Gi­ga­by­te Z390 Aorus Pro

C’t Magazine - - Eerste Pagina -

De Aorus van Gi­ga­by­te haal je voor 200 eu­ro in huis. Hij ligt qua prijs op het­zelf­de ni­veau als de As­rock. Na de Asus biedt dit bord de mees­te op­ties voor over­klok­kers, maar de Po­wer Li­mit was niet be­trouw­baar in te stel­len. Zon­der hand­ma­tig in­grij­pen gaf Gi­ga­by­te qua span­ning met­een vol gas, wat ui­ter­aard niet gun­stig was voor de zui­nig­heid. Ook na lang­du­ri­ge be­las­ting werd er niet te­rug­ge­schroefd tot 95 watt. Als je dit leest is dat waar­schijn­lijk al met een BIOSup­da­te ver­hol­pen. Toch kre­gen we het via het BIOS voor el­kaar om uit te ko­men op het op één na zui­nig­ste id­le-ver­bruik: 12 watt.

Jam­mer dat Gi­ga­by­te al­leen maar een HD­MI-uit­gang op het bord plaatst. Ge­brui­kers die de on­board-grap­hics in­zet­ten in com­bi­na­tie met een high-res scherm, be­ho­ren (niet echt ver­ras­send) niet tot de doel­groep. De ven­ti­la­tor­re­ge­ling zit goed in el­kaar. Ook vi­su­eel valt er wat te be­le­ven: er zijn in to­taal zes RGB-led­ver­lich­ting­aan­slui­tin­gen aan­we­zig en ook de ac­ces­soi­res zijn net­jes ver­zorgd.

Gi­ga­by­te is de eni­ge die twee tem­pe­ra­tuur­sen­sors mee­le­vert, wat erg fijn is als je aan het over­klok­ken slaat en op be­paal­de plek­ken de tem­pe­ra­tuur nauw­keu­rig in de ga­ten wilt hou­den.

goe­de ven­ti­la­tor­re­ge­ling zeer rijk uit­ge­rust

Po­wer Li­mit (nog) niet be­trouw­baar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.