Meer­de­re te back-up­pen pc’s, twee back-up-pc’s

C’t Magazine - - Praktijk / Veilig Back-uppen -

Als er naast de back-up-pc spra­ke is van een twee­de back-up-pc of een te back-up­pen pc die bij fa­mi­lie of vrien­den staat, zorgt de back-up niet al­leen voor be­vei­li­ging tegen mal­wa­re, maar ook tegen dief­stal en brand. Door ver­sleu­te­ling in te zet­ten kan ie­der­een al­leen zijn of haar ei­gen be­stan­den le­zen.

of wor­den uit­ge­slo­ten zon­der dat je wat aan de back-upin­stel­lin­gen hoeft te ver­an­de­ren.

We ra­den aan om als het even kan kor­te na­men voor de map­pen te ge­brui­ken en de back-upmap in de hoofd­map van een schijf aan te ma­ken. De re­den daar­voor is de li­miet van 256 te­kens voor de to­ta­le leng­te van de be­standspa­den waar som­mi­ge back-upsoft­wa­re last van heeft, waar­bij de be­stands­naam en de be­stands­ex­ten­sie ook tot het vol­le­di­ge pad be­ho­ren. Een voor­beeld van na­men die zo kort mo­ge­lijk zijn, maar nog steeds dui­de­lijk de be­te­ke­nis aan­ge­ven, zijn c:\b\axv en c:\b\ ma: Daar­bij is de b (van back-up) de naam van de back-upmap op c:, in c:\b\axv staan de be­stan­den van ge­brui­ker axv, en in c:\b\ma staan de ge­ge­vens van mams. Het toe­ken­nen van unie­ke iden­ti­fiers aan al­le ge­brui­kers maakt het mak­ke­lij­ker om over­zicht te hou­den.

Je kunt ook map­pen in de back-upmap aan­ma­ken voor spe­ci­fiek ge­bruik in plaats van ge­brui­kers, zo­als c:\b\ jpg, waar­in je de foto’s van het na­ge­slacht zet om ze la­ter te syn­chro­ni­se­ren met je ei­gen pc, die van je part­ner en de groot­ou­ders. ­La­ter kun je naar ei­gen in­zicht map­pen aan­ma­ken en weer wis­sen. Voor el­ke map is af­zon­der­lijk aan te ge­ven naar wel­ke com­pu­ters de map ge­syn­chro­ni­seerd moet wor­den.

SYNC-SOFT­WA­RE

Het in­stal­le­ren van Re­si­lio Sync is een­vou­dig. Let er wel op dat de naam (Iden­ti­teit) die je kiest la­ter niet meer kan wor­den aan­ge­past. De Iden­ti­teit wordt na­me­lijk ge­bruikt om een di­gi­taal cer­ti­fi­caat en random fin­ger­print voor je Sync-in­stan­tie aan te ma­ken. Naast het vin­kje om de voor­waar­den te ac­cep­te­ren moet je ook nog een keer vin­ken om aan te ge­ven dat je Re­si­lio Sync niet com­mer­ci­eel ge­bruikt, want dan moet de be­taal­de za­ke­lij­ke ver­sie wor­den aan­ge­schaft.

Op het hoof­scherm klik je links­bo­ven op het gro­te plus­te­ken en se­lec­teer je ‘stan­daard­map’. Se­lec­teer in het ven­ster een van de sub­map­pen in je back-upmap. In het De­len-ven­ster dat ver­schijnt, wij­zig je de voor­se­lec­tie op het tab­blad De­len bij de op­tie Mach­ti­ging naar ‘Le­zen en schrij­ven’. Voor een back-up zou ‘Al­leen-le­zen’ ge­noeg kun­nen zijn, maar als je be­stan­den la­ter wilt te­rug­zet­ten, moe­ten ze te ko­pi­ë­ren zijn naar de syn­chro­ni­sa­tie­map op de back-up-pc, die dan weer ge­syn­chro­ni­seerd wordt.

Wat je ver­vol­gens no­dig hebt, is een sleu­tel om te kun­nen le­zen en schrij­ven. Als je het De­len-ven­ster nog open hebt staan, na­vi­geer je naar het tab­blad Co­de – of je opent het ven­ster op­nieuw via de Deel-op­tie die ver­schijnt zo­dra je met de muis over de map in het hoofd­ven­ster heen zweeft. De co­de is met een druk op de knop naar het klem­bord te ko­pi­ë­ren. Open no­te­pad.exe, plak daar de co­de (sleu­tel) in en sla het tekst­be­stand op een usb-stick op. Sluit die stick aan op de pc waar­van de be­stan­den ge­syn­chro­ni­seerd moe­ten wor­den.

In­stal­leer Re­si­lio Sync daar ook op, maar kies in het hoofd­ven­ster via het gro­te plus­te­ken on­der­aan voor ‘Geef een co­de of link op’. Ko­pi­eer de sleu­tel uit het tekst­be­stand naar het in­voer­veld en se­lec­teer een map waar­van de in­houd ge­syn­chro­ni­seerd moet wor­den. Het maakt niet uit waar de map staat.

Ver­bind de an­de­re com­pu­ters met de back-up­pc via Re­si­lio Sync. Als de pc’s zich op an­de­re lo­ca­ties be­vin­den, zo­als bij fa­mi­lie­le­den, wees dan voor­zich­tig met het ver­zen­den van de sleu­tel: wie de­ze in zijn be­zit heeft, kan de map syn­chro­ni­se­ren. De sleu­tel voor­le­zen en la­ten in­ty­pen is geen slech­te keu­ze – en je hoeft dat maar één keer te doen. Wil je het lie­ver per mail doen: stuur de sleu­tel niet zo­maar rond, maar ge­bruik een link die Re­si­lio Sync kan ge­ne­re­ren. Klik weer op de De­len-knop die ver­schijnt zo­dra je de map in het hoofd­ven­ster se­lec­teert, waar­na je op het tab­blad Kop­pe­len kunt kie­zen voor de gro­te knop Ko­pi­ë­ren on­der­aan. Plaats uit voor­zorg een vin­kje voor ‘Kop­pe­ling kan wor­den ge­bruikt:1 keer’. Ko­pi­eer de link naar een tekst­be­stand en zet dat bij­voor­beeld via een usb-stick over naar een pc die een mail­pro­gram­ma ge­ïn­stal­leerd heeft staan en ver­stuur het be­stand van daar­uit. Als de link op de an­de­re com­pu­ter wordt ge­o­pend, moet je op de back-up­pc in Re­si­lio Sync be­ves­ti­gen dat de an­de­re ge­brui­ker de ge­ge­vens mag syn­chro­ni­se­ren.

Re­si­lio Sync toont de na­men van de com­pu­ters die ver­bon­den zijn met een map door op de blau­we link in de ko­lom ‘peers on­li­ne’ te klik­ken. Als een van de weer­ge­ge­ven na­men niet dui­de­lijk ge­noeg is, is die in Re­si­lio Sync op de be­tref­fen­de com­pu­ter te wij­zi­gen. Klik op het tand­wiel bo­ven­aan het hoofd­ven­ster om de in­stel­lin­gen te ope­nen. Op het

tab­blad Al­ge­meen staat bo­ven­aan de ap­pa­raat­naam met een knop­je om hem te wij­zi­gen.

VEI­LIG MA­KEN

Dan wordt het tijd voor de back-upsoft­wa­re die een back-up moet ma­ken van de ge­syn­chro­ni­seer­de be­stan­den op de back-up-pc: Wel­ke soft­wa­re je daar­voor ge­bruikt, is een kwes­tie van per­soon­lij­ke voor­keur. Het eni­ge wat be­lang­rijk is, is dat het back-ups met ver­sie­be­heer kan ma­ken. Of­te­wel: dat de ou­de back-ups wor­den be­waard als er nieu­we wor­den ge­maakt. Dat is be­lang­rijk voor het ge­val dat mal­wa­re op een van je pc’s al­les ver­sleu­telt. Als je dat niet di­rect door­hebt, wor­den de ver­sleu­tel­de da­ta eerst ge­syn­chro­ni­seerd naar de bac­kup-pc en ver­vol­gens ook daar­heen ge­back-upt. Dank­zij het ver­sie­be­heer (ver­si­o­ning) blij­ven de vo­ri­ge back-ups ech­ter be­hou­den.

Als je nog geen back-upsoft­wa­re ge­bruikt, ra­den wij Du­pli­ca­ti of Rsync-bac­kup aan. Du­pli­ca­ti biedt een gra­fi­sche ge­brui­kers­in­ter­fa­ce en is snel in­ge­re­geld. Er zijn twee ver­sies, waar­van de nieu­we­re nog steeds de toe­voe­ging bè­ta draagt, maar zich net als zijn voor­gan­ger al heeft be­we­zen bij da­ge­lijks ge­bruik. We heb­ben prak­ti­sche in­struc­ties voor bei­de ge­pu­bli­ceerd in [2] en [3]. De com­mand­line-char­me van Rsync zal niet ie­der­een aan­spre­ken, maar het ma­ken van back-ups via hard­links is nog steeds prak­tisch. Rsync ko­pi­eert staps­ge­wijs al­leen de ge­wij­zig­de be­stan­den bij el­ke run, maar dank­zij de hard­links ver­schijnt el­ke back-up nog steeds als een vol­le­di­ge back-up op de doel­dri­ve.

Welk back-up­pro­gram­ma je ook ge­bruikt, laat het een vol­le­di­ge back-up ma­ken van de back-upmap – in­clu­sief de ge­syn­chro­ni­seer­de map­pen. Je hoeft dus maar één back-up te be­he­ren. Het maakt

Dat batchbesta­nd wacht 300 se­con­den (dat kan wor­den af­ge­bro­ken door op een toets te druk­ken) en opent dan pas het ge­syn­chro­ni­seer­de log­be­stand. Je kunt het aan­tal se­con­den aan­pas­sen. Bij meer­de­re log­be­stan­den ko­pi­eer je de twee­de re­gel en pas je de be­stands­naam aan.

DICHTTIMME­REN

Zo­dra al­les is in­ge­steld en ge­test, kan de back-up­pc dicht­ge­tim­merd wor­den. Als je zo­als eer­der be­schre­ven nog geen ac­count zon­der wacht­woord hebt in­ge­steld, doe dat dan nu als­nog. Mocht je tegen ons ad­vies in geen scho­ne Win­dows-­ver­sie heb­ben ge­ïn­stal­leerd, zorg er dan in ie­der ge­val voor dat er geen werk­werk­s­ha­res ac­tief zijn en dat de toe­gang op af­stand niet is toe­ge­staan (dus te­rug­zet­ten naar de stan­daard­in­stel­lin­gen). Ver­wij­der al­le pro­gram­ma’s, be­hal­ve de syn­chro­ni­sa­tie- en back-upsoft­wa­re.

Tijd om de fire­wall te be­kij­ken. Typ in het zoek­veld ‘app via’ in tot­dat de op­tie ‘Een app via Win­dows Fire­wall toe­staan’ ver­schijnt. Klik op ‘In­stel­lin­gen wij­zi­gen’ bo­ven­aan en ver­wij­der ver­vol­gens al­le vin­kjes, be­hal­ve die van de syn­chro­ni­sa­tie­soft­wa­re en (in­dien van toe­pas­sing) het back-up­pro­gram­ma. Om­dat dit he­laas veel klik­ken is, kan het pret­ti­ger zijn om het toet­sen­bord te ge­brui­ken. Ge­bruik de cur­sor­toet­sen om van bo­ven naar be­ne­den door de re­gels te gaan. De spa­tie­balk ver­wij­dert het vin­kje of stelt hem juist in, dus let goed op.

Zorg er ver­vol­gens voor dat Win­dows niets an­ders draait dan de syn­chro­ni­sa­tie- en back-upsoft­wa­re. Ge­bruik daar­voor ons pro­gram­ma ­Re­stric’tor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.