Man­ja­ro 19.0 Ky­ria up-to-da­te Li­nux-desktop

C’t Magazine - - Inhoud - Li­a­ne M. Du­bowy en Noud van Kruys­ber­gen

Zelfs nieu­we­lin­gen op het ge­bied van Li­nux kun­nen met de­ze af­ge­lei­de van Arch Li­nux aan de slag. Man­ja­ro 19.0 Ky­ria biedt prach­ti­ge desktops en prak­ti­sche con­fi­gu­ra­tie­hulp­mid­de­len. Voor het in­stal­le­ren en het da­ge­lijks ge­bruik is nau­we­lijks Li­nux-ken­nis no­dig. Een nieu­we tool ver­ge­mak­ke­lijkt ook het in­stal­le­ren van Flat­paks, Snaps en Ap­pI­ma­ges.

Het Man­ja­ro-team blijft met Ky­ria, de laatste re­lea­se van de­ze Li­nux­dis­tri­bu­tie, trouw aan zijn lijn en le­vert een een­vou­dig te ge­brui­ken desktop-Li­nux met tools die het in­stal­le­ren en con­fi­gu­re­ren mak­ke­lijk ma­ken. Dat is des te op­mer­ke­lij­ker om­dat de dis­tri­bu­tie ge­ba­seerd is op Arch Li­nux, wat pre­cies het te­gen­over­ge­stel­de is van een en­try-le­vel Li­nux-dis­tri­bu­tie. Het voor Arch ty­pi­sche las­ti­ge in­stal­le­ren wordt door Man­ja­ro ge­ë­li­mi­neerd: het li­ve-me­di­um le­vert een so­li­de voor­ge­con­fi­gu­reerd sys­teem dat al met de be­lang­rijk­ste toe­pas­sin­gen ge­le­verd wordt. Ei­gen sys­teem­tools ver­ge­mak­ke­lij­ken het da­ge­lijk­se le­ven met Li­nux en ver­ei­sen slechts wei­nig ken­nis.

Het Man­ja­ro-team heeft de soft­wa­re­ba­sis van Man­ja­ro 19.0 ge­üp­da­tet en de stan­daard-desktop ver­der ver­fijnd. De ge­bruik­te Li­nux-ker­nel 5.4 LTS heeft up-to-da­te dri­vers. Voor het be­heer van de soft­wa­re ge­bruikt Man­ja­ro ook de com­mand­line-pak­ket­ma­na­ger pac­man, die toe­gang heeft tot Man­ja­ro’s ei­gen pak­ket­bron­nen.

Daar­naast wordt de zelf ont­wik­kel­de gra­fi­sche tool Pamac in ver­sie 9.3 stan­daard ge­ïn­stal­leerd als front-end, zo­dat je de soft­wa­re een­vou­dig via de gra­fi­sche in­ter­fa­ce kunt in­stal­le­ren en weer ver­wij­de­ren. De tool kan nu niet al­leen soft­wa­re uit de AUR in­stal­le­ren maar ook Snap-pak­ket­ten – maar bei­de func­ties moe­ten wel eerst ge­ac­ti­veerd wor­den. Voor toe­pas­sin­gen in Flat­pak-, Snap- of Ap­pI­ma­ge-for­maat is de tool ‘bauh’ toe­ge­voegd, die het mo­ge­lijk maakt om de­ze ­soft­wa­re ­een­vou­dig in één ven­ster te be­he­ren. Net als zijn voor­gan­gers is Man­ja­ro 19.0 een rol­ling-re­lea­se-dis­tri­bu­tie: de in­stal­la­tie-­ima­ges be­vat­ten al­leen de hui­di­ge stand van za­ken. Als je Man­ja­ro al ge­bruikt, kun je al­le up­da­tes in­stal­le­ren via de pak­ket­be­heer­der.

DESKTOP: XFCE, GNOME OF KDE PLASMA

Ook bij Ky­ria blijft de Xfce-va­ri­ant de hoofd­desktop van de dis­tri­bu­tie. De Xfce-desktop is er in 4.14, die be­ter over­weg kan met highres mo­ni­to­ren. Daar­naast kan Xfce weer­ga­ve­pro­fie­len op­slaan, bij­voor­beeld als je veel on­der­weg bent met je lap­top en die thuis aan­sluit op een gro­te mo­ni­tor. Het desktopt­he­ma Mat­cha-Sea, dat zo­wel in ver­schil­len­de kleur­va­ri­a­ties als licht of don­ker be­schik­baar is, zorgt voor een fris­se uit­stra­ling.

Man­ja­ro KDE 19.0 ge­bruikt nu de Pla­s­ma­desktop ver­sie 5.17 en een se­lec­tie van de KDE-apps 19.12.2. De hui­di­ge Plasma-ver­sie 5.18 werd nog als te bug­gy be­schouwd en daar­om in de wacht ge­zet. Een bij­pas­send Bre­ath2-the­ma maakt het bu­reau­blad licht of don­ker en be­vat ook een nieuw ont­werp voor het in­log­scherm. Veel de­tails zijn aan­ge­past, de ont­wik­ke­laars heb­ben on­der meer Yak­ua­ke bij­ge­werkt en de ter­mi­na­le­mu­la­tor Kon­so­le nieu­we pro­fie­len ge­ge­ven. De tekst­ver­wer­ker Ka­te heeft nieu­we kleu­ren­sche­ma’s ge­kre­gen. In plaats van het stan­daard Plasma-me­nu Kick­off kun je ook Sim­ple­me­nu van Plasma voor de taak­balk in­stel­len.

De ont­wik­ke­laars heb­ben de­ze keer spe­ci­a­le aan­dacht be­steed aan de Gnome-ver­sie. Die desktop is ge­üp­da­tet naar Gnome 3.34. De in­de­ling van de ele­men­ten kan nu een­vou­dig wor­den aan­ge­past met de Gnome Lay­outs Ma­na­ger. Een bu­reau­blad­schets laat on­ge­veer zien wat de in­de­ling van de be­tref­fen­de werk­om­ge­ving is, waar­bij je die in de­tail kunt aan­pas­sen op het tab­blad Set­tings. De tool wordt ge­le­verd met lay-outs die doen den­ken aan bij­voor­beeld Gnome 2, Win­dows en Ubuntu.

Het dia­loog­ven­ster voor het con­fi­gu­re­ren van de ach­ter­grond is her­zien en maakt het mak­ke­lij­ker om je ei­gen ach­ter­grond­af­beel­din­gen te se­lec­te­ren. De stan­daard­in­stel­ling is een dy­na­mi­sche ach­ter­grond die van kleur ver­an­dert wan­neer de nacht­mo­dus ac­tief wordt. Om het voor Gnome ty­pi­sche soft­wa­re-over­zicht wat dui­de­lij­ker te ma­ken, kun je door te sle­pen je ei­gen map­pen aan­ma­ken. Als je een pro­gram­ma­pic­to­gram naar een an­der sleept, wordt au­to­ma­tisch een map aan­ge­maakt. Daar kun je via een rech­ter­muis­klik een naam aan ge­ven. Als je al­le pic­to­gram­men uit een map ver­wij­dert, ver­dwijnt die weer. Man­ja­ro Gnome heeft bo­ven­dien Ga­meMo­de van Feral In­ter­ac­ti­ve, een com­bi­na­tie van dae­mons en bi­bli­o­the­ken die het sys­teem op­ti­ma­li­se­ren voor som­mi­ge ga­mes.

IN­STAL­LE­REN

Man­ja­ro biedt ver­schil­len­de in­stal­la­tie­me­tho­den. Die zijn al­leen ge­schikt voor 64bit x86-sys­te­men. De drie li­ve-ima­ges wor­den ge­le­verd met een Xfce-, Gnome- of Pla­s­ma­desktop, van waar­uit de gra­fi­sche in­stal­ler Ca­la­ma­res ge­start kan wor­den. Daar­mee wordt een voor­af ge­con­fi­gu­reer­de Man­ja­ro met de gra­fi­sche in­ter­fa­ce van het li­ve­sys­teem en de bij­be­ho­ren­de soft­wa­re­se­lec­tie ge­ïn­stal­leerd. Als je meer in­spraak wilt bij de con­fi­gu­ra­tie, kun je de com­mand­line-in­stal­ler Man­ja­ro Ar­chi­tect van­uit de li­ve-sys­te­men star­ten. Die is ook be­schik­baar om te down­lo­a­den als af­zon­der­lij­ke ima­ge zon­der li­ve-desktop.

De gra­fi­sche in­stal­ler Ca­la­ma­res is ver­der ver­be­terd en ge­bruikt nu de KDE-bi­bli­o­theek KPMCo­re 4.1.0, die het par­ti­ti­o­ne­ren moet ver­een­vou­di­gen. Ca­la­ma­res be­ge­leidt je stap voor stap door de in­stal­la­tie, zo­als je ge­wend bent van an­de­re in­stal­lers. Het ven­ster kun je tij­dens het par­ti­ti­o­ne­ren ook ver­gro­ten voor wat meer over­zicht bij har­de schij­ven met veel par­ti­ties. Daar­na se­lec­teer je ach­ter­een­vol­gens de re­gi­o­na­le in­stel­lin­gen, de ge­wens­te toet­sen­bord­in­de­ling, op wel­ke par­ti­tie je Man­ja­ro wilt in­stal­le­ren en waar de boot­lo­a­der naar­toe moet.

Ver­vol­gens kun je met­een een ge­brui­ker en een wacht­woord de­fi­ni­ë­ren en als laatste moet je be­slis­sen of je het opens­our­ce Li­breOf­fi­ce of FreeOf­fi­ce wilt ge­brui­ken. Dat laatste pak­ket is de gra­tis ver­sie van de com­mer­ci­ë­le of­fi­ces­ui­te van SoftMa­ker. FreeOf­fi­ce heeft een goe­de com­pa­ti­bi­li­teit met Mi­cro­soft Of­fi­ce-be­stands­for­ma­ten. Maar dat is ver­der de eni­ge keu­ze aan soft­wa­re die je kunt ma­ken. Het sys­teem kan tij­dens het in­stal­le­ren ook ver­sleu­teld wor­den.

Als je geen desktop no­dig hebt of een an­de­re gra­fi­sche in­ter­fa­ce wilt ge­brui­ken, kun je de ima­ge met Man­ja­ro Ar­chi­tect down­lo­a­den. De oor­spron­ke­lijk door Carl Duff ont­wor­pen in­stal­ler voor Arch Li­nux is aan­ge­past voor Man­ja­ro. Een ncur­ses­in­ter­fa­ce maakt het mo­ge­lijk om de tool met de muis te be­die­nen. Daar heb je vol­le­dig de vrije hand met be­trek­king tot de sa­men­stel­ling van het Man­ja­ro-sys­teem. Je kunt kie­zen tus­sen ver­schil­len­de Man­jaro­bran­ches (Sta­ble, Tes­ting, Un­sta­ble), een desktop naar keu­ze uit­zoe­ken of een sys­teem in­stel­len zon­der gra­fi­sche in­ter­fa­ce. Ver­der kun je wil­le­keu­ri­ge pro­gram­ma’s en de ge­wens­te shell se­lec­te­ren. Dat duurt ech­ter ook veel lan­ger. De soft­wa­re wordt recht­streeks van de Man­ja­ro-pak­ket­bron­nen ge­down­load, dus werkt Man­ja­ro Ar­chi­tect al­leen met een in­ter­net­ver­bin­ding.

COM­FORT-TOOLS

Al bij het star­ten van het li­ve sys­teem ver­wel­komt Man­ja­ro Hel­lo je met links naar fo­rum, wiki en chat. Bij het ge­ïn­stal­leer­de sys­teem vind je in plaats van de knop om het in­stal­la­tie­pro­gram­ma te star­ten dan knop­pen voor de Gnome Lay­outs Ma­na­ger en de ‘Com­mon ap­pli­ca­ti­on se­lec­ti­on’. Dat laatste dient als een soort van hulp bij het door­bla­de­ren van de pak­ket­bron­nen, door pro­gram­ma’s in ca­te­go­rie­ën te sor­te­ren en zo te hel­pen bij het vin­den van al­ter­na­tie­ven.

Naast de sys­teem­in­stel­lin­gen van de be­tref­fen­de desktopom­ge­ving heeft Man­ja­ro zijn ei­gen con­fi­gu­ra­tie­tools. Met de In­stel­lin­gen-­tool kun je bij­voor­beeld een ont­bre­kend taal­pak­ket down­lo­a­den, een an­de­re ker­nel se­lec­te­ren of een prop­rië­tai­re dri­ver voor een gra­fi­sche kaart en der­ge­lij­ke in­stal­le­ren.

COMPLETE LI­NUX-DESKTOP

Met Man­ja­ro 19 is het pro­ject er­in ge­slaagd een complete re­lea­se te ma­ken die vol­le­dig is af­ge­stemd op desktop­ge­brui­kers. Je hoeft je niet be­zig te hou­den met wat er on­der de mo­tor­kap ge­beurt, als je dat niet wilt. Maar het sys­teem blijft vol­le­dig flexi­bel voor ie­der­een die er­aan wil sleu­te­len. Het nieu­we the­ma geeft al­le drie de desktop­ver­sies een uni­for­me uit­stra­ling.

De ont­wik­ke­laars van Man­ja­ro Gnome 19 heb­ben veel de­tails ver­be­terd, waar­on­der de dia­loog voor het se­lec­te­ren van de ach­ter­grond­af­beel­ding.

De Gnome Lay­outs Ma­na­ger kan de desktop van Man­ja­ro Gnome 19 zon­der veel moei­te la­ten lij­ken op Gnome 2, Ubuntu of Win­dows.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.