Le­zer­s­pa­nel­test: fi­lema­na­ger Ope­ra­ti­on Cen­ter

C’t Magazine - - Inhoud - Alie­ke van Som­me­ren en Noud van Kruys­ber­gen

Een aan­tal le­zers van c’t is aan de slag ge­gaan met Ope­ra­ti­on Cen­ter, een fi­lema­na­ger met een be­hoor­lij­ke do­sis ex­tra’s. De test­pa­nel­le­den kre­gen een Pre­mi­um-li­cen­tie om al­le uit­ge­brei­de func­ties voor lan­ge­re tijd aan de tand te kun­nen voe­len.

Om te be­gin­nen eerst een beet­je in­for­ma­tie over de soft­wa­re waar het hier over gaat. Ope­ra­ti­on Cen­ter is een pro­gram­ma dat te ge­brui­ken is met Win­dows 10 (en 8.1 en 7 voor de lief­heb­bers) en in es­sen­tie be­doeld is als fi­lema­na­ger voor al­le­daag­se en soms ook min­der al­le­daag­se ta­ken.

Denk aan het ver­plaat­sen en/of ko­pi­ë­ren van be­stan­den, het com­pri­me­ren (zip­pen) en ont­dub­be­len van be­stan­den in map­pen en de mo­ge­lijk­heid om fo­to’s te be­he­ren. Daar­naast biedt het pro­gram­ma nog een aan­tal sys­teem ge­re­la­teer­de func­ties in een gro­ten­deels op pc-on­der­houd ge­richt deel.

Het mo­ge dui­de­lijk zijn dat de mo­ge­lijk­he­den een stuk gro­ter zijn dan wat de fi­lema­na­ger Ver­ken­ner van Win­dows zelf biedt. Het voert hier te ver om de complete fea­tu­re­set te noe­men, maar het pro­gram­ma in­te­greert meer­de­re tools en kan veel los­se (of in Win­dows in­ge­bouw­de) pro­gram­ma’s ver­van­gen.

Op som­mi­ge plek­ken wordt niet te­rug­ge­val­len op in­ge­bouw­de tools, maar wordt bij­voor­beeld een spe­ci­fiek deel van de In­stel­lin­gen of het con­fi­gu­ra­tie­scherm van Win­dows met­een op de juis­te plek ge­o­pend. De ge­mid­del­de c’t-le­zer zal zich niet la­ten af­schrik­ken door de ve­le mo­ge­lijk­he­den, maar het is wel de vraag hoe nut­tig en han­dig die ex­tra’s in de prak­tijk nu echt zijn.

IN­STAL­LE­REN EN DE BA­SIS

Een van de test­pa­nel­le­den werk­te met een En­gels­ta­li­ge ver­sie van Win­dows en liep met­een bij het in­stal­le­ren te­gen de mel­ding aan dat hij de soft­wa­re niet mag ge­brui­ken. Dat heeft met spe­ci­fie­ke re­de­nen van­uit de ma­ker van de soft­wa­re te ma­ken, die ge­brui­kers uit Ca­na­da en de Ver­e­nig­de Sta­ten sub­tiel bui­ten de deur wil hou­den. Maar er werd di­rect een wor­ka­round ge­re­geld om als­nog ver­der te kun­nen met het in­stal­le­ren. Naast En­gels kun je voor de Duit­se moe­der­taal van de pro­du­cent kie­zen bij het in­stal­le­ren.

De be­stan­den wor­den stan­daard uit­ge­pakt in C:\ temp, waar­na voor­ge­steld wordt het pro­gram­ma te in­stal­le­ren op schijf D (mits aan­we­zig na­tuur­lijk). Dat lijkt wat raar om­dat meest­al de map Pro­gram Fi­les op C daar­voor ge­bruikt wordt, maar dat kan in dit ge­val han­dig zijn om ope­ra­ties op de C-schijf uit te voe­ren zon­der daar zelf on­der­deel van te zijn.

Na het in­stal­le­ren ver­schijnt de fris­se in­ter­fa­ce met een wel­komst­ven­ster met een QR-co­de en een link naar een in­tro­duc­tie­vi­deo. Die vi­deo geeft ech­ter slechts een be­perkt deel van de in­ter­fa­ce weer – en he­laas niet in het En­gels. Het daar­op vol­gen­de film­pje geeft weer wel een dui­de­lij­ke tekst en uit­leg met de complete in­ter­fa­ce in beeld, maar we­der­om al­leen in het Duits.

Je kunt kie­zen uit een don­ker, blauw of licht the­ma. De tes­ters ma­ken daar­bij met­een een ver­ge­lij­king met be­stands­be­heer­ders als To­tal Com­man­der. De in­ter­fa­ce opent stan­daard met twee ko­lom­men. Dat is een stan­daard op­tie bij veel be­stands­be­heer­ders, en niet voor niets sinds het DOS-tijd­perk al een bij­zon­der fij­ne ma­nier van wer­ken met be­stan­den. De pre­view­func­tie ver­slik­te zich in een aan­tal pdf-be­stan­den, waar­bij er al­leen cryp­ti­sche te­kens in beeld kwa­men. Een aan­tal op­ties bin­nen de lay-out zorg­den voor een her­start van het pro­gram­ma, waar­bij niet he­le­maal dui­de­lijk werd waar­om dat no­dig was.

De ver­wach­tin­gen voor een spe­ci­a­le fi­lema­na­ger zijn na­tuur­lijk hoog, maar het ko­pi­ë­ren van gro­te be­stan­den ver­loopt lang­za­mer dan wen­se­lijk. Meer­de­re ac­ties te­ge­lijk is niet mo­ge­lijk. De stan­daard­func­ties zijn han­dig en wer­ken pri­ma, maar door­dat de in­ter­fa­ce erg so­ber oogt is het vaak niet met­een dui­de­lijk wat iets doet.

Dui­de­lij­ke­re knop­pen met aan­dui­din­gen wat de func­tie is en wat kor­te aan­wij­zin­gen over het ge­bruik staan dui­de­lijk op de wen­sen­lijst bij on­ze test­pa­nel­le­den. De zoek­func­tie was vol­gens de mees­te van de tes­ters erg snel, al­leen de voort­gangs­balk voor wat dui­de­lijk­heid over de sta­tus werd be­hoor­lijk ge­mist.

VEELVOUD

Wat juist be­doeld is als de kracht van de tool, de ve­le ex­tra func­ties, wordt door een aan­tal tes­ters als erg ver­war­rend en zelfs on­no­dig ge­zien. De ma­ker wil­de over­dui­de­lijk meer in de breed­te gaan en zo veel mo­ge­lijk op­ties bie­den, maar daar­voor moet de ba­sis dan wel eerst he­le­maal strak in or­de zijn.

En daar valt nog wel wat aan op aan te mer­ken. De op­ties on­der de kop Wi­zards lij­ken een sa­men­raap­sel van tools die voor­heen niet in Win­dows-ver­sies te vin­den wa­ren of nog­al een ge­doe wa­ren om apart voor el­kaar te krij­gen.

Het kun­nen op­ne­men van ge­luid, het ma­ken van een screen­cap­tu­re en de tool De­ter­mi­ne Co­lor Va­lue om de RGB-waar­den van een pixel van het scherm te ach­ter­ha­len kan han­dig zijn, maar komt in de prak­tijk min­der vaak voor en lijkt daar­om voor­al bal­last te zijn dat Ope­ra­ti­on Cen­ter met zich mee­zeult.

Ook de mo­ge­lijk­heid om een link naar een web­cam in te voe­ren en dan naar het beeld er­van te kij­ken lijkt wat ver weg van de kern van het pro­gram­ma.

Win­dows 10 is in­mid­dels ook vol­was­sen ge­noeg en uit­ge­breid qua in­stel­lings­mo­ge­lijk­he­den, dat je daar al heel veel zelf kunt te­rug­vin­den. Me­nu-items voor Un­in­stall Apps en Con­trol Pa­nel doen niet meer dan de des­be­tref­fen­de in­stel­lin­gen van Win­dows ope­nen, maar dan wel nog met het ou­de Con­fi­gu­ra­tie­scherm en bij Win­dows 10 1909 niet naar de In­stel­lin­gen-app.

Die op­ties kun­nen dan be­ter uit de soft­wa­re ge­haald wor­den voor wat meer over­zicht en rust in de hoe­veel­heid op­ties. En dat biedt wel­licht weer wat ruim­te voor wat meer aan­dacht voor het ver­der ver­be­te­ren van de ba­sista­ken.

OP­VAL­LEN­DE ZA­KEN

De soft­wa­re doet in ba­sis pri­ma wat hij moet doen, het biedt na­me­lijk een goed bestandsbe­heer, maar er kwa­men wat fout­jes en op­val­len­de be­vin­din­gen bo­ven wa­ter. Snap-to-Win­dows-func­ties werk­ten niet, en niet al­le func­ties voor be­stan­den en map­pen zit­ten on­der de rech­ter­muis-op­ties.

Een aan­tal van de func­ties zijn ook ver­war­rend ka­rig, Zo is het aan­pas­sen van de da­tum en tijd bij de be­stands­at­tri­bu­ten een kwes­tie van los­se da­ta in­vul­len. Je kunt geen da­ta se­lec­te­ren, maar al­leen de hui­di­ge da­tum en tijd au­to­ma­tisch in la­ten vul­len. Bij het zoe­ken naar be­stan­den heb je zo­als we eer­der meld­den geen voort­gangs­in­di­ca­tor, net als bij be­paal­de an­de­re ex­tra func­ties, waar­door je geen idee hebt hoe lang het nog gaat du­ren en je dus niet weet of de soft­wa­re mis­schien is vast­ge­lo­pen. Re­gel­ma­tig ver­schijnt er in de En­gel­se ver­sie nog een Duit­se term in de in­ter­fa­ce – en ook het En­gels zelf kan hier en daar nog een ver­be­te­rings­slag ge­brui­ken. Het is ook jam­mer dat de in­stal­ler zijn be­stan­den niet net­jes op­ruimt.

CONCLUSIE

Er was spra­ke van twee soor­ten re­ac­ties op de tool Ope­ra­ti­on Cen­ter: aan de ene kant is het een han­di­ge tool, maar aan de an­de­re kant blij­ven veel mo­ge­lijk­he­den waar­schijn­lijk on­ge­bruikt en is er een aan­tal toch wel over­bo­di­ge op­ties waar ook be­te­re al­ter­na­tie­ven voor te vin­den zijn.

Wat dan ook als ar­gu­ment gaat mee­spe­len, is dat we erg ver­wend zijn met de zeer goe­de (gra­tis) be­stands­be­heer­ders die er zijn (zie ook on­ze test in c’t 1-2/2020 op pa­gi­na 60) en er pri­ma tools zijn voor spe­ci­fie­ke func­ties die we niet zo no­dig in een meer­vou­di­ge tool­ver­za­me­ling hoe­ven heb­ben zit­ten. We hou­den toch het liefst de hand op de knip als het gaat om het aan­schaf­fen van soft­wa­re. Ope­ra­ti­on Cen­ter is ­ove­ri­gens na de gra­tis trial­pe­ri­o­de nog wel bruik­baar in de free-mo­de voor een aan­tal ba­sista­ken, waar­door je niet ver­plicht bent om je por­te­mon­nee te trek­ken.

Als klei­ne soft­wa­re­ma­ker is het na­tuur­lijk las­tig op­bok­sen te­gen zo­wel de ge­ves­tig­de na­men aan de ene kant en een gi­gan­ti­sche opens­our­ce-com­mu­ni­ty met goe­de kwa­li­teit soft­wa­re en di­to on­der­steu­ning aan de an­de­re kant.

Als laatste wil­len we graag de test­pa­nel­le­den be­dan­ken die Ope­ra­ti­on Cen­ter Pre­mi­um heb­ben uit­ge­pro­beerd en hun er­va­rin­gen met ons heb­ben ge­deeld: Wim Brons­wijk, Rob van Laar­ho­ven, Ton Strik en Ray­mond van Pie­ter­som. Bin­nen­kort lees je meer over een nieu­we le­zer­s­pa­nel­test.

De Quick Ac­cess die stan­daard mee op­start ten­zij je dat uit­vinkt, laat al een beet­je zien wat de tool te bie­den heeft: erg veel ex­tra’s van al­ler­lei ka­li­ber, en hier en daar nog een ver­dwaald woord­je Duits.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.