GE­LOOF JE JE MAAT OF DE WE­TEN­SCHAP ?

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Zin En Onzin -

Naar wie luis­ter je voor goe­de trai­nings­tips? Is dat de pro­fes­sor met on­tel­ba­re on­af­han­ke­lij­ke on­der­zoe­ken op zijn naam of de op­ge­pomp­te baas met zijn tri­bal tat­toos en sha­kes van een li­ter? Arts en bo­dy­buil­der Emil Hod­zo­vic zoekt het uit.

ver­te­ren, dus je hebt ge­noeg glu­co­se en ami­no­zu­ren. Je moet de pro­te­ï­ne-in­na­me ge­du­ren­de de ge­he­le dag in de ga­ten hou­den.” Een da­ge­lijk­se do­sis van 2 kg per kilo li­chaams­ge­wicht wordt aan­be­vo­len. Wanneer je ech­ter tot het rand­je traint, is een snel­le in­na­me van pro­te­ï­ne aan te be­ve­len.

UIT­SPRAAK NIET WAAR 3 GEEN LATE KOOL­HY­DRA­TEN

Maat­praat Ie­de­re kool­hy­draat die je voor het sla­pen gaan eet, wordt als vet op­ge­sla­gen. Prof­praat “De hoe­veel­heid ca­lo­rie­ën die je ge­du­ren­de de dag eet heeft meer im­pact dan het tijd­stip waar­op je ze eet”, zegt Hod­zo­vic. Het idee dat late kool­hy­dra­ten als vet wor­den op­ge­sla­gen is net zo on­ge­fun­deerd als den­ken dat trai­nen op een le­ge maag de eni­ge ma­nier is om ca­lo­rie­ën te ver­bran­den. “Het lichaam be­paalt zelf heel goed hoe het vet, eiwitten en kool­hy­dra­ten moet ver­de­len over de dag. Zo lang je een ca­lo­rie­te­kort hebt ver­brand je vet.”

UIT­SPRAAK NIET WAAR 4 EET VAAK

Maat­praat Je moet elke twee uur pro­te­ï­ne eten, dag en nacht, om je spie­ren te voe­den. Prof­praat “Neem dit niet te let­ter­lijk”, zegt Hod­zo­vic. ‘s Nachts de wek­ker zet­ten voor je sha­kes gooit je bi­o­rit­me door de war, waar­door hor­mo­nen als cor­t­i­sol en tes­tos­te­ron die vet­ver­lies en spier­groei re­ge­len al­le kan­ten op vliegen. Over­dag kan het wel goed zijn voor de spier­groei. “On­der­zoek toont aan dat elke drie uur 20 g ei­wit van wei of on­be­werkt voed­sel in­ne­men zorgt voor de op­ti­ma­le ei­wit­syn­the­se voor de spie­ren.

UIT­SPRAAK VOOR DE HELFT WAAR 5 NO PAIN, NO GAIN

Maat­praat Als je geen DOMS hebt, heb je niet hard ge­noeg ge­traind. Prof­praat “Ei­gen­lijk zou de vol­le­di­ge naam moe­ten zijn De­lay­ed On­set Mus­cle So­re­ness – In Re­spon­se To Unac­custo­med Ex­cer­ci­se, of­te­wel ver­la­te spier­pijn als ge­volg van on­be­ken­de trai­ning”, zegt Hod­zo­vic. “Elke trai­ning waar je niet aan ge­wend bent, ver­oor­zaakt dit ver­schijn­sel. Een bo­dy­buil­der die een wan­de­ling in de heu­vels maakt, krijgt DOMS. Het is een te­ken van spier­scha­de en dat is een fa­cet van spier­groei. Het is ech­ter geen voor­waar­de, dus denk niet dat je slecht ge­traind hebt als je geen ver­la­te spier­pijn krijgt.” Als je het wel na ie­de­re ses­sie zou heb­ben, ga je last krij­gen van je ze­nuw­stel­sel en gaat je trai­nings­ver­mo­gen ach­ter­uit.

UIT­SPRAAK NIET WAAR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.