Ge­dwon­gen Mi­cro­soft-ac­count om­zei­len

Sinds eind fe­bru­a­ri pro­beert Mi­cro­soft ge­brui­kers van de Ho­me-edi­ties van Win­dows 10 te dwin­gen om tij­dens het in­stal­le­ren een Mi­cro­soft-ac­count aan te ma­ken. Maar het kan nog steeds zon­der.

C’t Magazine - - Inhoud - Gün­ter Born, Axel Vahl­diek en Noud van Kruys­ber­gen

Het in­log­gen op een be­stu­rings­sys­teem, ap­pli­ca­tie of ser­vi­ce met een on­li­ne ac­count kan voor­de­len heb­ben. Maar het be­te­kent ook dat je bij je vol­gen­de be­zoek her­kend kunt wor­den en er veel over je ge­leerd kan wor­den, en der­ge­lij­ke ge­ge­vens wor­den be­schouwd als mo­der­ne va­lu­ta. Of ge­brui­kers be­reid zijn om dat te ac­cep­te­ren va­ri­eert van ge­val tot ge­val. Mas­sa’s men­sen ge­brui­ken zon­der er een mo­ment bij na te den­ken hun Goog­le-ac­counts of hun Fa­cebook-ac­counts om in te log­gen bij on­li­ne dien­sten – maar het aan­mel­den bij Win­dows met een Mi­cro­soft-ac­count is voor ve­len nog steeds uit den bo­ze. Dat zal waar­schijn­lijk tot frus­tra­tie lei­den bij Mi­cro­soft: de con­cur­ren­tie zit zich vet te mes­ten aan de gro­te ge­ge­ven­staart, maar Mi­cro­soft mag nog niet aan­schui­ven en krijgt al­leen de krui­mels.

Toch is Mi­cro­soft al­tijd wel be­zig ge­weest met de mo­ge­lijk­heid om geld te ver­die­nen aan de ge­ge­vens. Win­dows XP was al aan het pus­hen om een on­li­ne ac­count te ge­brui­ken. Maar die eer­ste po­ging ein­dig­de als een val­se start die scha­de­lijk was voor het ima­go om­dat XP de ge­brui­kers voor­loog dat zon­der zo'n ac­count in­ter­net niet bruik­baar zou zijn. Sinds­dien heeft Mi­cro­soft veel ge­daan om wat nu het Mi­cro­soft Ac­count heet aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken. Als je het ge­bruikt, logt Win­dows je au­to­ma­tisch in bij in­ge­bouw­de dien­sten als OneDri­ve en apps als Out­look. Ver­der krijg je ex­tra func­ties zo­als ‘Mijn ap­pa­raat zoe­ken’ om je pc op af­stand te vol­gen en te ver­gren­de­len. Het ac­count syn­chro­ni­seert ook de ac­ti­vi­tei­ten­ge­schie­de­nis, het klem­bord en de in­stel­lin­gen van Ver­ken­ner, het bu­reau­blad en de draad­lo­ze ver­bin­din­gen met je an­de­re ap­pa­ra­ten via de cloud. Maar blijk­baar wordt van het aan­bod nog steeds niet zo vaak ge­bruik­ge­maakt als men bij Mi­cro­soft graag zou wil­len. Daar­om heeft men be­slo­ten tot een ver­an­de­ring van stra­te­gie: we gaan de ge­brui­kers ge­woon dwin­gen.

Eind fe­bru­a­ri was het zo­ver. Sinds­dien vraagt het set-up­pro­gram­ma van de Ho­me Edi­ti­on van Win­dows 10 om de in­log­ge­ge­vens van een Mi­cro­soft-ac­count, of kun je een nieuw ac­count aan­ma­ken. De eer­der be­staan­de knop­pen voor het over­slaan ont­bre­ken. En dat is geen toe­val: als je op de knop voor meer in­for­ma­tie klikt, ver­schijnt er een mel­ding dat je de toe­wij­zing van de in­stal­la­tie aan een Mi­cro­soft-ac­count la­ter weer kunt ver­wij­de­ren. Dat klopt op zich, maar Mi­cro­soft heeft je ac­count op dat mo­ment al lang al ge­kop­peld aan die in­stal­la­tie, en zal die laatste zelfs zon­der ac­count her­ken­nen.

Het maakt daar­bij niet uit wel­ke ver­sie van Win­dows 10 ge­ïn­stal­leerd is, bij on­ze tests heeft niet al­leen het set-up­pro­gram­ma van ver­sie 1909, maar ook dat van ver­sie 1803 ge­pro­beerd om het aan­ma­ken van een Mi­cro­soft-ac­count af te dwin­gen. Het feit dat zelfs ou­de­re Win­dows-set-up­pro­gram­ma's plot­se­ling een an­der ge­drag ver­to­nen is te wij­ten aan het feit dat ze up­da­tes down­lo­a­den die hun ge­drag aan­pas­sen – op on­ze test­com­pu­ter was dat on­ge­veer 100 MB.

Blijk­baar heeft dat al­leen in­vloed op de Ho­me Edi­ti­on van Win­dows 10. Voor de Pro-, En­ter­priseen Edu­ca­ti­on-edi­ties geldt die ver­plich­ting dus niet. Maar daar zijn we niet he­le­maal ze­ker van: er cir­cu­le­ren be­rich­ten op in­ter­net dat Pro-ge­brui­kers ook ge­dwon­gen zul­len gaan wor­den om een Mi­cro­soft-ac­count te heb­ben. Maar we heb­ben geen van die be­rich­ten kun­nen be­ves­ti­gen. Bij al on­ze tests met Pro was het al­tijd mo­ge­lijk om een lo­kaal ac­count aan te ma­ken.

HO­ME-UITWEG

Een uitweg voor Ho­me-ge­brui­kers is om tij­dens het in­stal­le­ren geen on­li­ne ver­bin­ding te ma­ken. Dat voor­komt niet al­leen dat er up­da­tes ge­down­load wor­den. Bij toe­kom­sti­ge ver­sies van Win­dows 10 zul­len die up­da­tes waar­schijn­lijk ook stan­daard ge­ïn­stal­leerd wor­den. Be­lang­rij­ker nog: geen in­ter­net blok­keert ook het con­tact met de au­then­ti­ca­tie­ser­vers van Mi­cro­soft, die no­dig zijn om het aan­mel­den bij een Mi­cro­soft-ac­count te be­ves­ti­gen. Zon­der in­ter­net biedt het set-up­pro­gram­ma het aan­mel­den met een der­ge­lijk ac­count dan ook he­le­maal niet aan. In plaats daar­van kun je een tra­di­ti­o­neel lo­kaal

ge­brui­kers­ac­count aan­ma­ken. Haal dus de stek­ker van de LAN-ka­bel uit de net­werk­poort. Als het set-up­pro­gram­ma je vraagt op welk draad­loos net­werk je je wilt aan­mel­den, se­lec­teer je de op­tie dat je geen in­ter­net hebt. Ove­ri­gens helpt het niet als je bij je wi­fi­net­werk in­stelt dat daar een da­ta­li­miet voor geldt, want het in­stal­la­tie­pro­gram­ma down­lo­adt up­da­tes ook via een der­ge­lij­ke ver­bin­ding.

Als je geen zin hebt om on­der je bu­reau te krui­pen om de LAN-ka­bel te ver­wij­de­ren, of als je je wi­fi­net­werk al hebt in­ge­steld, dan kun je nog een an­de­re truc ge­brui­ken: druk op de toet­sen­com­bi­na­tie Shift+F10. Het Op­dracht­prompt-ven­ster ver­schijnt dan. Je kunt dan een van de vol­gen­de twee com­man­do’s in­ty­pen, die Bei­de pre­cies het­zelf­de doen. Het maakt dus niet uit wel­ke je ge­bruikt. De kort­ste ver­sie: nc­pa.cpl. De an­de­re is mak­ke­lij­ker te ont­hou­den: con­trol net­con­nec­ti­ons. Bei­de com­man­do's ope­nen het ven­ster Net­werk­ver­bin­din­gen. Klik met de rech­ter­muis­knop op de net­werk­ver­bin­ding en se­lec­teer Uit­scha­ke­len in het con­text­me­nu. Sluit het ven­ster weer en klik op de pijl-te­rug-knop in de lin­ker­bo­ven­hoek, dan kom je in het dia­loog­ven­ster ‘Wie gaat de­ze pc ge­brui­ken’, waar je een lo­kaal ac­count kunt aan­ma­ken.

Er zijn twee an­de­re ma­nie­ren om een lo­kaal ac­count aan te ma­ken. De eer­ste: typ de naam van een be­staan­de Mi­cro­soft-ac­count in, maar typ ver­vol­gens tien keer een ver­keerd wacht­woord in. Dan geeft het set-up­pro­gram­ma het op. De twee­de ma­nier is snel­ler: ge­bruik Mi­cro­soft als naam van het Mi­cro­soft-ac­count en typ wat on­zin in als wacht­woord (een en­ke­le let­ter is ge­noeg). Bij ons re­sul­teer­de dat al­tijd in een be­richt dat het ac­count ge­blok­keerd was. En daar­na kun je dan lo­kaal ac­count aan­ma­ken.

Als je tij­dens het in­stal­le­ren niet ver­bon­den bent met in­ter­net, zal Win­dows je na het in­stal­le­ren nog steeds vra­gen om een Mi­cro­soft-ac­count te ge­brui­ken om in te log­gen wan­neer je voor het eerst on­li­ne gaat. Je kunt dat dia­loog­ven­ster ech­ter an­nu­le­ren door op ‘Voor­lo­pig over­slaan’ te klik­ken.

PRO EN ZO

Tij­dens het in­stal­le­ren van de Win­dows-edi­ties Pro, Edu­ca­ti­on en En­ter­pri­se kun je met­een een lo­kaal ac­count aan­ma­ken zo­als voor­heen. Hoe dat pre­cies ge­beurt, hangt af van wat je aan­klikt als je wordt ge­vraagd of je Win­dows wilt ‘In­stel­len voor per­soon­lijk ge­bruik’ of ‘In­stel­len voor een or­ga­ni­sa­tie’. In het eer­ste ge­val kun je op de link ‘Of­fli­ne­ac­count’ er­on­der klik­ken en ver­vol­gens een lo­kaal ac­count aan­ma­ken. In het laatste ge­val is die link er ook, maar heeft hij een an­de­re naam: ‘In plaats daar­van deel­ne­men aan do­mein’. Je gaat dan weer te­rug naar het dia­loog­ven­ster voor het aan­ma­ken van een nieuw ge­brui­kers­ac­count. Als je tij­dens het in­stal­le­ren niet met in­ter­net ver­bon­den bent, is de twee­de ma­nier nog prak­ti­scher. Dat be­spaart je la­ter, na­dat de ver­bin­ding tot stand is ge­bracht, de vraag of je niet lie­ver een Mi­cro­soft-ac­count wilt ge­brui­ken.

Als je het in­stal­le­ren au­to­ma­ti­seert met be­hulp van een ant­woord­be­stand, kun je de­ze vra­gen ook ver­mij­den. De in­struc­ties daar­voor staan in [1].

IN DE TOE­KOMST

Al­leen Mi­cro­soft weet hoe het ver­der zal gaan met de ver­plich­ting om een Mi­cro­soft-ac­count te ge­brui­ken. Er zijn al­ler­lei din­gen denk­baar, en aan­ge­zien het set-up­pro­gram­ma tij­dens het in­stal­le­ren up­da­tes kan down­lo­a­den, kan het ge­drag op elk mo­ment ver­an­de­ren. Maar het is ook denk­baar dat Mi­cro­soft op dit mo­ment al­leen wat ex­pe­ri­men­teert om te kij­ken hoe die ver­plich­ting door ge­brui­kers ont­van­gen wordt – het kan best zijn dat veel men­sen er he­le­maal geen punt van ma­ken.

Het kan zijn dat je je zor­gen maakt dat het ac­ti­ve­ren in de toe­komst al­leen nog maar met Mi­cro­soft-ac­counts zal wer­ken. Dan kun je je­zelf be­hel­pen door voor el­ke Win­dows-in­stal­la­tie een nieuw Mi­cro­soft-ac­count aan te ma­ken – voor zo­ver wij we­ten is er geen li­miet aan het aan­tal ac­counts en wor­den al­ler­lei fan­ta­sie­ge­ge­vens tij­dens het in­stal­le­ren ge­woon ge­ac­cep­teerd. Een FAQ over het Mi­cro­soft-ac­count staat in een eer­de­re c’t [2].

Je kunt de ver­plich­ting tot het ge­bruik van een ac­count ook ver­mij­den door een­vou­dig­weg een an­der be­stu­rings­sys­teem te ge­brui­ken. Denk bij­voor­beeld ook eens aan een over­stap naar Li­nux – zie het uit­ge­brei­de the­ma in c’t 7-8/2019 [3].

Li­te­ra­tuur

[1] Axel Vahl­diek, Geen vra­gen, door­lo­pen! Win­dows ge­au­to­ma­ti­seerd in­stal­le­ren met ant­woord­be­stan­den,

c’t 3/2019, p.60

[2] Axel Vahl­diek, Win­dows 10 en het Mi­cro­soft-ac­count, c’t 1-2/2019, p.122

[3] Li­a­ne M. Du­bowy en Noud van Kruys­ber­gen, Li­nux Mint als al­ter­na­tief voor Win­dows, c’t 7-8/2019, p.68

Als je ‘Mi­cro­soft’ als naam van het Mi­cro­soft-ac­count in­voert, zal het in­stal­la­tie­pro­gram­ma je mel­den dat dit ac­count ver­gren­deld is – en na het klik­ken op Vol­gen­de kun je dan een lo­kaal ac­count aan­ma­ken.

Een reeds be­staan­de in­ter­net­ver­bin­ding kan tij­dens de in­stal­la­tie wor­den ver­bro­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.