Sams­ung Ga­laxy S20

C’t Magazine - - Inhoud - Ro­bin Brand, Mar­cel Jos­sifov en Mar­co den Teu­ling

Sams­ung haalt met meer scherm, meer ca­me­ra en 5G al­les uit de kast. Met de­ze smartpho­nes kom je niets te­kort, be­hal­ve mis­schien in je por­te­mon­nee.

De nieu­we S-se­rie moet de ko­pers be­hal­ve met snel­le dis­plays, een lan­ge ac­cu­duur en op­ti­o­neel 5G voor­al met de ca­me­ra’s aan­spre­ken. Je krijgt geen 3, 5 of 10 maal zoom, maar tot wel 100 maal bij het top­mo­del uit de se­rie: de S20 Ul­tra.

DRIE MODELLEN

De ca­me­ra­mo­du­les aan de ach­ter­kant van de drie modellen vor­men op­tisch het groot­ste ver­schil. Die van de S20+ hee een ex­tra diep­te­ca­me­ra en is iets gro­ter dan van de S20. Bij de Ul­tra is hij nog gro­ter en steekt hij ver­der uit. Ze wie­be­len al­le­maal als je ze neer­legt en er­op tikt. De S20 is met zijn 6,2”-scherm het kleinst en nog enigs­zins met één hand te be­die­nen, de S20+ (6,7-inch) en S20 Ul­tra (6,9-inch) niet. Het ca­me­ra­gat zit bij al­le drie nu mid­den- in plaats van rechts­bo­ven. De Ul­tra hee stan­daard 5G, bij de an­de­re modellen is dat op­ti­o­neel.

CA­ME­RA’S

De ca­me­ra’s zijn ook qua spe­ci­fi­ca­ties het groot­ste ver­schil. De S20 hee naast de 12-me­ga­pixel hoofd­ca­me­ra (f/1,8) een 64-me­ga­pixel te­le­ca­me­ra (f/2,0) en een 12-me­ga­pixel groot­hoek­ca­me­ra (f/2,2). De S20+ voegt al­leen een diep­te­ca­me­ra toe. De Ul­tra ver­schilt het meest met een 108-me­ga­pixel hoofd­ca­me­ra (f/1,8) en 48-me­ga­pixel te­le­ca­me­ra (f/3,5). Sams­ung spe­ci­fi­ceert de op­ti­sche zoom niet, het mees­te wordt door so wa­re ge­daan. Maar het gaat om het re­sul­taat: de S20/20+ bij drie­vou­di­ge zoom en de S20 Ul­tra bij vijf­vou­di­ge zoom kun­nen zich me­ten met ti­tel­ver­de­di­ger Hua­wei P30 Pro. Bij vol­doen­de licht ten­min­ste, bij wei­nig licht heb­ben ze moei­te met fo­cus­sen. De Ul­tra zet met 30-vou­di­ge zoom de bes­te pres­ta­ties neer, zelfs tek­sten zijn dan lees­baar – maar een sta­tief is aan­be­vo­len. De klei­ne­re S20-modellen blij­ven iets ach­ter. De 100x zoom is voor­al een mar­ke­ting­ge­tal.

Bij ge­wo­ne fo­to’s zijn de ver­schil­len met voor­gan­ger S10 klein. Voor­al de nacht­mo­dus en groot­hoek­mo­dus zijn aan­ge­past. In de prak­tijk le­vert Hua­wei’s P30 Pro daar­bij ech­ter vaak be­te­re re­sul­ta­ten. Vi­de­oop­na­mes zijn mo­ge­lijk tot 8K en 24 fps, maar 4K of full-hd met 60 fps le­vert vloei­en­der re­sul­ta­ten. Het wis­se­len van ca­me­ra kan maar tot 4K/30 fps en een vi­deo­re­por­ta­ge in­eens schie­ten, zo­als met een iPho­ne kan, is er niet mee mo­ge­lijk.

SCHER­MEN

Sams­ung hee de pa­nels door­ont­wik­keld. Die bie­den nu een beeld­ver­ver­sings­fre­quen­tie tot 120 Hz. Stan­daard staat ech­ter een full-hd-re­so­lu­tie op 60 Hz in­ge­steld in plaats van de maxi­ma­le 3200 × 1440 pixels. Je kunt

de maxi­ma­le fre­quen­tie en re­so­lu­tie niet com­bi­ne­ren, maar dat zou de ac­cu­duur ook erg in­per­ken. Bij het wis­se­len van 60 Hz naar 120 Hz daal­de de ac­cu­duur met 25 pro­cent en van full-hd naar WQHD met 20 pro­cent. Bij films en ga­mes biedt 120 Hz geen voor­deel om­dat de beel­den daar niet op zijn af­ge­stemd, al­leen het scrol­len oogt dan wat vloei­en­der. De maxi­ma­le re­so­lu­tie kan (als je scher­pe ogen hebt) op het gro­te scherm van de Ul­tra wel iets zicht­baar uit­ma­ken in kwa­li­teit.

Maar de beeld­kwa­li­teit is so­wie­so ge­wel­dig, met erg krach­ti­ge kleu­ren en ho­ge con­tras­ten. De hel­der­heid wordt als dat no­dig is au­to­ma­tisch op­ge­schroefd tot een bui­ten­ge­woon ho­ge 900 cd/m2 (bij 50 pro­cent wi­t­aan­deel op het scherm).

SOFT­WA­RE EN MEER

Sams­ungs One UI-ge­brui­kers­in­ter­fa­ce breidt An­droid uit met al­ler­lei ex­tra func­ties zo­als Dou­ble Tap to Wa­ke, Al­ways-On-Dis­play en

Ed­ge-Pa­nel. Bij dat laatste kun je van­af de scherm­rand ve­gen voor een snel­me­nu. Dat gaat ook mak­ke­lij­ker dan bij de voor­gan­gers om­dat de ran­den links en rechts niet meer zo sterk af­ge­rond zijn. De in­ter­fa­ce ken­merkt zich door kleur­rij­ke, plat­te ico­nen en werkt erg vloei­end.

De S20 wordt met de hui­di­ge An­droid-ver­sie 10 ge­le­verd en krijgt twee ver­sie-up­da­tes. Dat is ge­mid­deld voor top­smartpho­nes, de ge­ga­ran­deer­de maan­de­lijk­se vei­lig­heid­sup­da­tes ge­du­ren­de drie jaar zijn bo­ven­ge­mid­deld. Die vier jaar ou­de S7 hee kort­ge­le­den zelfs nog een laatste (kwar­taal)vei­lig­heid­sup­da­te ge­had.

Qua uit­rus­ting is na­ge­noeg al­les aan­we­zig, be­hal­ve een hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting. Maar dat is he­laas al lan­ger stan­daard het ge­val bij top­smartpho­nes. An­de­re min­pun­ten zijn niet te ont­dek­ken. Met mi­ni­maal 128 GB flash­ge­heu­gen en ruim­te voor een mi­croSD-kaart is er vol­doen­de op­slag­ruim­te. Du­al-sim is mo­ge­lijk met een eSIM en een ge­wo­ne sim­kaart of met twee sim­kaar­ten. In het laatste ge­val kun je dan wel geen ge­heu­gen­kaart kwijt. De vin­ger­af­druk­sen­sor on­der het scherm werkt pro­bleem­loos. De ac­cu­duur is goed voor een top­mo­del en iets be­ter dan bij de voor­gan­ger, al­leen bij be­las­ting gaat hij wat snel­ler leeg. Het toe­stel is ook zeer snel, me­de dank­zij een rui­me hoe­veel­heid werk­ge­heu­gen (zie de link bij dit ar­ti­kel voor ben­ch­marks en ac­cu­duur).

CONCLUSIE

On­danks de 100-vou­di­ge zoom blij een ech­te door­braak uit. De S20-modellen zijn in al­ler­lei op­zich­ten be­ter dan hun voor­gan­gers, maar de S10- en S9-modellen bie­den ook goe­de ca­me­ra’s en een lan­ge ac­cu­duur. Heb je een S7 waar­voor de sup­port ge­stopt is, dan wordt het wel tijd om over te stap­pen. Geen van de drie S20-modellen hee ech­te min­pun­ten.

Wil je een re­la­tief hand­zaam toe­stel, kies dan de S20. Dat is ook het goed­koop­ste mo­del, maar je bent dan wel be­perkt tot een uit­voe­ring met maxi­maal 128 GB op­slag­ruim­te. De S20+ is een tus­sen­mo­del, dat ver­ge­le­ken met de S20 voor­al gro­ter is (512 GB en 5G op­ti­o­neel). De ex­tra diep­te­ca­me­ra biedt wei­nig ech­te voor­de­len. Het meest complete ge­heel krijg je bij de S20 Ul­tra met een in­druk­wek­kend zoom­be­reik en reus­ach­tig scherm. Dat mo­del hee stan­daard 5G en als op­tie is er een 512GB-uit­voe­ring. Hij is al­leen niet echt ge­schikt voor in je broek­zak – en al he­le­maal niet goed­koop.

Groot, mid­del­groot en, klein: de Sams­ung S20 is er in drie ver­schil­len­de ma­ten. pro­ces­sor Sams­ung Exy­nos 990 gpu Ma­li G77 MP11 RAM 8 GB / (Ul­tra) 12 GB op­slag­ruim­te 128 GB (105 GB vrij) scherm­re­so­lu­tie 3200 × 1440 pixels ge­wicht 164 / 185 / 220 g sams­ung.nl € 900 - € 1550 (S20 4G t/m S20 Ul­tra 512 GB)

Reus­ach­ti­ge zoom: met een erg vas­te hand krijg je bij de S20 Ul­tra zelfs bij 30× zoom (rechts) nog goe­de re­sul­ta­ten, maar 10× zoom (mid­den) gaat mak­ke­lij­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.