Win­dows 10 en het Mi­cro­soft-ac­count

Ant­woor­den op veel­ge­stel­de vra­gen

C’t Magazine - - Faq | Microsoft-account - Axel Vahl­diek

Waar­om dit ac­count

Een Mi­cro­soft-ac­count: wat is dat nu ei­gen­lijk en wat heb ik daar aan?

Met een Mi­cro­soft-ac­count kun je je bij ver­schil­len­de Mi­cro­soft-web­si­tes en -dien­sten als OneDri­ve, Sky­pe, Out­look en Xbox li­ve aan­mel­den, al­le­maal met de­zelf­de in­log­ge­ge­vens. Die sin­gle-sig­non-dienst biedt Mi­cro­soft al lan­ger, maar on­der an­de­re na­men. Hij heet­te in de loop der ja­ren on­der meer Mi­cro­soft Pas­sport, .Net Pas­sport en als laat­ste Win­dows Li­ve ID.

Toen Win­dows 8 ver­scheen, kreeg de dienst de naam Mi­cro­soft Ac­count, en sinds­dien kun je hem ook ge­brui­ken om je aan te mel­den bij Win­dows. Als je dat doet, meldt Win­dows je – als je dat wilt – au­to­ma­tisch aan bij som­mi­ge (maar niet al­le) ei­gen dien­sten zo­als OneDri­ve en apps als Out­look. Bo­ven­dien kun je dan ex­tra Win­dows-func­ties ge­brui­ken, bij­voor­beeld 'Mijn ap­pa­raat zoe­ken' voor het op­spo­ren en re­mo­te ver­gren­de­len van een pc. De ac­ti­vi­tei­ten­ge­schie­de­nis, het klem­bord en ver­schil­len­de in­stel­lin­gen van bij­voor­beeld Ver­ken­ner, desktop en wi­fi­ver­bin­din­gen kun­nen via de cloud met an­de­re ap­pa­ra­ten ge­syn­chro­ni­seerd wor­den waar je je met het­zelf­de ac­count op aan­meldt. Wat er al­le­maal pre­cies ge­syn­chro­ni­seerd wordt, heeft Mi­cro­soft ech­ter nooit tot in de­tail dui­de­lijk ge­maakt en je kunt dat ook niet ge­de­tail­leerd in­stel­len.

Ac­count ver­plicht?

Moet ik me­zelf wel per se met een Mi­cro­soft-ac­count aan­mel­den?

Nee. Bij het in­stal­le­ren van Win­dows wil het set-up­pro­gram­ma je wel rich­ting het ge­bruik van een Mi­cro­soft-ac­count stu­ren, maar het kan ze­ker ook zon­der. Klik bij het ven­ster voor het aan­ma­ken van een ac­count op 'Of­fli­ne­ac­count' en be­ves­tig bij het vol­gen­de ven­ster dat je echt geen Mi­cro­soft-ac­count wilt ge­brui­ken. Plan B: ver­breek van het ap­pa­raat tij­dens het in­stal­le­ren de ver­bin­ding met in­ter­net. Wat Win­dows dan voor je aan­maakt, is een ge­woon lo­kaal ge­brui­kers­ac­count, zo­als je dat kent van Win­dows 7 en XP.

Aan­mel­den zon­der in­ter­net

Als ik een Mi­cro­soft-ac­count voor het aan­mel­den bij Win­dows ge­bruik, moet het ap­pa­raat tij­dens het aan­mel­den dan on­li­ne zijn? Ja, maar ook nee. Als je je per se wilt aan­mel­den met een e-mail­adres en een wacht­woord, dan heb je in­der­daad een in­ter­net­ver­bin­ding no­dig. Mi­cro­soft is zich ech­ter be­wust van dat pro­bleem en no­digt je bij het in­stel­len van die aan­meldop­tie dan ook uit om als ex­tra een pin­co­de toe te voe­gen. Het aan­mel­den met die pin­co­de werkt na­me­lijk ook of­fli­ne. Als je de pin­co­de ech­ter ver­ge­ten bent en in plaats daar­van je ac­count­ge­ge­vens wilt in­voe­ren, heb je toch weer een in­ter­net­ver­bin­ding no­dig. Meer in­for­ma­tie over zo'n pin­co­de staat in c't 11/2017 [1].

Op an­de­re ma­nier aan­mel­den

Ik heb bij het in­stal­le­ren van Win­dows er­in toe­ge­stemd om een Mi­cro­soft­ac­count te ge­brui­ken, maar ik kan op dit mo­ment ei­gen­lijk geen voor­de­len aan ont­dek­ken. Daar­om wil ik in het ver­volg een lo­kaal ge­brui­kers­ac­count ge­brui­ken. Moet ik daar een nieu­we ge­brui­ker voor aan­ma­ken?

Dat is op zich niet no­dig, want je kunt het aan­mel­den op elk mo­ment om­zet­ten van een Mi­cro­soft-ac­count naar een lo­kaal ge­brui­kers­ac­count. Dat kan ove­ri­gens ook an­ders­om. Dat doe je bij de In­stel­lin­gen bij Ac­counts. Daar staat on­der je ge­brui­kers­af­beel­ding de link 'In plaats daar­van aan­mel­den met een lo­kaal ac­count', of 'In plaats daar­van aan­mel­den met een Mi­cro­soft-ac­count'.

Zijn ech­te ge­ge­vens no­dig?

Wat moet ik voor ge­ge­vens in­vul­len als ik een Mi­cro­soft-ac­count wil aan­ma­ken. Moe­ten die echt zijn?

Nee, ook fa­ke-da­ta wor­den daar­bij ge­woon ge­ac­cep­teerd. Je hoeft ook je hui­di­ge e-mail­adres niet op te ge­ven – je krijgt dan au­to­ma­tisch een nieuw. Als je het ac­count aan­maakt tij­dens het in­stal­le­ren van Win­dows, dan ein­digt dat e-mail­adres op @out­look.com. Als je het

ac­count in plaats daar­van bij htt­ps://li­ve. com aan­maakt, kun je daar­naast kie­zen uit @hot­mail.com. De naam daar­voor is ver­der wil­le­keu­rig te kie­zen, als die ten­min­ste niet al door ie­mand an­ders wordt ge­bruikt.

Apps uit de Sto­re

Ik wil een paar apps uit de Sto­re van Win­dows uit­pro­be­ren, maar heb ik daar dan per se een Mi­cro­soft-ac­count voor no­dig?

De gra­tis apps kun je sim­pel­weg down­lo­a­den, maar voor be­taal­de apps moet je een ac­count heb­ben met in­ge­stel­de be­taal­ge­ge­vens. Ook wil­len veel apps dat je je aan­meldt met een Mi­cro­soft-ac­count. De in­voer­di­a­loog voor het e-mail­adres en wacht­woord kun je vaak ech­ter sim­pel­weg slui­ten en de app dan des­on­danks ge­brui­ken.

Als het aan­mel­den bij een app of Sto­re voor het ge­bruik on­ont­beer­lijk is, moet je even uit­kij­ken bij het aan­meld­ven­ster: nor­maal ge­spro­ken ge­bruikt Win­dows de door jou in­ge­vul­de ac­count­ge­ge­vens om je niet al­leen bij de app, maar ook bij de Sto­re aan te mel­den.

Daar­bij wordt ech­ter met­een ook het aan­mel­den bij Win­dows om­ge­zet naar het Mi­cro­soft-ac­count. Dat kun je voor­ko­men door niet ge­woon naar het vol­gen­de ven­ster te klik­ken, maar in plaats daar­van wat la­ger de op­tie voor al­leen Mi­cro­sof­tapps te kie­zen – dan geldt die aan­mel­ding al­leen voor de op dat mo­ment draai­en­de app.

Ac­ti­ve­ren

Is er er­gens een kop­pe­ling tus­sen mijn Mi­cro­soft-ac­count en de gra­tis up­gra­de van Win­dows 7 of 8.1 naar een ver­sie van Win­dows 10? Of wordt mijn ac­ti­ve­ring daar­bij dan aan mijn ac­count ge­kop­peld?

Nee, dat al­le­maal niet. Je hebt geen Mi­cro­soft-ac­count no­dig voor de gra­tis up­gra­de – niet tij­dens de up­gra­de en ook niet daar­na. Als je daar­bij ech­ter een Mi­cro­soft-ac­count in plaats van een lo­kaal ac­count ge­bruikt om je­zelf aan te mel­den bij Win­dows, wordt je ac­ti­ve­ring daar­bij op­ge­sla­gen. Dat moet je ech­ter niet als een ver­plich­te kop­pe­ling aan je ou­de sleu­tel of je pc zien, maar meer als een soort back-up: als Win­dows na een over­gang naar een an­de­re com­pu­ter of een moe­der­bord­wis­se­ling zich niet au­to­ma­tisch wil ac­ti­ve­ren, kun je bij de ac­ti­ve­rings­di­a­loog klik­ken op 'Pro­bleem op­los­sen' en geef je daar aan dat je de hard­wa­re on­langs ge­wij­zigd hebt.

Daar­na moet je de al aan­we­zi­ge ac­ti­ve­ring se­lec­te­ren en zou je die aan je pc moe­ten kun­nen toe­wij­zen. Let even op het woord 'zou', want bij ons lukt dat re­gel­ma­tig niet zon­der dat daar een dui­de­lij­ke re­den voor is.

Nog een lo­kaal ac­count

Ik wil een an­de­re ge­brui­ker aan gaan ma­ken, die een lo­kaal ac­count moet krij­gen. Als ik ech­ter bij de In­stel­lin­gen bij 'Ac­counts / Ge­zin en an­de­re ge­brui­kers' op 'Ie­mand an­ders aan de­ze pc toe­voe­gen' klik, moet ik eerst een e-mail­adres of het te­le­foon­num­mer van een Mi­cro­soft­ac­count op­ge­ven. Kan ik dat ook zon­der doen?

Dan kun je klik­ken op 'Ik be­schik niet over de aan­meld­ge­ge­vens van de­ze per­soon'. Dan kun je bij het vol­gen­de ven­ster 'Ge­brui­ker zon­der Mi­cro­soft­ac­count toe­voe­gen' se­lec­te­ren om een lo­ka­le ge­brui­ker aan te ma­ken.

Ac­count­naam wij­zi­gen

Ik meld me bij Win­dows aan met een Mi­cro­soft-ac­count, maar daar wil ik de ge­brui­kers­naam van ver­an­de­ren. Ik heb zit­ten zoe­ken bij de in­stel­lin­gen, maar kan daar he­le­maal geen mo­ge­lijk­heid voor vin­den. Van een Mi­cro­soft-ac­count kun je de ge­brui­kers­naam on­der Win­dows zelf niet ver­an­de­ren, maar dat kun je al­leen on­li­ne doen. Bij htt­ps://ac­count.mi­cro­soft. com staat de be­no­dig­de dia­loog na het aan­mel­den bij 'Je ge­ge­vens' (he­le­maal bo­ven­aan).

Meer­de­re ac­counts

Kan ik voor ver­schil­len­de doel­ein­den meer­de­re ac­counts aan­ma­ken?

Ja dat kan. Voor zo­ver wij we­ten zit­ten daar geen be­per­kin­gen op.

Ac­count ver­wij­de­ren

Ik wil mijn Mi­cro­soft-ac­count weer op­hef­fen. Hoe doe ik dat?

Dat vergt aar­dig wat be­ves­ti­gin­gen – en met re­den. Dat moet on­der meer voor­ko­men dat ie­mand een be­paald ac­count op­heft zon­der daar de rech­ten voor te heb­ben. Bo­ven­dien kun­nen er aar­dig wat per­soon­lij­ke da­ta bij het ver­wij­de­ren ver­lo­ren gaan, zo­als e-mails, chat­be­rich­ten en con­tac­ten, maar ook ga­me­plays. Daar­naast kun­nen er ook be­taal­mid­de­len en abon­ne­men­ten voor bij­voor­beeld Of­fi­ce 365 aan ge­kop­peld zijn. Op de web­si­te van Mi­cro­soft staat een wi­zard voor het ver­wij­de­ren, zie de link hier­on­der. (nkr)

Tij­dens het in­stal­le­ren van Win­dows pro­beert het setup­pro­gram­ma je te ver­lei­den tot het ge­bruik van een Mi­cro­soft­ac­count. Met een klik op 'of­fli­ne­ac­count' links­on­der kan het ook zon­der.

Als je het aan­mel­den ach­ter­af wilt om­zet­ten van een Mi­cro­soft­ac­count naar een lo­kaal ac­count, kun je dat doen bij de ac­count­in­stel­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.