Drop­box dropt Li­nux

C’t Magazine - - Test | Luidsprekersystemen -

Sinds no­vem­ber 2018 heeft Drop­box de sup­port voor Li­nux zo goed als stop­ge­zet. Sinds de aan­kon­di­ging in au­gus­tus stuur­de de dienst re­gel­ma­tig mails de deur uit en liet de client po­pups zien met een waar­schu­wing. Het geldt voor al­le Li­nux-sys­te­men die geen Ext4 ge­brui­ken of die ver­sleu­te­ling op Ext4 ge­brui­ken. Dat komt er­op neer dat al­leen Ext4 zon­der ver­sleu­te­ling nog blijft wer­ken. Het po­pu­lai­re eCryptfs om ho­me­di­rec­to­ry's te ver­sleu­te­len wordt ook niet meer on­der­steund. Met Ext4 op een met LUKS ver­sleu­tel­de par­ti­tie hoef je je geen zor­gen te ma­ken.

On­danks ik­se kri­tiek van­uit Drop­box­ge­brui­kers heeft het be­drijf zijn be­slis­sing toch ge­woon door­ge­zet. Drop­box noemt als ach­ter­lig­gen­de re­den de Ex­ten­ded At­tri­bu­tes die voor zijn client nood­za­ke­lijk zijn. Maar dat lijkt een smoes­je te zijn, aan­ge­zien de mees­te be­stands­sys­te­men on­der Li­nux de ver­eis­te uit­ge­brei­de be­stands­sys­teem­at­tri­bu­ten im­mers wel on­der­steu­nen. Ook zijn er geen pro­ble­men met an­de­re be­stands­sys­te­men en clients be­kend.

Je moet dus so­wie­so op zoek naar een al­ter­na­tief. Even­tu­eel kun je nog een wor­ka­round in­zet­ten. De sim­pel­ste ma­nier is om Drop­box al­leen nog via je brow­ser te ge­brui­ken, waar­mee je dan wel de naad­lo­ze syn­chro­ni­sa­tie mist. Een an­de­re rou­te is je Drop­box-di­rec­to­ry op een (via LUKS ver­sleu­tel­de) Ext4­par­ti­tie te zet­ten. De LUKS-ver­sleu­te­ling ver­sleu­telt al­leen de lo­ka­le be­stan­den, en dus niet die in de Drop­box-cloud. Die be­stan­den staan daar dan nog steeds open en bloot op­ge­sla­gen. De Drop­box­client heeft een in­ge­bouw­de op­tie voor de­ze ver­huis­ac­tie (zie de a beel­ding hier­on­der). Als dat geen op­tie voor je is, kun je kij­ken naar tools als Rclo­ne om te syn­chro­ni­se­ren, of Dbxfs waar­mee je je Drop­box-map mount als­of het een lo­kaal be­stands­sys­teem is. Daar heb je dan de FUSE-li­bra­ry voor no­dig.

Om je Drop­box-map te ver­plaat­sen naar een on­der­steund be­stands­sys­teem kun je ge­bruik ma­ken van de in­ge­bouw­de 'Ver­plaat­sen'-op­tie van de Drop­box­client.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.