Vet veel ash

C’t Magazine - - Review / Hardware -

De nieu­we 870 QVO-se­rie van Sams­ung biedt nog meer op­slag in een re­la­tief dun jas­je. De ssd is te krij­gen met op­slag­ruim­te tot 8 TB.

De ty­pe­aan­dui­ding QVO be­loo een ho­ge ca­pa­ci­teit voor re­la­tief wei­nig geld, maar het is ze­ker niet de snel­ste ssd. Dat geldt voor­al voor het klein­ste mo­del uit de 870 QVO-reeks met 1 TB. Bij die ssd zakt de schrijf­snel­heid in tot 80 MB/s na het vul­len van de SLC-ca­che. De mo­del­len met 2, 4 en 8 TB ha­len dan toch nog 160 MB/s.

De SLC-ca­ches zijn vrij roy­aal ge­di­men­si­o­neerd met maxi­maal 42 en 78 GB voor de gro­te­re mo­del­len, zo­dat ze al­leen tij­dens gro­te­re ko­pi­eer­ac­ties he­le­maal ge­vuld ra­ken. Tot het zo­ver is, lig­gen de ge­me­ten waar­den op het ni­veau van een goe­de SATA-ssd.

Het 8TB-test­exem­plaar leest da­ta met 560 MB/s en schrij met 530 MB/s. De waar­den voor toe­gang tot wil­le­keu­ri­ge adres­sen zijn ook goed tot zeer goed met 98.000 en 85.000 IOPS.

Op het mo­ment van schrij­ven is al­leen het 1TB mo­del van de 870 QVO be­schik­baar (voor zo’n 120 eu­ro). De 2 en 4 TB-mo­del­len zou­den op het mo­ment dat je dit leest ook be­schik­baar moe­ten zijn. Voor het top­mo­del met 8 TB moet je nog een paar we­ken lan­ger ge­duld heb­ben.

Voor in­ten­sie­ve schrij aken is de 870 QVO ze­ker niet de eer­ste keu­ze om in je win­kel­mand­je te stop­pen. Maar voor an­de­re ta­ken merk je als ge­brui­ker zel­den een ver­schil met een duur­de­re SATA-ssd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.