Lich­te­re wind­mo­lens met su­per­ge­lei­ders

C’t Magazine - - Nieuws | Wetenschap -

In een wind­mo­len aan de Deen­se kust bij Thy­borøn is voor het eerst een ge­ne­ra­tor in­ge­zet die werkt met su­per­ge­lei­ders. Su­per­ge­lei­ders ge­lei­den stroom zon­der weer­stand, wat gro­te stro­men en ster­ke mag­neet­vel­den mo­ge­lijk maakt. Door­dat de su­per­ge­lei­ders de gro­te en zwa­re mag­ne­ten in con­ven­ti­o­ne­le wind­mo­lens ver­van­gen, zijn er veel min­der zeld­za­me aar­de­me­ta­len als ne­o­dy­mi­um in de pro­duc­tie no­dig, waar­door de ge­ne­ra­tor ook stuk­ken klei­ner en lich­ter is. On­der­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Twen­te heb­ben in het ka­der van het Eu­ro­pe­se pro­ject EcoSwing mee­ge­werkt aan de ont­wik­ke­ling en van de su­per­ge­lei­den­de ge­ne­ra­tor.

Net als in een fiets­dy­na­mo draai­en de mag­ne­ten rond bin­nen spoe­len die mag­ne­ti­sche ener­gie om­zet­ten in elek­tri­sche. De mag­ne­ten van de wind­tur­bi­ne be­staan uit spoe­len van su­per­ge­lei­den­de ta­pe. Op een flexi­be­le sta­len dra­ger is een dun­ne laag su­per­ge­lei­dend ma­te­ri­aal aan­ge­bracht die de stroom ge­leidt. Hier­van wor­den spoe­len van su­per­ge­lei­den­de ka­bel ge­maakt die lich­ter en com­pac­ter zijn dan con­ven­ti­o­ne­le spoe­len.

Door de lich­te­re tur­bi­ne kan de con­struc­tie van de to­ren die de wind­mo­len moet dra­gen lich­ter wor­den uit­ge­voerd. Dit be­te­kent ook dat dank­zij de klei­ne­re door­snee het trans­port over de weg veel min­der com­plex en kost­baar is. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.