Gro­te tv als mo­ni­tor ge­brui­ken

Zit je thuis te wer­ken op een lap­top waar­bij de ven­sters tij­dens een vi­deo­con­fe­ren­tie toch wel erg klein zijn? Waar­om ge­bruik je de gro­te te­le­vi­sie dan niet als mo­ni­tor?

C’t Magazine - - Inhoud - Ul­ri­ke Kuhl­mann en Noud van Kruys­ber­gen

Als je van de ge­deel­de in­houd van an­de­re deel­ne­mers aan een vi­deo­con­fe­ren­tie wei­nig kunt zien, heb je een gro­ter scherm no­dig. Daar kun je een goed­ko­pe mo­ni­tor voor aan­schaf­fen, maar als je veel moet thuis­wer­ken zou je daar bij­voor­beeld ook de twee­de tv in de slaap­ka­mer voor kun­nen ge­brui­ken. Of je cre­ëert een mo­bie­le werk­plek voor vi­deo­con­fe­ren­ties via de huis­ka­mer-tv.

Het aan­slui­ten op het tv-scherm kan met een ka­bel via HDMI of vol­le­dig draadloos. Een draad­lo­ze ver­sie is ook in­te­res­sant voor pre­sen­ta­ties: als er een groot te­le­vi­sie­toe­stel in een ver­ga­der­zaal staat, kan de schermin­houd van je lap­top daar­op wor­den ge­pro­jec­teerd via Wi­re­less Dis­play of Mi­racast (zie de woor­den­lijst). Daar hoe­ven de twee ap­pa­ra­ten niet eens voor in het­zelf­de wi­fi­net­werk te zit­ten.

Je kunt je smartpho­ne ook draadloos aan­slui­ten op de tv, bij­voor­beeld als je aan vrien­den of fa­mi­lie wat fo­to’s wilt la­ten zien van de laat­ste bar­be­cue of een YouTu­be-vi­deo op het gro­te scherm wilt kij­ken. In dit ar­ti­kel leg­gen we uit hoe die mo­bie­le trans­mis­sie werkt en waar je op moet let­ten bij het aan­slui­ten van een smart-tv op een lap­top of pc.

AF­STAND HOU­DEN

Als je je tv als mo­ni­tor voor je thuis­kan­toor wilt ge­brui­ken, moet je zor­gen voor de no­di­ge zit­af­stand tot de tv. Hoe fij­ner de pixels zijn, des te dich­ter je bij het scherm kunt ko­men zon­der dat het er pixel­ach­tig uit­ziet. Ge­luk­kig is dat bij 4K-tv’s vrij dicht­bij. Voor een ru­we schat­ting van de af­stand deel je de pixel­groot­te van de tv (ge­ge­ven in mil­li­me­ters) door 3 en ver­me­nig­vul­dig je het re­sul­taat met 10 om de af­stand in me­ters te krij­gen. Een voor­beeld: de pixels van een 50-inch TV met Ul­tra-HD-re­so­lu­tie heb­ben een leng­te van on­ge­veer 0,3 mil­li­me­ter. Je kunt dan tot on­ge­veer een me­ter bij het 4K-scherm ko­men zon­der een sto­rend pixel­roos­ter waar te ne­men.

De pixel­groot­tes en de mi­ni­ma­le kij­kaf­stan­den voor gang­ba­re tv-scher­men wor­den in de ta­bel op de vol­gen­de pa­gi­na weer­ge­ge­ven. Die spe­ci­fi­ca­ties gel­den voor nor­maal­zien­de kij­kers – als je veel scher­per kunt zien, moet je ver­der weg gaan zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.