Acer komt met mo­ni­to­ren met <1 ms re­ac­tie­tijd

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Acer heeft in Ja­pan ze­ven nieu­we mo­ni­to­ren aan­ge­kon­digd met res­pons­tij­den die on­der de 1 ms dui­ken met een re­freshra­te tus­sen de 75 en 240 Hz. heeft ze­ven nieu­we mo­ni­to­ren aan­ge­kon­digd met fra­me­ra­tes tot 240 Herz en een res­pons­tijd tot 0,5 ms. Een res­pons­tijd van 1 ms is te­gen­woor­dig vrij nor­maal. De snel­ste va­ri­ant, de Acer KG251Qlbmi­ipx, heeft een 24,5"-pa­nel, 0,5 ms res­pons­tijd, 240 Hz re­freshra­te en kost on­ge­veer 390 eu­ro. De ove­ri­ge mo­ni­to­ren heb­ben res­pons­tij­den tus­sen 0,6 en 0,8 ms en be­gin­nen met een fra­me­ra­te van 75 Hz en een Full-HD-re­so­lu­tie. De KG251Q-se­rie biedt de keu­ze uit 75, 144 of 240 Hz pa­ne­len. De scher­men heb­ben aan drie kan­ten een zeer dun­ne rand, al­leen de on­der­rand is wat dik­ker voor de 2 × 2 watt speakers. Al­le pa­ne­len zijn TN-pa­ne­len en on­der­steu­nen ook al­le­maal AMD's Freesync om de ver­ver­sings­snel­heid van de mo­ni­tor gelijk te scha­ke­len aan die van de gra sche kaart, waar­door stut­te­ring en tea­ring tot het ver­le­den be­ho­ren. Het is niet be­kend bin­nen wel­ke ran­ge de Freesync-tech­niek zijn werk gaat doen. De 23,6"-, 24,5"- en 27"-scher­men bie­den 8-bit kleur­diep­te en een con­trastra­tio van 1000:1. De 240Hz-uit­voe­rin­gen heb­ben in ie­der ge­val HD­MI 2.0 naast Dis­playPort 1.2. De scher­men heb­ben on­der­steu­ning voor een VESA-mount. Het is niet be­kend of al­le va­ri­an­ten ook in Eu­ro­pa te koop gaan zijn. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.