Drop­box-al­ter­na­tie­ven ge­test

Com­mer­ci­ë­le cloudstor­a­ge ver­ge­le­ken

C’t Magazine - - Contents - Jan Sch­üßler

Als je je be­stan­den in de cloud wilt par­ke­ren, is er méér dan al­leen maar Drop­box. Er zijn ver­schil­len­de aan­bie­ders die het be­ter voor el­kaar heb­ben qua func­ties, op­slag­ruim­te en pri­va­cy.

Zo­dra je denkt aan een al­ter­na­tief voor Drop­box, kom je waar­schijn­lijk snel al bij de usu­al sus­pects Mi­cro­soft OneDri­ve, Goog­le Dri­ve of Ap­ples iCloud uit. Dat klinkt als een ver­stan­di­ge keu­ze: voor gro­te be­drij­ven is cloudstor­a­ge één van de pro­duc­ten in hun port­fo­lio en als je toch al een ac­count hebt, krijg je de cloudstor­a­ge er meest­al tot een be­paal­de li­miet gra­tis bij. Maar kijk ook eens wat meer rond, want er zijn ge­noeg aan­bie­ders die mis­schien niet zo'n gro­te naams­be­kend­heid heb­ben, maar toch een erg net en com­pleet aan­bod heb­ben. Het zijn meest­al aan­bie­ders die zich net als Drop­box rich­ten op cloudstor­a­ge en de bij­be­ho­ren­de syn­chro­ni­sa­tie­soft­wa­re.

El­ke aan­bie­der legt de na­druk weer er­gens an­ders op: de een fo­cust zich

op het sa­men­wer­ken aan do­cu­men­ten in teams en in­te­gra­tie met of­fi­ce-tools, de an­der biedt end-to-end-en­cryp­tie en heeft zijn ser­vers in de EU staan – wat van­uit pri­va­cy­over­we­gin­gen een zwaar ar­gu­ment kan zijn.

Ei­sen­pak­ket

De aan­bie­ders moe­ten in ie­der ge­val soft­wa­re voor Win­dows bie­den die jouw cloud­da­ta met de in­houd van een lo­ka­le fol­der op je pc syn­chro­ni­seert. En we ver­wach­ten daar­bij in elk ge­val ook een smartpho­ne-app voor An­droid-te­le­foons. En dan is er nog de eis om via een brow­ser bij je ge­ge­vens te kun­nen, zon­der daar spe­ci­a­le soft­wa­re voor no­dig te heb­ben.

Wat ook niet mag ont­bre­ken, is een ver­sie­ge­schie­de­nis. Dat zorgt er­voor dat bij el­ke ver­an­de­ring aan een be­stand de ou­de ver­sie be­waard blijft. Via een ver­sie­ge­schie­de­nis kun je de ver­schil­len­de ver­sies be­kij­ken en naar keu­ze te­rug­ha­len.

De cloudstor­a­ge mag niet be­perkt zijn tot een spe­ci­fie­ke groep ge­brui­kers (al­leen klan­ten van een be­paald be­drijf bij­voor­beeld) en als je geen gra­tis ac­count kunt ge­brui­ken, moet maan­de­lijk­se be­ta­ling en op­zeg­ging mo­ge­lijk zijn. Je krijgt ui­ter­aard wel kor­ting als je kiest voor be­ta­ling per jaar.

Als we al de­ze ei­sen mee­ne­men en op ba­sis daar­van een se­lec­tie ma­ken ko­men we uit bij ne­gen aan­bie­ders: box.com, Drop­box, Goog­le Dri­ve, Koofr, Me­ga, OneDri­ve, syn­c­pli­ci­ty, Tre­so­rit en Your Se­cu­re Cloud.

De ba­sis­func­tie goed op or­de

De kern van de func­ti­o­na­li­teit is het be­trouw­baar syn­chro­ni­se­ren van een lo­ka­le map op een Win­dows 10-pc met de cloud. De soft­wa­re van de ont­wik­ke­laar moet her­ken­nen dat be­stan­den zijn ge­wij­zigd en gaan syn­chro­ni­se­ren, lo­kaal of naar de cloud.

Dat lukt niet bij al­le dien­sten in de­ze test. Voor­al toen we pro­beer­den ver­sie­con­flic­ten uit te lok­ken, liep het spaak. We heb­ben de soft­wa­re op twee Win­dows 10-ma­chi­nes ge­ïn­stal­leerd en ge­ke­ken wat er ge­beurt als je het­zelf­de tekst­be­stand (RTF-for­maat ) of een af­beel­ding (PNG) op bei­de sys­te­men vrij­wel te­ge­lijk met ver­schil­len­de wij­zi­gin­gen gaat op­slaan.

In het idea­le ge­val maak­te de soft­wa­re een ko­pie van het be­stand om bei­de ver­sies te be­hou­den. Bij som­mi­ge aan­bie­ders wer­den bei­de ver­sies di­rect na el­kaar op­ge­sla­gen on­der de­zelf­de naam. In het laat­ste ge­val zijn bei­de ver­sies via de ver­sie­ge­schie­de­nis in een brow­ser dan te be­kij­ken en in­dien no­dig te­rug te zet­ten.

Over­sei­nen

We ke­ken daar­bij ver­der dan al­leen of het syn­chro­ni­se­ren goed werkt. We wil­den ook we­ten hoe de pro­gram­ma's met je in­ter­net­ver­bin­ding om­gaan. Niet al­le pro­gram­ma's bie­den op­ties om een maxi­ma­le band­breed­te voor de up- en down­lo­ads in te stel­len.

Toen we met een hex-edi­tor slechts twee of drie by­tes van een iso-be­stand van 500 MB aan­pas­ten, ging bij­na al­le soft­wa­re het com­ple­te be­stand over­stu­ren in plaats van al­leen de ge­wij­zi­ging­de by­tes. Een nog vrij unie­ke fea­tu­re is her her­ken­nen van dub­be­le be­stan­den over meer­de­re map­pen heen. Als dat ge­beurt hoef je ze niet op­nieuw over te zet­ten, maar kun je ze di­rect in de cloud en via an­de­re clients ko­pi­ë­ren.

Als er tij­dens het over­zet­ten iets mis­gaat met de ver­bin­ding en je net be­zig bent met het ko­pi­ë­ren van een be­stand van een paar hon­derd MB, zou de soft­wa­re in het idea­le ge­val niet het com­ple­te be­stand op­nieuw moe­ten gaan over­stu­ren, maar moe­ten door­gaan op de plek waar hij ge­ble­ven was. Ook dat zie je ech­ter bij lang niet al­le ge­tes­te pro­gram­ma's te­rug.

Een an­der ver­ve­lend ding is dat het je da­ta­ver­keer kost als je be­stan­den bin­nen de syn­chro­ni­sa­tie­map ver­plaatst. Een aan­tal pro­gram­ma's voe­ren blijk­baar geen mo­ve-com­man­do uit, maar wis­sen het be­stand dan in de oor­spron­ke­lij­ke map en stu­ren het ver­vol­gens in zijn

ge­heel he­le­maal op­nieuw over naar de nieu­we plek.

Fea­tu­res

Al­le ge­tes­te dien­sten heb­ben een op­tie om be­stan­den via een link te de­len. De mees­te on­der­steu­nen het af­scher­men via een wacht­woord en een in­stel­ba­re ver­val­da­tum, maar bij een aan­tal valt dat on­der de be­taal­de op­ties.

Het de­len van be­stan­den met an­de­re klan­ten van de­zelf­de cloud­aan­bie­der is ook bij vrij­wel el­ke aan­bie­der mo­ge­lijk. Er zijn daar­bij dui­de­lij­ke ver­schil­len op het ge­bied van het her­stel­len van de be­stan­den (bij het wis­sen er­van) en de groot­te en de op­slag­ruim­te­be­hoef­te van de ver­sie­ge­schie­de­nis.

Een aan­tal dien­sten heeft uit­brei­din­gen om in teams sa­men te kun­nen wer­ken, zo­als het aan­ma­ken van ge­brui­kers­groe­pen, voor ver­schil­len­de of­fi­cein­te­gra­ties en (voor­al han­dig voor za­ke­lijk ge­bruik) het kop­pe­len aan een Ac­ti­ve Di­rec­to­ry- of G Sui­te-om­ge­ving. De op­ties han­gen af van het pak­ket dat je be­sluit te ne­men, dus we gaan daar ver­der niet al te uit­voe­rig op in. Bij de mo­bie­le apps heb­ben we de ver­sies voor iOS en An­droid be­ke­ken. Op die ma­nier kun je bij el­ke cloud­dienst bij je be­stan­den. Wat hier en daar nog ont­breekt is een op­tie om je nieu­we fo­to's au­to­ma­tisch naar de cloud te uplo­a­den.

We heb­ben ook ge­ke­ken of de cloud­dien­sten voor het in­log­gen op je ac­count twee­f­ac­to­r­au­then­ti­ca­tie bie­den en of de API's net­jes ge­do­cu­men­teerd zijn.

Con­clu­sie

Het groot­ste deel van de ge­tes­te cloud­dien­sten be­schikt over een be­trouw­ba­re

syn­chro­ni­sa­tie­func­tie. Maar er zijn er een aan­tal die er po­si­tief uit­sprin­gen. Drop­box is niet voor niets zo'n bee­tje de stan­daard ge­wor­den en biedt als eni­ge in de test syn­chro­ni­sa­tie waar­bij al­leen de ver­an­de­rin­gen wor­den over­ge­stuurd.

Af­han­ke­lijk van je ei­sen kun je ook pri­ma te­recht bij box.com, Goog­le Dri­ve, me­ga, OneDri­ve, Tre­so­rit en Your Se­cu­re Cloud. Als je de be­stan­den op ser­vers in de Eu­ro­pe­se Unie wilt zet­ten met end-toend-ver­sleu­te­ling, kom je uit bij Tre­so­rit of Your Se­cu­re Cloud. Als het al­leen gaat om zo­veel mo­ge­lijk stor­a­ge voor het geld, dan blij­ven Drop­box, Goog­le Dri­ve, Me­ga en OneDri­ve over. Al­le aan­bie­ders zijn gra­tis te pro­be­ren. Bij Your Se­cu­re Cloud zit daar geen tijds­li­miet aan vast.

Het is jam­mer dat een aan­tal lo­gi­sche func­ties ont­breekt. Al­leen Drop­box krijgt het voor el­kaar om het on­no­dig over­zet­ten van dub­be­le be­stan­den te voor­ko­men. De an­de­re cloud­dien­sten zou­den dat heel sim­pel kun­nen im­ple­men­te­ren met een een­vou­di­ge check­sum-ver­ge­lij­king. Bij box.com, Goog­le en Koofr is het niet mo­ge­lijk om een trans­fer ver­der te la­ten gaan waar je was ge­ble­ven. Er zijn een paar dien­sten die we so­wie­so niet aan­ra­den. Syn­c­pli­ci­ty krijgt geen be­trouw­ba­re syn­chro­ni­sa­tie voor el­kaar om­dat de tool ge­wij­zig­de be­stan­den ne­geert. Van sim­pe­le ver­sie­con­flic­ten raakt hij van slag, dus dat is wat ons be­treft een dui­de­lij­ke nee. Bo­ven­dien biedt de dienst geen 2FA en de app voor An­droid heeft geen fo­to-upload. Koofr ra­den we ook niet aan, want die dienst pakt een sy­chro­ni­sa­tie na een ver­bro­ken net­werk­ver­bin­ding niet meer goed op en gaat ook het minst ef­fec­tief om met het net­werk­ver­keer. (avs)

Een ver­sie­ge­schie­de­nis is han­dig om ver­an­de­rin­gen aan een be­stand te­rug te kun­nen draai­en, zo­als hier bij Tre­so­rit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.