tast goed te vin­den zijn. Met de tijd voort­du­rend in beeld, kun je op de wij­zer­plaat door be­knop­te in­for­ma­tie bla­de­ren en bij­be­ho­ren­de de­tail­ge­ge­vens se­lec­te­ren. Je kunt kie­zen tus­sen een ana­lo­ge en di­gi­ta­le wij­zer­plaat, maar ei­gen wij­zer­pla­ten zijn niet mo­ge­lijk. Smartpho­ne­n­oti­fi­ca­ties wor­den wel­licht la­ter nog toe­ge­voegd.

Het hor­lo­ge trackt au­to­ma­tisch je da­ge­lijk­se ac­ti­vi­teit en slaap. Met een druk op een knop start je een van de 130 soor­ten trai­nin­gen. En­ke­le staan stan­daard al op het hor­lo­ge en met de Po­lar Flow-app (An­droid/iOS) kun je de se­lec­tie en volg­or­de aan­pas­sen en snel je fa­vo­rie­te trai­nin­gen kie­zen. De app biedt ver­der uit­ge­brei­de in­for­ma­tie en gra­fie­ken en zorgt voor het uplo­a­den van je ge­ge­vens naar de nog uit­ge­brei­de­re web­si­te (stan­daard al­leen pri­vé, niet ge­deeld).

Voor (te) en­thou­si­as­te spor­ters is het bij­hou­den van je car­di­o­be­las­ting een in­te­res­san­te func­tie. Die waar­schuwt als je over­traind raakt en ver­hoog­de kans op bles­su­res hebt. In de app en via de web­si­te kun je uit­ge­brei­de gra­fie­ken en ex­tra mo­ge­lijk­he­den op­roe­pen. Zo toont het Run­ning In­dex-rap­port je hard­loop­vor­de­rin­gen en ra­ce­prog­no­ses. Op de web­si­te kun je pro­gram­ma's voor een loop­af­stand kie­zen, waar­voor de trai­nin­gen dan au­to­ma­tisch ge­syn­chro­ni­seerd wor­den met het hor­lo­ge.

De in­ter­fa­ce en op­ties op het hor­lo­ge zijn prak­tisch en over­zich­te­lijk. Als je een trai­ning na en­ke­le se­con­den weer stopt, wordt au­to­ma­tisch ge­vraagd of je die wilt weg­gooi­en. Pau­zeer je een trai­ning, dan is de stan­daard­op­tie het voort­zet­ten van die trai­ning. Als de ac­cu leeg­raakt, wordt het scherm mo­no­chroom en moet je be­ves­ti­gen dat je dat ge­zien hebt. Dit soort klei­ne din­gen ma­ken de Van­ta­ge M een erg ge­bruiks­vrien­de­lijk spor­t­hor­lo­ge. Qua func­ti­o­na­li­teit biedt Gar­min in de­ze prijs­klas­se mis­schien meer, maar Po­lar scoort hoog op ge­bruiks­ge­mak.

De bat­te­rij gaat be­hoor­lijk lang mee. We kon­den met ge­ac­ti­veer­de door­lo­pen­de hart­slag­me­ting en bij­na da­ge­lijks een (kor­te) trai­ning zo'n vijf da­gen voor­uit met een vol­le bat­te­rij. Po­lar geeft zelf aan dat de Van­ta­ge M met ac­tie­ve gps en hart­slag­me­ting tot 30 uur trai­ning zou moe­ten kun­nen vast­leg­gen.

De Van­ta­ge M is le­ver­baar in zwart, wit en rood en met twee ver­schil­len­de ma­ten pols­band. De stan­daard pols­band zit pret­tig, maar is te ver­van­gen door an­de­re pols­ban­den van 22 mm. Door de vrij sub­tie­le af­me­tin­gen mis­staat de Van­ta­ge M ook op een smal­le­re pols niet. (mdt)

De Po­lar Van­ta­ge M oogt sub­tie­ler dan veel an­de­re spor­t­hor­lo­ges. On­der het de­sign zit een mooi stuk­je tech­niek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.