FastS­to­ne Ima­ge Vie­wer

C’t Magazine - - Test / Fotobeheer -

De naam zegt het al: FastS­to­ne Ima­ge Vie­wer geeft fo­to’s weer en pro­beert dat daar­bij op een snel­le ma­nier te doen. En dat lukt ook, het pro­gram­ma doet zijn naam eer aan. Map­pen wor­den zon­der denk­pau­zes ge­o­pend en de RAW­fo­to’s er­in wor­den snel op het scherm ge­zet – dat kun je niet van ie­de­re gra­tis vie­wer zeg­gen.

De on­der­steu­ning van for­ma­ten is voor­beel­dig. Zelfs de nieu­we­re RAW-for­ma­ten wor­den pixel­pre­cies weer­ge­ge­ven, als het des­be­tref­fen­de vin­kje bij de in­stel­lin­gen ge­zet is.

Voor het be­kij­ken biedt het pro­gram­ma de mo­ge­lijk­heid om vier fo­to’s naast el­kaar ter ver­ge­lij­king weer te ge­ven. Daar­bij kun je met het muis­wiel of via een uit­klap­me­nu de zoom­fac­tor een­vou­dig kie­zen.

De on­der­steu­ning van met­a­da­ta ziet er wat ma­ger­tjes uit. Je kunt met de I-toets wel een ven­ster ope­nen om de fo­to-ei­gen­schap­pen te zien te krij­gen, maar daar krijg je al­leen maar som­mi­ge EXIF-da­ta te zien, zo­als het his­to­gram en het JPEG-com­men­taar. IPTC-ge­ge­vens kun je al­leen via het ei­gen­schap­pen­ven­ster van Windows Ver­ken­ner be­wer­ken. Maar dat werkt na­tuur­lijk ook zon­der FastS­to­ne Ima­ge Vie­wer.

De vie­wer draait JPEG-be­stan­den ver­lies­vrij in stap­pen van 90 gra­den. Daar­naast biedt hij en­ke­le min­der spraak­ma­ken­de ef­fec­ten en stan­daard fo­to­be­wer­kings­func­ties. Er is in elk ge­val wel een veel­zij­di­ge en vrij een­vou­dig te han­te­ren batch­ver­wer­king waar­mee je in een hand­om­draai ver­schil­len­de af­beel­din­gen kunt her­noe­men, scha­len, ro­te­ren en van een wa­ter­merk voor­zien. Het be­lang­rijk­ste ar­gu­ment voor het pro­gram­ma blijft de echt snel­le weer­ga­ve.

snel­le RAW-weer­ga­ve am­per be­heer­func­ties

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.