Com­pac­te C5warm­te­beeld­ca­me­ra van FLIR

C’t Magazine - - Nieuws / Hardware -

FLIR heeft een cloud-con­nec­ted com­pac­te warm­te­beeld­ca­me­ra uit­ge­bracht, de FLIR C5 Com­pact. De klei­ne ca­me­ra heeft de FLIR Ig­ni­te cloud­con­nec­ti­vi­teit en wifi-fea­tu­res en is be­doeld voor ge­bruik door pro­fes­si­o­nals in de bouw, on­der­houds­tech­niek, pro­duc­tie en aan­ver­wan­te bran­ches. De FLIR C5 is ont­wor­pen als broek­zak­for­maat warm­te­beeld­ca­me­ra die beel­den snel kan de­len en snel een dia­gno­se kan hel­pen stel­len of in­for­ma­tie bie­den voor bij­voor­beeld elek­tri­sche in­stal­la­ties, iso­la­tie­tests en wo­ning­in­spec­tie. Zo­dra de con­nec­tie via wifi up-and-run­ning is, kun­nen de fo­to’s en vi­deo’s wor­den ge­üpload en ge­back-upt rich­ting FLIR Ig­ni­te. De ge­ge­vens zijn te be­he­ren en de­len van­af elk mo­biel ap­pa­raat of pc.

De C5 heeft een FLIR Lep­ton-sen­sor en de MSX-tech­niek (Mul­ti-Spec­tral Dy­na­mic Ima­ging) die uit ei­gen huis komt. Die plaatst de­tails over de warm­te­beel­den voor een scherp beeld en maakt een mak­ke­lij­ke­re dia­gno­se van pro­ble­men mo­ge­lijk. De ca­me­ra kan tem­pe­ra­tu­ren weer­ge­ven van -20 tot 400 gra­den, en is tot 3 gra­den nauw­keu­rig bij een om­ge­vings­tem­pe­ra­tuur van 15 tot 35 gra­den en me­tin­gen van 0 tot 100 gra­den. Bij me­tin­gen tus­sen de 100 en 400 gra­den is de af­wij­king on­ge­veer drie pro­cent.

De IR-sen­sor heeft een re­so­lu­tie van 160×120 en het scherm is van de ca­pa­ci­tie­ve va­ri­ant. De C5 werkt op zo­wel de 2,4GHz- als de 5GHz-wi­fi­band. De ca­me­ra heeft in­ge­bouw­de op­slag (on­be­kend hoe­veel), een USB-2.0-con­nec­tor (ty­pe C) en kan te­gen een val van 2 me­ter. Een schroef­draad voor een tri­pod of mount is aan­we­zig. Hij is 138 bij 84 bij 24 mil­li­me­ter groot en weegt 190 gram. De li­thi­um-ac­cu gaat vier uur mee, het la­den duurt 2 uur. De ca­me­ra heeft een ad­vies­prijs van 650 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.