Kies vóór de pa­ral­lel­le in­stal­la­tie één ma­nier van op­star­ten!

C’t Magazine - - Praktijk | Uefi & Linux: Dual-boot Met Windows -

Je kunt op één schijf geen be­stu­rings­sys­te­men naast el­kaar in­stal­le­ren die klas­siek en via UEFI boo­ten. Er zijn dis­tri­bu­ties die dat ne­ge­ren, per on­ge­luk, of om­dat ze (soms ge­kun­stel­de) trucs ge­brui­ken waar­mee het toch werkt. Maar het werkt niet met al­le BIOS­sys­te­men. Bo­ven­dien ko­men der­ge­lij­ke in­stal­la­ties zel­den voor. Er gaat bij de in­stal­la­tie snel iets ver­keerd, waar­door het eer­der gein­stal­leer­de be­stu­rings­sys­teem be­scha­digd wordt en niet lan­ger op­start. En zelfs als het werkt, kan zo'n ge­meng­de in­stal­la­tie en­ke­le we­ken of maan­den la­ter vast­lo­pen bij een gro­te up­da­te. Je kunt je der­ge­lij­ke pro­ble­men be­ter be­spa­ren door in de BIOS­in­stel­lin­gen van je UEFI­pc slechts één op­start­pro­ce­du­re te ge­brui­ken: klas­siek (dus via CSM) of UEFI (met of zon­der Se­cu­re Boot). Als je een gloed­nieu­we pc in­stal­leert, kies dan voor UEFI, want dat heeft de toe­komst. Als je een twee­de be­stu­rings­sys­teem in­stal­leert, stel dan bij voor­keur de me­tho­de in waar­mee het ge­ïn­stal­leer­de be­stu­rings­sys­teem op­start.

Met een ge­ïn­stal­leer­de Win­dows kun je het ge­bruik­te op­start­pro­ces con­tro­le­ren met Sys­teem­in­for­ma­tie (ms­in­fo32. exe), waar je de op­start­pro­ce­du­re ziet in de re­gel 'BIOS­mo­dus'. Bij de mees­te nieu­we pc's staat daar 'Sta­tus be­vei­ligd op­star­ten' of 'UEFI' om­dat ze op­star­ten met UEFI, al dan niet met Se­cu­re Boot. Bij op­star­ten met CSM of een klas­siek BIOS staat er 'Ver­ou­derd' (bij En­gel­se Win­dows­ver­sies: 'Leg­a­cy').

Bij Li­nux­dis­tri­bu­ties test je de op­start­pro­ce­du­re door het pro­gram­ma efi­bootm­gr aan te roe­pen. Als het pro­gram­ma de UEFI­boot­va­ri­a­be­len laat zien, start het be­stu­rings­sys­teem via UEFI. Als het klas­siek op­start, krijg je de fout­mel­ding 'EFI va­ria­bles are not sup­por­ted on this sy­s­tem'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.