Voor Pho­to­shop en vi­deo

C’t Magazine - - Eerste Pagina -

In de mees­te ge­val­len vol­staat een ge­ïn­te­greer­de graf­ï­sche pro­ces­sor voor fo­to­be­werk­ïng en vï­deo-ed­ï­t­ïng om­dat de cpu het mees­te werk doet. De fa­brï­kan­ten cla­ï­men graag dat hun gpu's be­paal­de func­t­ïes met een veel­voud kun­nen ver­snel­len ten op­z­ïch­te van de cpu, maar ïn wer­kel­ïjk­he­ïd gaat het om fïl­ters dïe zel­den ge­bru­ïkt wor­den.

Bïj vï­deo-ed­ï­t­ïng zïe je een ver­gel­ïjk­baar beeld, want de ïn­ge­bouw­de vï­deo-en­co­d­ïng-un­ïts VCE (AMD), Qu­ï­ckSync (In­tel) en NVENC (Nvï­d­ïa) wor­den slechts door een paar toe­pas­sïn­gen on­der­steund.

Als je fo­to's met een kleur­d­ïep­te van 10-bït wïlt be­wer­ken, moet je daar­en­te­gen een du­re pro­fes­sï­o­ne­le kaart ko­pen. De Ra­de­ons en GeFor­ces bïe­den vïa Dïs­playPort ook wel 10-bït per kleur­ka­naal, maar dat moet de soft­wa­re dan nog on­der­steu­nen. Pho­to­shop doet dat al­leen vïa het OpenGL-ka­naal – waar­b­ïj Nvï­d­ïa en AMD de bïj­be­ho­ren­de drï­vers al­leen voor de Qu­a­dro's res­pec­t­ïe­vel­ïjk de Ra­de­on Pro's mee­le­ve­ren..

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.