In­ter­view: Tyn­je­ta­ler

VAN B- KEUS TOT EEN MERKKAAS MET EEN UNIEKE SMAAK; DE BES­TE UITVINDINGEN WOR­DEN PER ONGELUK GE­DAAN. JENNY VAN EMST VAN ZUI­VEL­BOER­DE­RIJ DE GEL­DER IS ER MAAR WAT TROTS OP: “ON­ZE TYN­JE­TA­LER IS VO­RI­GE WINTER OP DE KERSTMARKT IN ZÜRICH ZELFS NAAST DE EMMENTALE

Foodies - - INHOUD - Tekst: An­ne Hees­ink Fo­to’s: Wil­lem van San­ten

We gin­gen op zoek naar een bij­zon­de­re boe­ren­kaas van Frie­se grond: Tyn­je­ta­ler, de ‘Frie­se em­men­ta­ler’ uit het dorp­je Tijn­je tus­sen Hee­ren­veen en Drach­ten . . .

60

Door de melkstop in de ja­ren 80 was melk­vee­hou­der­be­drijf De Gel­der ge­dwon­gen een nieu­we be­stem­ming voor hun melk te zoe­ken. Er werd yog­hurt van ge­maakt. “De SRV-man vond hem zo lek­ker dat hij er­om bleef vra­gen. Zo zijn we een zui­vel­be­drijf ge­wor­den. We ma­ken nu al­le zui­vel, in­clu­sief Goud­se kaas, krui­den­ka­zen en Tyn­je­ta­ler”, ver­telt Jenny op haar zon­over­go­ten erf in Tijn­je – Tyn­je op z’n Fries. Ook als melk­vee­hou­der moet je cre­a­tief zijn. Het is een be­kend ge­ge­ven voor Jenny, haar man An­ne Vo­gel en hun zoon Hans-Pe­ter, broer Ja­cob en zijn vrouw Neel, die sa­men aan het roer staan van de boer­de­rij. Want ook hun suc­ces­num­mer, de Tyn­je­ta­ler, is per ongeluk ont­staan.

Ga­ten­kaas

“Op een dag mis­luk­te een van on­ze Goud­se ka­zen, er kwam een gro­te bult op. Dat ge­beurt wel­eens wan­neer er een on­be­ken­de bac­te­rie in te­recht komt die voor gas­vor­ming zorgt. Dan krijg je ga­ten in de kaas. We ver­koch­ten hem zon­der veel ver­wach­tin­gen als B-keus in de boer­de­rij­win­kel. Het werd een fa­vo­riet bij on­ze klan­ten. De kaas kreeg een lich­te stals­maak. Hij was wat scher­per dan nor­maal, gas­si­ger noem je dat. Soms pakt zo’n on­be­ken­de bac­te­rie in de Goud­se dus leuk uit.” Het was de kans voor Jenny om een ei­gen merk te be­gin­nen. Er moest een cus­tom-kaas ont­wik­keld wor­den die net zo’n goe­de smaak had als de­ze B-keus: “Hier in Leeu­war­den zit de zuur­sel- en stremsel­fa­briek. Daar zijn we gaan ex­pe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de bac­te­rie­cul­tu­ren om die smaak weer te­rug te vin­den.” Ze ging met de nieu­we ont­dek­king de boer op en liet de kaas on­der an­de­re proe­ven aan een kok van Land­goed Laus­wolt, een Bil­der­bergres­tau­rant in de buurt. “Hij was en­thou­si­ast en stel­de de naam Tyn­je­ta­ler voor. Hij heeft qua smaak wat weg van em­men­ta­ler na­me­lijk, maar hij komt na­tuur­lijk van Frie­se grond.” De kaas sloeg aan. “We merk­ten dat er in­eens men­sen van hein­de en ver op de stoep ston­den en spe­ci­aal de af­slag Tyn­je na­men om­dat ze de naam van de kaas her­ken­den.”

Groen licht

Jenny’s ou­ders be­gon­nen 55 jaar ge­le­den met zes­tien koei­en. In­mid­dels zijn het er drie­hon­derd, van het ras Fries hol­stein. We ste­ken de land­weg over naar de stal­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.