C’t Magazine - - Prak­tijk / Ta­blet Als Desktop -

Dat on­der meer om­dat je de pa­gi­na’s moet be­na­de­ren via je book­marks in plaats van via een icoon­tje, en ook om­dat de adres­balk en de brow­ser­knop­pen het ver­trouw­de ui­ter­lijk een beet­je be­der­ven.

Dat is waar Pro­gres­si­ve Web Apps (PWA) om de hoek ko­men kij­ken: ze om­zei­len de na­de­len van ge­ïn­stal­leer­de apps, bie­den de voor­de­len van een laag ener­gie­ver­bruik en ne­men wei­nig ruim­te in. Tech­nisch ge­zien zijn PWA’s geen vol­waar­di­ge apps met een ei­gen uit­voer­ba­re bi­nai­re co­de, maar eer­der klei­ne pak­ket­ten die on­der an­de­re een app-icoon en een ma­ni­fest be­vat­ten dat be­schrijft via wel­ke url de ei­gen­lij­ke in­houd te vin­den is.

Van­uit het oog­punt van een ge­brui­ker pre­sen­teert het be­stu­rings­sys­teem PWA’s als ech­te apps, om­dat veel van de PWA’s wer­ken zon­der in­ter­net­toe­gang. Dat aan­ge­zien het be­stu­rings­sys­teem de we­bin­houd lo­kaal op­slaat wan­neer de app wordt ge­maakt.

Daar­naast ver­schij­nen ze in het app-over­zicht, zijn ze te vin­den in de me­nu’s voor het de­len van con­tent (zo­als de be­ken­de Sha­re on ) en kun­nen ze ook wor­den in­ge­steld als de stan­daard-app voor het ope­nen van be­paal­de links, net zo­als je ge­wend bent van Twit­ter-links.

Wan­neer je een PWA start, opent die een af­ge­slankt brow­ser­ven­ster zon­der be­die­nings­ele­men­ten en voert van daar­uit de HTML5-we­bap­pli­ca­tie uit. Op An­droid wordt daar de An­droid We­bView sys­teem­com­po­nent voor ge­bruikt, ter­wijl bij iOS de Sa­fa­ri View Con­trol­ler het over­neemt.

De bi­bli­o­theek van een Pro­gres­si­ve Web App neemt slechts en­ke­le ki­lo­by­tes op­slag in be­slag op je ap­pa­raat. De ca­che­loca­ties voor de we­bap­pli­ca­ties blij­ven ook ge­schei­den van de rest van de brow­ser, wat voor­deel biedt op het ge­bied van coo­kies, trac­king en je pri­va­cy ten op­zich­te van hand­ma­tig brow­sen in de brow­ser.

In ver­ge­lij­king met ech­te apps sco­ren PWA’s ook pun­ten met het feit dat ze geen app-up­da­tes no­dig heb­ben om­dat de con­tent con­ti­nu vers door de ser­ver wordt aan­ge­le­verd. Een ver­ve­lend na­deel van PWA’s is ech­ter dat ze niet spe­ci­fiek kun­nen wor­den ge­ïn­stal­leerd en dat er geen app-sto­re voor is. In plaats daar­van bie­den veel web­ser­vi­ces zo­als Twit­ter of In­st­agram de installati­e van een PWA aan via een pop-up bij het be­zoe­ken van de web­si­te.

Of dat ge­beurt is on­der an­de­re af­han­ke­lijk van het be­stu­rings­sys­teem, de scherm­re­so­lu­tie en de brow­ser. In prin­ci­pe moet je de web­pa­gi­na la­den met de brow­ser die bij het be­stu­rings­sys­teem ’hoort’. Soms helpt het om een pa­gi­na­link toe te voe­gen in het in­stel­lin­gen­me­nu. Soms wordt er geen link toe­ge­voegd, maar wordt de PWA wel ge­ïn­stal­leerd.

Bij een ta­blet met Chro­me OS of Win­dows, is er nog een an­de­re truc om el­ke wil­le­keu­ri­ge web­dienst bij­na als stand-alo­ne app te ge­brui­ken. Daar heb je de desktop­ver­sie van Chro­me voor no­dig.

Als je bij­voor­beeld je mails af­han­delt via je brow­ser, ga je als volgt te werk: na het in­log­gen in je mail­box open je de brow­serin­stel­lin­gen via het drie­pun­ten-me­nu rechts van de adres­balk. Daar tik je op ’Meer hulp­pro­gram­ma’s’ en ver­vol­gens op ’Snel­le link ma­ken’. In het dia­loog­ven­ster dat ver­schijnt, vink je het vak­je ’Ope­nen als ven­ster’ aan.

Er wordt dan een snel­kop­pe­ling ge­maakt op het bu­reau­blad of in het app-me­nu van Chro­me OS. Als je de ach­ter­lig­gen­de web­dienst aan­roept, wordt er een nieuw ven­ster ge­o­pend met de in­houd en zon­der ruim­te­vre­ten­de in­ter­fa­ce-ele­men­ten.

Mocht je dat wil­len, dan kun je het ven­ster ook met de rech­ter­muis­knop aan­klik­ken en aan de taak­balk vast­pin­nen – erg han­dig voor be­paal­de dien­sten.

Die snel­kop­pe­lin­gen via Chro­me bie­den ver­ge­lijk­ba­re voor­de­len als PWA’s. Je krijgt ze zicht­baar in het app-over­zicht of het start­me­nu en in plaats van te zoe­ken via al­ler­lei ge­o­pen­de tab­bla­den, ge­bruik je Alt-Tab om tus­sen de los­se ven­sters te wis­se­len.

CON­CLU­SIE

On­der­weg, bij klan­ten of op school zijn ta­blets een pri­ma werk­baar al­ter­na­tief voor lap­tops ge­wor­den. Maar

bij mo­bie­le be­stu­rings­sys­te­men moet je wel be­reid zijn om cloud­dien­sten te ge­brui­ken en je work­flow een beet­je aan te pas­sen. In ruil daar­voor heb­ben ta­blets het voor­deel dat in­ter­net­ten, het spe­len van ga­mes en het strea­men van vi­deo’s na werk­tijd leu­ker is dan op de veel klei­ne­re smartpho­nes.

Om­dat Chro­me OS en Win­dows nor­ma­li­ter voor­al op desktops wor­den in­ge­zet, heb­ben ze wel een dui­de­lijk voor­deel ten op­zich­te van An­droid en iOS. Door hun desktop-DNA kun je ze flexi­be­ler ge­brui­ken met een veel bre­der sca­la aan pro­gram­ma’s waar uit te kie­zen valt.

Maar ser­veer An­droid en iOS ze­ker niet zo­maar af. Want die be­stu­rings­sys­te­men zijn ook ruim­schoots vol­doen­de als je pri­mai­re taak het ge­bruik van of­fi­ce­pro­gram­ma’s is. Bei­de be­stu­rings­sys­te­men bie­den ook een goed ge­vul­de app sto­re met apps ter ont­span­ning voor na werk­tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.