Next­cloud (Own­cloud)

C’t Magazine - - Test | Dropbox-alternatieven: eigen server -

Next­cloud is veel meer dan al­leen soft­wa­re waar­mee je be­stan­den cen­traal op kunt slaan en dan van­af meer­de­re ap­pa­ra­ten weer kunt be­na­de­ren. Een agen­da en adres­boek zijn na­me­lijk ook stan­daard on­der­de­len. Met be­hulp van een groot aan­tal apps kun je het uit­brei­den met ver­ras­sen­de on­der­de­len zo­als vi­deo­con­fe­ren­cing, so­ci­a­le­me­dia­func­ties, en in­te­gra­tie met kaar­ten. Het is zelfs mo­ge­lijk ga­mes toe te voe­gen.

An­de­re apps bie­den weer aan­vul­lin­gen voor de kern­ta­ken, zo­als apps die be­scher­men te­gen cryp­to­tro­jans of de mo­ge­lijk­heid bie­den om al­ter­na­tie­ve ge­brui­kers­da­ta­ba­ses te be­nut­ten.

Next­cloud past zich aan veel om­ge­vin­gen aan. Je kunt het op veel gang­ba­re web­hos­ting­pak­ket­ten in­stal­le­ren. Bij veel NAS-ap­pa­ra­ten kun je het als plug-in in­rich­ten. Voor veel Li­nux-dis­tri­bu­ties en de Rasp­ber­ry Pi zijn er kant-en­kla­re pak­ket­ten, snap-pack­a­ges en ui­ter­aard doc­ker-ima­ges be­schik­baar. Die kun­nen ook hel­pen als je het op een NAS wilt in­stal­le­ren [2].

Uit­slui­tend Win­dows als ba­sis ge­brui­ken is geen op­tie. Af­han­ke­lijk van hoe je het in­richt, on­der­steunt een wi­zard in de web­brow­ser je bij de no­di­ge stap­pen.

Niet al­leen de we­bin­ter­fa­ce ziet er goed uit, ook de clients zijn zon­der meer pret­tig in het ge­bruik. Be­per­kin­gen uit het ver­le­den zijn in­mid­dels al­lang ver­hol­pen, zo­als clients die uit­slui­tend met één ser­ver con­tact kon­den ma­ken. De in­te­gra­tie in de iOS-be­stan­den-app werkt, zo­dat do­cu­men­ten in een Next­cloud toe­gan­ke­lijk zijn voor al­le apps die zich daar aan­kop­pe­len.

Next­cloud kwam me­dio 2016 voort uit Own­cloud. De op­rich­ter van het be­drijf, Frank Kar­lit­schek, maak­te de split­sing per­soon­lijk be­kend en ging door met Next­cloud. Sinds­dien is Next­cloud uit­ge­groeid tot het pro­duct met meer func­ties, ten min­ste wat de gra­tis ver­sie be­treft. Het ver­schil in aan­bod qua kern­func­ties is mar­gi­naal.

Bei­de be­drij­ven bie­den com­mer­ci­ë­le sup­port voor hun pro­duc­ten en fi­nan­cie­ren hun werk aan de opens­our­ce­pro­jec­ten op die ma­nier. werkt op veel plat­forms veel uit­brei­din­gen in­stal­la­tie en ge­bruik com­plex

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.