C’t Magazine - - Test / Smartpho­nes Met /e/ -

Voor cen­traal be­heer­de za­ke­lij­ke pc’s, lap­tops, klei­ne en mo­bie­le work­sta­ti­ons ver­koopt In­tel vPro-ver­sies van zijn Co­re i-pro­ces­sors en Xe­ons. Die ko­men nu ook in de tien­de Co­re i-ge­ne­ra­tie Co­met La­ke, even­als an­de­re chips­ets dan de Z490.

In­tel komt ook met vPro-va­ri­an­ten van de Co­re i-10000. Voor desktop-pc’s om­vat dat al­le pro­ces­sor­ty­pen van­af de Co­re i5-10400, als die op een moe­der­bord zit­ten met de Q470 Plat­form Con­trol­ler Hub (PCH). Er zijn ne­gen mo­bie­le pro­ces­so­ren voor vPro-lap­tops: drie 15W-ver­sies (U-klas­se) met vier of zes ker­nen en zes 45 watt H-ty­pen met maxi­maal acht ker­nen, waar­on­der twee Xe­ons. Die laat­ste zijn be­doeld voor mo­bie­le werk­sta­ti­ons waar­van het RAM is be­vei­ligd te­gen de meest voor­ko­men­de bit­fou­ten met Er­ror Cor­rec­ti­on Co­de (ECC). Dan moet de WM490-chips­et wor­den ge­bruikt. Co­met-La­ke-pro­ces­sors met ECC-func­tie voor desktop-pc’s wor­den Xe­on W-1200 ge­noemd, waar­bij de W het ge­bruik voor work­sta­ti­ons aan­geeft.

In­tel heeft diens voor­gan­gers (Cof­fee La­ke) ver­kocht als Xe­on E-2100 en E-2200. Work­sta­ti­ons met pro­ces­sors van die klas­se ver­schil­len op twee pun­ten van Co­re i-pc’s: ECCRAM en pro­fes­si­o­ne­le gra­fi­sche kaar­ten zo­als Nvi­dia Qu­a­dro en AMD Ra­de­on Pro. Er zijn veel toe­pas­sin­gen die niet meer dan 128 GB RAM ge­brui­ken en meer pro­fi­te­ren van een ho­ge pro­ces­sor­fre­quen­tie dan van meer dan acht of tien cpu-ker­nen.

In­tels work­sta­ti­on-chips­et voor moe­der­bor­den met een LGA1200-socket is de W480. Die is qua con­struc­tie vrij­wel iden­tiek aan de Q470. Zo­als ge­brui­ke­lijk kun je ook een goed­ko­pe­re Pen­ti­um G6000 of Co­re i3-10000 ge­brui­ken op een W480-bord, maar geen Co­re i5/i7/i9: In­tel wil de Xe­ons voor werk­sta­ti­ons ver­ko­pen. De Asus E500 G6-ba­re­bo­ne met het WS Pro W480-ACE-moe­der­bord be­hoort tot de eer­ste W480-pro­duc­ten. Su­per­mi­cro heeft de X12SAE- en X12SCA-F-moe­der­bor­den op de plan­ning staan.

VPRO-SPECIALITE­ITEN

De vPro-plat­forms zijn te vin­den in de duur­ste kan­toor-pc’s en za­ke­lij­ke lap­top­se­ries zo­als de Dell Op­tiPlex/La­ti­tu­de, HP Eli­teDesk/Eli­teBook, Leno­vo Thin­kCen­tre/Thin­kPad en Fu­jit­su Espri­mo/Li­fe­book. De be­tref­fen­de fa­bri­kan­ten bie­den daar ook een uit­ge­brei­de ser­vi­ce voor aan. Voor som­mi­ge gro­te be­drij­ven is het be­lang­rijk om de­zelf­de hard­wa­re­con­fi­gu­ra­tie in veel ver­schil­len­de lan­den te kun­nen ko­pen.

Met som­mi­ge vPro-lap­tops is het BI­OS be­ter be­schermd te­gen ma­ni­pu­la­tie, die Mi­cro­soft on­der de naam Se­cu­red-Co­re PC op de markt brengt.

Het cen­tra­le ele­ment van de vPro-func­ties is de in­ge­bouw­de Con­ver­ged Se­cu­ri­ty and Ma­na­ge­ment En­gi­ne (CSME) van de chips­et, voor­heen ME ge­noemd. Bij de PCH 400-se­rie draait de ME-firm­wa­re­ver­sie 14 – In­tel is niet erg con­se­quent bij de in­ter­ne af­kor­tin­gen. In­tel in­te­greert de ei­gen­lij­ke net­werk­con­trol­lers (MAC’s) in de Plat­form-Con­trol­ler-hubs, bo­ven­dien is er voor ether­net nog een Phy-chip no­dig en een trans­cei­ver met In­te­gra­ted Con­nec­ti­vi­ty (CNVio) in­ter­fa­ce voor wi­fi. De nieu­we i255-LM-Phy haalt tot 2,5 Gbit/s (NBa­se-T), de vPro-com­pa­ti­be­le Wi-Fi 6-chip heet AX201.

CHIPS­ET-AL­TER­NA­TIE­VEN

Voor al­le LGA1200-moe­der­bor­den zijn chips­ets uit de 400-se­rie no­dig, waar­van het top­mo­del de Z490 is. De

2021 ­be­schik­baar ko­men. Al­der La­ke zou de thuis­ba­sis kun­nen zijn van de der­de ge­ne­ra­tie van de 10-na­no­me­ter mi­cro­ar­chi­tec­tuur ge­naamd Gol­den Co­ve. Naar ver­luidt kop­pelt In­tel tot acht van die ker­nen aan acht zui­ni­ge­re ker­nen uit de Atom-klas­se – maar dat is spe­cu­la­tie. Al­der La­ke zal waar­schijn­lijk ook ein­de­lijk snel PCIe 4.0 naar de chips­et bren­gen en mo­ge­lijk ook USB4. Maar daar­voor zijn nieu­we chips­ets en dus nieu­we moe­der­bor­den no­dig – waar­schijn­lijk met de LGA1700-socket.

CON­CLU­SIE

De 14nm-pro­ces­sors van de Co­met-La­ke-ge­ne­ra­tie zijn voor­na­me­lijk ga­ten­vul­lers (zie ook [1]). Oor­spron­ke­lijk had In­tel to­taal an­de­re plan­nen. Er zou­den al lang 10nm-pro­ces­sors met PCIe 4.0 op de markt heb­ben moe­ten ver­schij­nen, in ie­der ge­val voor ser­vers.

Voor kan­toor-pc’s is PCIe 4.0 nog steeds over­bo­dig, en meer dan tien ker­nen heb­ben die ook niet ­no­dig. Voor een all­round up­gra­de­ba­re pc is het hui­di­ge plat­form van In­tel ech­ter niet de eer­ste keus.

Het Asus E500 G6 work­sta­ti­on met een W480-moe­der­bord biedt plaats aan een In­tel Xe­on W-1200 met maxi­maal tien ker­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.