WINDBOUND

C’t Magazine - - Tips / Games - ▷ Deep Sil­ver / 5 Li­ves Stu­dios • € 30 • Windows, Xbox, PS4, Switch

De in­die­ga­me Windbound be­gint met een scè­ne waar­in je met je boot­je ge­schei­den raakt van je stam en over­boord slaat. Je be­landt op het strand van een on­be­kend ei­land. Met je trou­we mes struin je van­af nu ei­lan­den met elk hun ei­gen flo­ra en fau­na af. Op die ma­nier be­gin je lang­zaam je ge­reed­schap uit te brei­den en zorg je dat je vol­doen­de eten naar bin­nen krijgt, al dan niet klaar­ge­maakt op een knis­pe­rend strand­vuur­tje. Een be­lang­rijk on­der­deel van je reis is een boot om van ei­land naar ei­land te kun­nen zei­len en op­slag voor het no­di­ge eten en meer grond­stof­fen. Er dui­ken hier en daar wat zee­mon­sters op die je graag naar de zee­bo­dem wil­len trek­ken, maar er was geen ver­schil te mer­ken tus­sen een sim­pel boot­je of een ge­pimp­te ver­sie voor je avon­tu­ren in het rui­me sop. Op een aan­tal ei­lan­den kom je iden­tie­ke ou­de ste­nen to­rens te­gen die je moet ac­ti­ve­ren om toe­gang te krij­gen tot een door­gang tot de vol­gen­de set ei­lan­den. Je uit­ein­de­lij­ke doel is na­tuur­lijk om weer vei­lig thuis te be­lan­den.

De hon­ger­me­ter werd al snel on­ze erg­ste vij­and, en vaak werd op het nip­per­tje op een rand­je van de me­ter de vol­gen­de over­gang ge­haald. Als de me­ter na­me­lijk leeg­raakt, trek je in no-ti­me je ge­zond­heid aan flar­den. Je kunt ook gaan voor de ver­haal­mo­dus om wat re­lax­ter door het spel te ko­men. Het spel oogt bij­zon­der fraai, maar het ver­haal is ma­ger en het sprook­jes­ach­ti­ge sfeer­tje en mys­te­ri­eu­ze wat­gaan-we-ont­dek­ken-ge­voel wordt al snel een de­ja vu all over again. De ga­me no­digt je niet uit om el­ke hoek van de zee­kaart af te speu­ren, het eni­ge wat we te­gen­kwa­men wa­ren al­ta­ren waar­mee je de ge­zond­heids­me­ter en hon­ger­me­ter een stuk­je op­schroeft. Het is bij­zon­der jam­mer dat de ga­me niet aan­zien­lijk meer bo­dy heeft ge­kre­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.