EU-cloud voor we­ten­schap gaat van start

C’t Magazine - - Nieuws | Wetenschap -

Op 23 no­vem­ber 2018 heeft de EU­com­mis­sie in We­nen het start­schot ge­ge­ven voor de 'Eu­ro­pe­se cloud voor open we­ten­schap'. In de vrij toe­gan­ke­lij­ke cloud kun­nen we­ten­schap­pers open on­der­zoeks­ge­ge­vens vei­lig be­wa­ren, grens­over­schrij­dend uit­wis­se­len, ana­ly­se­ren en her­ge­brui­ken. Het ge­meen­schap­pe­lij­ke pro­ject van de EU­com­mis­sie, de lid­sta­ten en de we­ten­schap­pe­lij­ke ge­meen­schap wil de gro­te mo­ge­lijk­he­den van big da­ta ont­ slui­ten en het prin­ci­pe van open da­ta op­pak­ken. Spe­ci­aal voor de Eu­ro­pean Open Scien­ce Cloud (EOSC) is er een tech­ni­sche om­ge­ving ont­wik­keld die zorg moet dra­gen voor een eer­lijk ge­bruik van de in­for­ma­tie die wordt ge­deeld. Daar moe­ten ook bij­be­ho­ren­de soft­wa­re, pro­to­col­len of an­de­re on­der­zoek­re­sour­ces on­der val­len. Om de­ze vind­baar te ma­ken en te in­dexe­ren, heb­ben de we­ten­schap­pers spe­ci­a­le iden­ti­fi­ca­tie­pun­ten en een set met­a­da­ta in de plan­ning staan. Voor de ge­ge­vens zelf zal ver­moe­de­lijk een open en gang­baar for­maat wor­den ge­ko­zen zo­dat de ge­üplo­a­de da­ta een­vou­dig ge­bruikt en ge­com­bi­neerd kun­nen wor­den.

Het ini­ti­a­tief voor de we­ten­schaps­cloud werd be­gin 2016 ge­no­men. Met dit start­schot is pri­mair een over­zich­te­lijk aan­tal dien­sten en op­slag­ca­pa­ci­teit in de EOSC be­schik­baar ge­steld. De vol­le­dig struc­tuur moet vol­gens de plan­ning in 2020 klaar en ge­heel bruik­baar zijn. De cloud moet het uni­ver­se­le toe­gangs­punt wor­den voor 1,7 mil­joen on­der­zoe­kers en 70 mil­joen we­ten­schap­pers op ge­bied van na­tuur­, tech­ni­sche, gees­te­lij­ke en so­ci­a­le we­ten­schap­pen. Er is een be­drag van 600 mil­joen eu­ro be­schik­baar ge­steld om dat te ver­we­zen­lij­ken.

Tij­dens het lan­ce­rings­eve­ne­ment werd Karel Luy­ben, voor­ma­lig Rec­tor Mag­ni­fi­cus van de TU Delft, be­noemd tot chair­man of the Exe­cu­ti­ve Board of EOSC. Pro­fes­sor Luy­ben is al ja­ren­lang voor­vech­ter van Open Scien­ce. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.