Van vier naar drie

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel - www.ct.nl/soft­link/1901014

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft de over­na­me in Ne­der­land van Te­le2 door T­Mo­bi­le goed­ge­keurd. Het aan­tal te­le­foon­pro­vi­ders met een ei­gen net­werk daalt daar­door wel van vier naar nog maar drie. T­Mo­bi­le (ei­gen­dom van Deut­sche Te­lekom) kan daar­door het markt­aan­deel van Te­le2 over­ne­men. Het on­der­zoek van de EC naar de over­na­me nam vijf maan­den in be­slag.

De EC han­teert ei­gen­lijk de re­gel dat op el­ke markt min­stens vier ope­ra­tors met een ei­gen net­werk ac­tief moe­ten zijn. An­de­ren die al­leen ca­pa­ci­teit in­ko­pen bij die ope­ra­tors, zo­als Si­myo en Ly­ca­mo­bi­le, tel­len daar niet voor mee. De EC wijkt daar nu toch (weer) van af.

De re­de­na­tie van de EC komt er kort ge­zegd op neer dat de ac­qui­si­tie van Te­le2 wei­nig uit­maakt voor de markt­ver­hou­din­gen. Ook in­clu­sief het ge­rin­ge markt­aan­deel van Te­le2 van 5%, blijft T­Mo­bi­le op de der­de plaats staan met 25%. Vol­gens de EC blijft er vol­doen­de con­cur­ren­tie en zal de over­na­me geen na­de­li­ge ge­vol­gen heb­ben voor con­su­men­ten. Dank­zij over­na­mes en con­so­li­da­tie zou­den te­le­com­be­drij­ven ef­fi­ci­ën­ter kun­nen wer­ken en in­ves­te­rin­gen dur­ven doen die no­dig zijn om net­wer­ken te mo­der­ni­se­ren.

In Bel­gië ging het aan­tal net­werk­ope­ra­tors al eer­der te­rug van vier naar drie toen Te­le­net (ei­gen­dom van Li­ber­ty Glo­bal) toe­stem­ming kreeg om BASE over te ne­men. Dat werd des­tijds al­leen on­der ex­tra voor­waar­den goed­ge­keurd, zo­als een com­pe­ti­tie­ve toe­gang tot het BASE­ net­werk voor Me­dia­laan. Bel­gië heeft nog maar drie net­werk­ope­ra­tors: Proxi­mus, Oran­ge en Te­le­net/Base, maar de Bel­gi­sche over­heid wil bij de fre­quen­tie­vei­lin­gen in 2019 juist ruim­te schep­pen voor een vier­de spe­ler. Vol­gens een stu­die van de Bel­gi­sche te­le­com­re­gu­la­tor BIPT (zie de link hier­on­der) kan dat de prij­zen doen da­len, zo­als ook ge­beur­de bij de komst van Te­le2 in Ne­der­land. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.