Ta­blets met Chro­me OS

C’t Magazine - - Praktijk / Tablet Als Desktop -

Om­dat Chro­me OS is ont­wik­keld voor Chro­me­books en pas la­ter zijn weg heeft ge­von­den naar ta­blets, heeft het meer desktop-DNA dan An­droid. In de ta­blet­mo­dus ge­draagt Chro­me OS zich als een smartpho­ne-be­stu­rings­sys­teem.

De ge­he­le in­ter­fa­ce kan pret­tig wor­den be­diend met ge­stu­res en al­le ge­ïn­stal­leer­de apps en we­bap­pli­ca­ties staan op een start­scherm waar­in je kunt scrol­len. Chro­me OS on­der­steunt geen wid­gets. Grap­pig ge­noeg lijkt het qua be­die­nings­con­cept meer op iOS dan op An­droid.

Zo­dra je een toet­sen­bord fy­siek aan­sluit of het draad­loos via Blue­tooth kop­pelt, verandert het sys­teem van ui­ter­lijk. De apps ver­dwij­nen uit het start­scherm, in de vas­te taak­balk ver­schij­nen plotseling snel­kop­pe­lin­gen van voor­keurs-apps en er ­ver­schijnt een start­me­nu met een lijst van al­le ge­ïn­stal­leer­de ap­pli­ca­ties. Op die ma­nier is Chro­me OS een­vou­dig te ge­brui­ken met muis en toet­sen­bord.

In te­gen­stel­ling tot An­droid is Chro­me OS vol­le­dig in­ge­steld op mul­ti­tas­king en kun je meer dan twee apps te­ge­lijk ge­brui­ken. Tus­sen die ap­pli­ca­ties valt te scha­ke­len via de taak­balk en taak­weer­ga­ve en apps zijn vrij op het bu­reau­blad te plaat­sen als ven­sters.

Via een HDMI-uit­gang kan het bu­reau­blad wor­den weer­ge­ge­ven op een ex­tern beeld­scherm of je breidt je bu­reau­blad uit via een twee­de scherm dank­zij du­al­screen­on­der­steu­ning.

Er is vol­doen­de na­druk ge­legd op het wer­ken met de apps. De Chro­me desktop­brow­ser kan op zich zeer goed over­weg met we­bap­pli­ca­ties. On­li­ne of­fi­ce-dien­sten wer­ken per­fect on­der Chro­me OS.

An­de­re ap­pli­ca­ties kun­nen vaak wor­den ge­ïn­stal­leerd als Chro­me-add-on en het in de lo­pen­de tekst be­spro­ken PWA (Pro­gres­si­ve Web App).

Als dat nog niet af­doen­de is, kunt je ge­bruik ma­ken van An­droid-apps, die op bij­na elk hui­dig Chro­me OS-ap­pa­raat kun­nen wor­den ge­ïn­stal­leerd.

Veel mo­del­len heb­ben nu ook on­der­steu­ning voor Li­nux, zo­dat het zelfs mo­ge­lijk is om han­di­ge po­pu­lai­re pro­gram­ma’s als de e-mail­cient Thun­der­bird of fo­to­be­wer­kingstool Gimp te in­stal­le­ren. Door de ho­ge­re pres­ta­tie-ei­sen van de vir­tu­e­le Li­nux-­laag draait dat ech­ter al­leen pret­tig vlot op snelle pro­ces­sors. Bo­ven­dien kost het je wel aar­dig wat ac­cu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.