Surf­tips

Chro­nas.org

C’t Magazine - - Inhoud -

De si­te chro­nas.org is een in­ter­ac­tie­ve kaart-ap­pli­ca­tie op­ge­bouwd met meer dan 50 mil­joen da­ta­pun­ten, waar­aan ie­der­een kan bij­dra­gen. Ge­zien de gi­gan­ti­sche hoe­veel­heid da­ta is het be­kij­ken van de tu­to­ri­al geen slecht idee. Met de com­mu­ni­ty van bij­na 7000 man wordt de col­lec­tie kaart­ge­ge­vens met bij­be­ho­ren­de uit­ge­brei­de ex­tra in­for­ma­tie bij­ge­hou­den. Be­kijk de kaart­da­ta van ver­schil­len­de veld­sla­gen, zie wan­neer ste­den zijn op­ge­richt en wel­ke re­li­gie er toen po­pu­lair was, vink de meer­de­re la­gen met in­for­ma­tie aan en uit en zie hoe men­sen mi­greer­den door al­ler­lei lan­den. Het is ook mo­ge­lijk om ei­gen col­lec­ties aan te ma­ken om la­ter nog een keer door­heen te neu­zen. En er zit zelfs een spel­le­tje in­ge­bouwd om zo veel mo­ge­lijk lan­den te iden­ti­fi­ce­ren aan de hand van ge­schie­de­ni­s­fei­ten voor­dat je voor­raad goud­sta­ven op is. De­ze si­te houdt je wel even his­to­risch zoet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.