Moet ik be­we­gin­gen trai­nen of spie­ren?

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Spieren -

Als je voor het eerst naar de gym gaat is het ver­lei­de­lijk om je te fo­cus­sen op je borst en ar­men. Dat is waar­schijn­lijk wat de mees­te an­de­re spor­ters in de fit­ness-ruim­te ook doen. Ie­der­een ziet er graag goed uit in een T-shirt. Maar als je echt een ster­ker lijf wilt krij­gen, be­ter wilt wor­den in een be­paal­de sport of ge­woon je nor­ma­le be­zig­he­den moei­te­loos wilt kun­nen uit­voe­ren, kun je be­ter je trai­nin­gen ba­se­ren op hoe je lijf als ge­heel werkt in plaats van spe­ci­fie­ke spie­ren te trai­nen.

Trai­nen met ge­wich­ten is een kwes­tie van je lichaam trai­nen in een be­te­re co­ör­di­na­tie bij (zwa­re) be­las­ting en je spie­ren krach­ti­ger en ef­fi­ci­ën­ter le­ren sa­men­wer­ken bij het uit­voe­ren van ver­schil­len­de be­we­gin­gen. Als je al­leen je­zelf richt op ge­ï­so­leer­de spier­be­we­gin­gen, be­perk je de ma­te van co­ör­di­na­tie die je lijf no­dig heeft en daar­mee de re­le­van­tie voor da­ge­lijk­se si­tu­a­ties.

Ver­ge­lijk maar eens het trai­nen van je be­nen met leg ex­ten­si­ons op de ma­chi­ne ver­sus squat­ten met een hal­ter. Bij de squat moe­ten je heu­pen, knie­ën en en­kels sa­men­wer­ken. Bij de leg ex­ten­si­on wor­den je quads ge­ï­so­leerd en train je ze zonder con­text. Waar denk je zelf dat je het meest aan hebt bij trap­lo­pen?

In plaats van je work-outs op te split­sen voor af­zon­der­lij­ke li­chaams­de­len, raad ik je aan van

Be­we­gen voor ver­be­te­ring

Een voor­beeld van oe­fe­nin­gen voor trek­ken is high pulls met dub­be­le dumb­bells af­wis­se­len met ket­t­le­bell swings. Voor squat­ten wis­sel je squats met hal­ter af met dumb­bell lun­ges. Voor du­wen doe je een su­per­set met dumb­bell bank­druk­ken en push-ups. Om je work-out ver­der te ver­be­te­ren doe je oe­fe­nin­gen waar je ge­he­le lichaam aan mee­werkt aan het be­gin van je trai­ning, bij­voor­beeld dead­lifts voor trek­ken of de push press voor du­wen, en be­waar je oe­fe­nin­gen die zich al­leen op je boven- of on­der­li­chaam rich­ten tot het ein­de.

Door de sa­men­wer­king, co­ör­di­na­tie en kracht­ont­wik­ke­ling van je lichaam bij al de­ze be­we­gings­pa­tro­nen te ver­be­te­ren, ben je be­ter voor­be­reid op elke ac­ti­vi­teit en bouw je spie­ren op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.