Ya­ma­ha Mu­sic­cast 20

C’t Magazine - - Test | Luidsprekersystemen -

Ya­ma­ha biedt met zijn Mu­sic­ca­s­treeks het meest bre­de pro­duct­aan­bod, waar­on­der sound­bars, AV-re­cei­vers en zelfs de zelf­spe­len­de pi­a­no Dis­kla­vier Enspi­re, die li­ve-pi­a­no­mu­ziek com­bi­neert met strea­ming­con­tent van ste­re­o­sets.

De Ja­pan­ners na­men in het be­gin iets te veel hooi op de vork met al die ap­pa­ra­ten, maar ze heb­ben het mul­ti­room­prin­ci­pe in­mid­dels aar­dig on­der de knie.

Het twee­weg­sys­teem van de Mu­sic­cast 20 met zijn pas­sie­ve bas­mem­bra­nen zit in een ton­vor­mi­ge be­hui­zing. De bo­ven­ste rand en de glim­men­de be­die­nings­ele­men­ten la­ten hem er wat goed­koop uit­zien, een bee­tje als een pe­daal­em­mer zelfs. Er zijn drie knop­pen om je fa­vo­rie­ten on­der op te slaan, maar er is geen op­tie om naar de vol­gen­de ti­tel in een lijst te zap­pen.

De Mu­sic­cast-app is wat on­o­ver­zich­te­lijk van op­zet. Twee per abuis in de­zelf­de ruim­te ge­si­tu­eer­de speakers lie­ten zich niet zon­der een re­set over­zet­ten naar een an­de­re ruim­te.

De stan­daard­in­stel­lin­gen voor de bas zijn wat te over­dre­ven, maar via de app wel te­rug te schroe­ven. Tot 90 pro­cent vo­lu­me is het ge­luid even­wich­tig, daar­bo­ven werd het een kras­send ge­heel wat de ho­ge to­nen be­treft. Al met al speelt hij de mu­ziek niet erg luid af. Maar als je hem ge­bruikt als sur­round­spea­ker aan een Ya­ma­ha-re­cei­ver is het vo­lu­me ruim vol­doen­de. veel com­po­nen­ten ge­schikt als sur­round­spea­ker over­dre­ven bas

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.