Cre­a­li­ty komt met V2-ver­sie van En­der-3 3D-prin­ter

C’t Magazine - - Nieuws / Hardware -

De En­der-3 3D-prin­ter van Cre­a­li­ty is een po­pu­lai­re 3D-prin­ter door zijn la­ge prijs en het feit dat hij erg mak­ke­lijk te mo­di­fi­ce­ren is. De En­der 3 is nu uit­ge­bracht in een V2-ver­sie. De Chi­ne­se fa­bri­kant heeft aan de V2-ver­sie on­der an­de­re een ver­be­ter­de voe­ding, nieuw moe­der­bord en ver­nieuw­de in­ter­fa­ce ge­ge­ven. Voor de wij­zi­gin­gen is goed ge­ke­ken naar de aan­pas­sin­gen die ge­brui­kers zelf aan de vo­ri­ge ver­sie van de prin­ter ge­maakt heb­ben.

De En­der-3 V2 wordt nu stan­daard met een gla­zen hot­bed ge­le­verd met een laag si­li­ci­um­car­bi­de, waar­door de eer­ste be­lang­rij­ke print­laag be­ter hecht. Ook moet de warm­te be­ter ver­spreid wor­den. De prin­ter is in 5 mi­nu­ten op­ge­warmd en nog mak­ke­lij­ker te be­die­nen. Het eer­de­re ma­trix­scherm met draai­knop is nu een gra­fisch lcd met draai­knop en tou­ch­be­die­ning. Met een sim­pe­le draai­knop wordt het hand­ma­tig toe­voe­ren van fi­la­ment een­vou­di­ger en er is een ‘re­su­me prin­ting’-op­tie. Dat komt neer op een sen­sor die de­tec­teert dat het fi­la­ment op is, zo­dat je dat kunt aan­vul­len en ver­der kunt gaan met prin­ten.

De voe­ding zit on­der de prin­ter weg­ge­stopt, net als een la­de om wat klein ge­reed­schap of ma­te­ri­aal in kwijt te kun­nen. De af­me­tin­gen van de prin­ter zijn ge­lijk ge­ble­ven, net als de print­spe­ci­fi­ca­ties (220 bij 220 mil­li­me­ter en 250 mm ho­ge prints). De V2 moet van­af me­dio ju­ni be­schik­baar zijn, met een prijs­kaart­je van on­ge­veer 270 dol­lar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.