Tre­so­rit

C’t Magazine - - Test | Dropbox-alternatieven: cloudstorage -

Tre­so­rit is een dienst uit Zwit­ser­land met een ster­ke fo­cus op pri­va­cy. Het biedt end-to-end-en­cryp­tie. De gra­tis Ba­sic-ver­sie is niet di­rect te kie­zen, na de tri­al­ver­sie (14 da­gen) van een be­taal­de op­tie val je te­rug naar die gra­tis ver­sie. Die biedt 3 GB op­slag, is be­perkt tot 2 ap­pa­ra­ten en heeft geen ver­sie­be­heer. Als je iets wist, is her­stel­len niet mo­ge­lijk. Sha­re­links zijn 30 da­gen gel­dig. De Pre­mi­um-ver­sie voor 10 eu­ro per maand biedt 200 GB voor maxi­maal 5 clients. Die houdt 10 ver­sies van be­stan­den bij, biedt log­ging over de af­ge­lo­pen 90 da­gen en ge­wis­te be­stan­den zijn dan wel te her­stel­len. Pas van­af het So­lo-abon­ne­ment met 2 TB voor 25 eu­ro per maand kun je tot 10 ap­pa­ra­ten ge­brui­ken en heb je vrij­wel geen be­per­kin­gen.

De client voor Win­dows syn­chro­ni­seert niet al­leen, maar biedt ook di­rect toe­gang tot cloud­con­tent die niet wordt ge­syn­chro­ni­seerd met je lo­ka­le disk. Het pro­gram­ma is erg over­zich­te­lijk en pret­tig om mee te wer­ken. De band­breed­te is in­stel­baar en te be­per­ken tot be­paal­de tijd­stip­pen. Als je een be­stand bin­nen je lo­ka­le syn­c­map ver­plaatst, wordt het be­stand in de cloud en op an­de­re ap­pa­ra­ten niet ver­plaatst, maar ge­wist en op­nieuw over­ge­zet. Dat zou te­gen de tijd dat je dit leest door Tre­so­rit moe­ten zijn ver­hol­pen.

Door de end-to-end-en­cryp­tie moet je je wacht­woord vei­lig be­wa­ren of goed ont­hou­den. Als je het ver­ge­ten bent, kun je je ac­count al­leen weer in als je nog op een van je ap­pa­ra­ten bent in­ge­logd. en­cryp­tie ij­ne soft­wa­re niet over­dre­ven veel fea­tu­res

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.