WORD IN­STA­BIEL EN SLANK

Vet­ver­bran­den­de oe­fe­nin­gen met een gym­bal die je zou moe­ten doen, maar nog nooit ge­daan hebt.

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Vetverlies -

Je kunt te­gen de col­le­ga, die sto­ï­cijns op een gym­bal zijn werk zit te doen om­dat het ‘be­ter is voor zijn rug’, zeg­gen dat hij zijn tijd zit te ver­doen. On­der­zoek wijst na­me­lijk uit dat het he­le­maal niet be­ter is (waar­schijn­lijk zelfs slech­ter) dan het ge­bruik van een er­go­no­mi­sche stoel. Je col­le­ga kan de bal be­ter ge­brui­ken waar hij voor be­doeld is. De re­den dat het soms een Swiss ball (Zwit­ser­se bal) wordt ge­noemd, is dat the­ra­peu­ten in Ba­sel het ge­bruik­ten als een tool voor be­han­de­len van rug­klach­ten. Er te­gen zit­ten, leu­nen of knie­len voegt in­sta­bi­li­teit toe aan een oe­fe­ning. En dat be­te­kent dat je je die­pe co­respie­ren flink moet ge­brui­ken om je ba­lans te hou­den.

“De­ze ex­tra di­men­sie ver­be­tert je co­res­ta­bi­li­teit en dat is cru­ci­aal voor een goed on­der­steun­de en pijn­vrije rug­gen­graat,” zegt coach Fred West­cott (in­ter­fyt.com), de be­den­ker van dit cir­cuit met oe­fe­nin­gen, die ver­ve­len­de weer­stand toe­voe­gen om je he­le lichaam uit te da­gen. “Je ver­brandt ex­tra ca­lo­rie­ën door­dat je te­gen de in­sta­bi­li­teit vecht en wilt voor­ko­men dat je op je ge­zicht valt.”

HOE WERKT HET?

“De work-out wis­selt pe­ri­o­des van ac­ti­vi­teit en rust af en spreekt sys­te­ma­tisch je schou­ders, borst, be­nen en co­re aan,” zegt West­cott.” De­ze in­ter­val­me­tho­de ver­brandt snel ca­lo­rie­ën, maar je moet je­zelf mo­ti­ve­ren om zo­veel mo­ge­lijk herhalingen met een goe­de hou­ding te doen.”

INSTRUCTIES

Doe oe­fe­nin­gen 1 tot 5 ge­du­ren­de 30 seconden per oe­fe­ning en rust tus­sen elke oe­fe­ning 30 seconden. “Ben je een be­gin­ner, pro­beer dan een ra­tio van 20/40 seconden. Ge­vor­der­den kun­nen door­gaan naar 40/20,” zegt West­cott. Her­haal vier keer. Doe oe­fe­ning 6 als een ex­plo­sie­ve af­slui­ter en pro­beer vijf ro­ta­ties per kant te ha­len. In to­taal ben je 22 mi­nu­ten kwijt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.