SPIRITUELE SEKS

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Sex -

Vol­gens de we­ten­schap kan seks lei­den tot (een ver­sterkt) ge­loof in God en re­li­gie. Een on­der­zoeks­team van Du­ke Uni­ver­si­ty (North Caro­li­na) on­der­zocht de in­vloed van oxy­to­ci­ne, het hap­py-hor­moon dat on­der an­de­re vrij­komt bij seks, op de ge­moeds­toe­stand van een test­groep man­nen. Een con­tro­le­groep kreeg een pla­ce­bo. De oxy­to­ci­ne-groep gaf va­ker aan dat spi­ri­tu­a­li­teit be­lang­rijk voor ze was en re­a­geer­de va­ker be­ves­ti­gend op uit­spra­ken zo­als ‘er is een ho­ger ni­veau van be­wust­zijn en spi­ri­tu­a­li­teit dat al­le men­sen ver­bindt’. Dit ef­fect was zelfs een week la­ter nog meet­baar. Of proef­per­so­nen lid wa­ren van een kerk maak­te niets uit voor de re­sul­ta­ten.

Oxy­to­ci­ne kan bij de man dus spirituele ge­voe­lens op­wek­ken, maar het zorgt ook voor de eja­cu­la­tie. Daar­om is co­ï­tus in­ter­rup­tus, of­te­wel ‘voor het zin­gen de kerk uit’ mis­schien geen goed re­cept voor spirituele seks. Een uit­spraak die be­ter past bij dit on­der­zoek zou zijn ‘na het zin­gen de kerk in’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.